BDKM01b Klinická mikrobiologie

Lékařská fakulta
podzim 2001
Rozsah
Dva dvoudenní bloky po 10 hodinách (celkem 4 dny). 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Výuka probíhá ve čtyřech blocích (zpravidla dva v září a dva v lednu). V každém bloku se proberou tři až čtyři z níže uvedených témat: Téma 1 Přehled mikrobů. Patogenita a virulence. Přehled mikrobiologických metod
 • Téma 2 Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Téma 3 Desinfekce a sterilisace
 • Téma 4 Antimikrobiální látky
 • Téma 5 Etiologie a diagnostika sepsí a endokarditid (včetně metod odběru)
 • Téma 6 Etiologie a dg. infekcí CNS
 • Téma 7 Nozokomiální nákazy - charakteristika, hlavní původci, prevence a hlášení
 • Téma 8 Etiologie a dg. bakteriálních infekcí dýchacích cest, oka a ucha
 • Téma 9 Respirační infekce virové etiologie
 • Téma 10 Močové infekce - původci, diagnostika, interpretace výsledků
 • Téma 11 Etiologie a diagnostika pyogenních a anaerobních infekcí
 • Téma 12 Základy klinické mykologie a parazitologie
 • Téma 13 Původci průjmů, vyšetření stolice
 • Téma 14 Pohlavně přenosné nemoci - etiologie, odběry, diagnostika, hodnocení
 • Téma 15 Opakování, zápočty
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. oprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 304 s. ISBN 80-210-0322-7. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat praktická cvičení je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Výuka je zakončena dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z dvaceti dvojotázek).
Informace učitele
Rozsah znalostí, požadovaných u zkoušky, je dán zčásti tím, co bylo probráno v rámci obou dvoudenních bloků. Některé otázky je však třeba nastudovat z literatury - Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Ostatní dvě uvedená skripta jsou určena především pro mediky a pro bakalářské studium nejsou nezbytná. Jsou však vhodná pro bližší pochopení souvislostí. E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 43183090 (přednosta ústavu - doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), ozahrad@med.muni.cz, telefon 43183099 (as. Zahradníček), woznic@med.muni.cz, telefon 43183097 (as. Woznicová), fruzic@med.muni.cz, telefon 43183099 (as. Růžička), telefon 43183093 (as. Ondrovčík), telefon 43183097 (as. Heroldová). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010.