DO3PVPA2 Právo životního prostředí II. - Koncepční nástroje v ochraně životního prostředí

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je zmapování dané problematiky v právu životního prostředí, poskytnutí přehledu závěrů rozhodovací praxe a hledání řešení vybraných problematických otázek na základě teoretických a praktických znalostí. Předmět je jako povinně volitelný určen studentům oboru Správní právo a právo životního prostředí s disertací specializovanou na správní právo. Obsahem tohoto předmětu je problematika koncepčních nástrojů ochrany životního prostředí, územní plánování a na něj navazující územní řízení a integrované povolování, posuzování vlivů na životní prostředí a nejvýznamnější koncepční nástroje (jejich systémy)ve vybraných oblastech ochrany životního prostředí - ochrany ovzduší, vodních zdrojů, nakládání s odpady, ochrany přírody a lesů aj.
Výstupy z učení
Výstupem z učení je schopnost studenů analyzovat problematický případ v dané oblasti práva životního prostředí, analyzovat odpovídající právní úpravu s ohledem na požadavky práva EU, aplikovat příslušná pravidla na konkrétní případy, orientovat se a používat judikaturu, prezentovat své výsledky v kolektivu.
Osnova
  • • Funkce koncepčních nástrojů a jejich význam pro realizační nástroje. Posuzování vlivů na životní prostředí. Územní plánování. Koncepční nástroje v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí (zejména ovzduší, příroda, les, odpady, vodní zdroje).
Literatura
    povinná literatura
  • • JANČÁŘOVÁ, Ilona a Jiří VODIČKA. Kam se poděly krátkodobé akční plány? Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2018, XXVI, č. 2, s. 337-355. ISSN 1210-9126.
  • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Significance of Air Quality Plans - the Czech Experience. In Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen. Sustainable Management of Natural Resources: Legal Instruments and Approaches. Cambridge: Cambridge: Intersentia, 2018. s. 195-210. European Environmental Law Forum Series, Volume 5. ISBN 978-1-78068-759-9. Open access obsah info
    neurčeno
  • • VOMÁČKA, Vojtěch a Dominik ŽIDEK. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-2
  • • VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Posuzování vlivů na životní prostředí. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Praha, 2012, roč. 18, č. 3, s. 81 - 86. ISSN 1211-4405.
  • VOMÁČKA, Vojtěch. Balancing Nature Protection and Other Public Interests: Czech Example. In Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen. Sustainable Management of Natural Resources: Legal Instruments and Approaches. Cambridge: Intersentia, 2018. s. 177-192. European Environmental Law Forum Series, Volume 5. ISBN 978-1-78068-759-9. info
Výukové metody
Konzultace, četba, samostudium.
Metody hodnocení
Kolokvium. Student písemně zpracuje a s předstihem 3 dnů před termínem konání kolokvia odevzdá práci v rozsahu cca 10 - 12 stran strojopisu na dílčí téma v rámci daného předmětu, které si sám vybere. Tuto práci musí být schopen srozumitelně prezentovat a obhájit v diskusi. Po splnění předepsaných podmínek obdrží zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.