EN

PrF:MVV152K Právo a řeč - Informace o předmětu

MVV152K Právo a řeč

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
( MP222K Akademické psaní || MP315K Akademické psaní ) && MV202K Rétorika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět "Právo a řeč" v sobě kombinuje teoretické poznatky z oblasti Law and Humanities s dovednostní výukou, podpořenou novou e-publikací a e-learningovou osnovou. Předmět je zaměřen na rozvíjení stylistických, komunikačních a analytických dovedností studentů, které jsou nutné pro pokročilou práci s řečí, čímž doplní profil absolventa Právnické fakulty MU o další úroveň práce s řečí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy mluveného projevu v konkrétních historických období;
- analyzovat řečnický projev z hlediska rétoriky i teorie argumentace;
- argumentovat v rámci mini moot courtu;
- analyzovat umělecký text v perspektivě Law and Literature;
- připravit a přednést závěrečné slovo k danému případu;
- aplikovat získané poznatky a dovednosti při simulovaném mezinárodním právní vyjednávání.
Osnova
 • 1. Antické tragédie: Aischylos, Sofokles, Euripides ; Aristotelova Poetika;
 • antické poznatky o rétorice a projevy klasických rétorů, filipiky - jejich odraz v dnešním pojetí spravedlnosti.
 • 2. Středověká literatura: sv. Augustin a zlo, divadelní morality, humanistické školské divadlo: Komenský, jezuité
 • - jejich vliv na dnešní chápání kategorií dobra a zla
 • 3. Renesanční a manýristické drama: Shakespeare, Marlowe, Machiavelli; obhajoby obžalovaných v alžbětinských politických procesech
 • - paralely k dnešnímu vnímání fenoménu moci
 • 4. 19. stol. – 1914: romantismus, realismus a naturalismus: Mácha, Čechov, Ibsen, Balzac, Zola; divadelní avantgarda a společenská kritika;projevy T. G. M. a jiných českých i světových politiků v 19. století a na začátku 20. stol.
 • - aktuální významy sociální kritiky společnosti.
 • 5. 1. světová válka v umění i veřejných projevech: projevy významných státníků v hraničních okamžicích, divadelní hry s válečnou tématikou
 • - Dopad na chápání odpovědnosti v moderních demokraciích.
 • 6. Meziválečný svět a jeho projevy v politické i kulturní sféře, divadelní avantgarda a reakce umění na hrozbu diktatury: Werich a Voskovec, Čapkové
 • - Jejich odraz v tehdejším chápání morálky a srovnání s jeho dnešním stavem
 • 7. 2. světová válka v umění i veřejných projevech: proslovy vůdčích postav na obou stranách konfliktu, divadelní inscenace přímo i skrytě obsahující protiválečné postoje svých tvůrců
 • - Otázka osobní statečnosti v tehdejší nebezpečné době i dnes.
 • 8. 50. léta: nástup komunismu ve východním bloku a období prosperity v západním světě a reakce divadla na tuto situaci: SORELA, Williams, O´Neill, Miller
 • - Problematika „honů na čarodějnice“ a její dnešní konsekvence.
 • 9. 60. léta: Pražské jaro v projevech politiků i dílech oficiálních i zakázaných umělců; česká dramatická tvorba 2. poloviny 20. století: Kohout, Havel, Uhde, Topol
 • - Problematika kulturního i politického odkazu tohoto období v současném světě.
 • 10. Revoluční rok 1989: projevy osobností Sametové revoluce a její odrazy v literatuře a divadle.
 • - Otázka pomsty při změně státního zřízení a její dnešní dopady.
 • 11. Soudobá česká parlamentní kultura v konkrétních projevech i v uměleckých reakcích na ně: Kabaret Havel, Odcházení, Blonďatá bestie
 • - Jaká je role korupce v současné politice.
 • 12. Zakončení kurzu: vyhodnocení práce studentů.
Literatura
  povinná literatura
 • URBANOVÁ, Martina a Miloš VEČEŘA. Rétorika pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 279 s. ISBN 9788073802172.
Výukové metody
Výuka bude probíhat diskusní formou na základě studia konkrétních projevů z politické či umělecké sféry, ať už v jejich písemné či mluvené podobě. Analýza těchto projevů bude zahrnovat aspekty zahrnující celou šíři problematiky od teoretického výkladu k problematice přes dobový kontext vzniku konkrétního projevu a jejím výsledkem bude určení obecných poznatků o použití řeči v daném kontextu. Studenti poté v malých skupinách připraví a předvedou vlastní interpretaci daného tématu. Následně po výuce bude úkolem každého studenta zpracovat tento projev po skončení výuky i v písemné podobě (rozsah 1-3 normostrany), přičemž důraz bude kladen na zpětnou vazbu k tomuto písemnému výstupu.
Metody hodnocení
kolokvium složené ze splnění všech 11 krátkých (1-3 normostrany) úkolů a úspěšného napsání a prezentace závěrečné eseje
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1422/podzim2014/MVV152K/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.