MP904Zk Právo životního prostředí II

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jiří Vodička, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 038
Předpoklady
( NOW ( MP904Z Právo ŽP II sem ) || MP904Z Právo ŽP II sem ) && MP805Z Právo ŽP I && MP313K Úvod do studia veřejné správy && MP410Zk Občanské právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět podstatě a poslání předmětu práva životního prostředí v plném rozsahu, vysvětlit jeho funkce a vyargumentovat jeho opodstatněnost. Bude schopen pracovat s prameny obecné i zvláštní části práva životního prostředí Bude schopen vysvětlit funkce jednotlivých institutů zvláštní práva životního prostředí. Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
  • Ústavní základy práva životního prostředí. právo na příznivé životní prostředí. Právo na informace o životním prostředí. Subjekty práva životního prostředí I. Organizace a formy činnosti veřejné správy v oblasti životního prostředí. Subjekty práva životního prostředí II.. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí. Řešení střetů zájmů v území I. Posuzování vlivů na životní prostředí. Řešení střetů zájmů v území II. Integrované povolování. Řešení střetů zájmů v území III. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního zákona. Vztahy odpovědnosti v právu životního prostředí - systém odpovědnostních vztahů v právu životního prostředí, správněprávní odpovědnost, trestněprávní odpovědnost. Vztahy odpovědnosti v právu životního prostředí - občanskoprávní odpovědnost, odpovědnost za ekologickou újmu. OEÚ Ekonomické nástroje na ochranu životního prostředí. Majetkoprávní otázky a ochrana životního prostředí. Právní prostředky řešení mimořádných událostí s dopady na životní prostředí. (Právní regulace rizik spojených s přírodními katastrofami a průmyslovými haváriemi).
Literatura
    doporučená literatura
  • TUHÁČEK,Miloš, JELÍNKOVÁ, Jitka a kol. Právo životního prostředí. Praktický průvodce.GRADA Publishing, a.s., Praha.2015.ISBN 978-80-247-5464-2
  • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 2., přeprac. a doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 341 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 548. ISBN 978-80-210-9493-2. info
Výukové metody
Přednášky dle uvedené osnovy. Analytický pohled přednášejícího na platnou právní úpravu, související judikaturu, aplikační problémy související s přednášenou látkou. Využití powerpointových prezentací. Interaktivní přístup ke studentům v rámci přednášky. Možnost studentů klást otázky k problematice prezentované na přednášce.
Metody hodnocení
V případě zkoušení plně prezenční formou je zkouška kombinovaná: písemný test, v případě jeho složení student postupuje k ústní části. V písemné části student řeší příklad klauzurního typu a odpovídá na otázky související s příkladem. Při ústní zkoušce prokazuje student svoje znalosti z vylosovaného tématu. Hodnocení provádí učitel na základě správnosti a úplnosti odpovědí. Celkové hodnocení provádí zkoušející na základě výsledků v písemné i ústní části. Pakliže je jedna z částí hodnocena F, celkový výsledek zkoušky je F. V případě zkoušení plně distanční formou je zkouška písemná: student řeší jednak příklad klauzurního typu a odpovídá na otázky související s příkladem, jednak odpovídá na testové otázky s několika možnostmi odpovědí. Možná je také kombinace distančního písemného testu, v případě jeho složení student postupuje k ústní části, která se koná prezenčně. V písemné části student řeší příklad klauzurního typu a odpovídá na otázky související s příkladem. Při ústní zkoušce prokazuje student svoje znalosti z vylosovaného tématu. Hodnocení provádí učitel na základě správnosti a úplnosti odpovědí. Celkové hodnocení provádí zkoušející na základě výsledků v písemné i ústní části. Pakliže je jedna z částí hodnocena F, celkový výsledek zkoušky je F. V průběhu písemné části zkoušky (prezenční i distanční) lze používat právní předpisy. V průběhu ústní část zkoušky je vyloučeno používat právní předpisy.
Informace učitele
Studenti, kteří měli zapsaný předmět před změnou obsahu předmětu Právo životního prostředí II a mají jej zapsaný jako předmět opakovaný, případně studenti s ISP a studenti po přerušení studia, budou studovat předmět Právo životního prostředí I a II v režimu ISP. Students who had enrolled in the course Environmental Law II before changing the course content and who meet the following conditions ; have it registered as repeated course or students with ISPs or students after an interruption of studies ; will study (all of these students) the course Environmental Law I and II under the ISP."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.