BDTO0222 Teorie ošetřovatelství II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1.3/0/0. 20. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BDTO0121 Teorie ošetřovatelství I
Předmět je koncipován jako teoretický základ, který systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy, výzkumem, vzděláváním pracovníků, národními a mezinárodními organizacemi. Seznamuje s historickým a současným vývojem ošetřovatelství u nás a ve světě, s multikulturní dimenzí ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, s hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje, jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systémů a se zajišťováním kvality péče o zdraví populace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání, rozšíření a upevnění znalostí o oboru ošetřovatelství. Student dokáže vyhledávat, zpracovávat a aplikovat aktuální otázky českého ošetřovatelství. Student bude po absolvování předmětu schopen aplikovat teoretické znalosti a současné trendy o oboru ošetřovatelství v ošetřovatelské péči o pacienta v praxi. Dokáže získané vědomosti a dovednosti uplatnit v průběhu navazující odborné ošetřovatelské praxe, v předmětu ošetřovatelské postupy a v rámci mezipředmětových vazeb horizontálních (např. anatomie, fyziologie, klinická propedeutika) a vertikálních (ošetřovatelství v klinických oborech ve vnitřním lékařství, chirurgii, pediatrii apod.).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout základní pojmy týkající se oboru ošetřovatelství - shrnout základní filozofii ošetřovatelství - popsat koncepci ošetřovatelství - určit a popsat současné trendy týkající se oboru ošetřovatelství - napsat případovou studii zaměřenou z pohledu teoretických modelů - identifikovat specifické aspekty péče v multikulturním/transkulturním ošetřovatelství - realizovat ošetřovatelský proces u pacientů s psychosociálními potřebami, s poruchou smyslového vnímání a poskytovat péči umírajícím - identifikovat a saturovat spirituální potřeby - vysvětlit problematiku standardů v ošetřovatelství - identifikovat základní premisy výzkumu v ošetřovatelství
Osnova
 • Ošetřovatelský proces u pacienta při zajištění psychosociálních potřeb. Ošetřovatelský proces u pacienta s poruchou smyslového vnímání. Spirituální potřeby. Multikulturní/Transkulturní ošetřovatelství – charakteristika, historie, faktory. Madeleine Leininger – Teorie transkulturní péče. Specifika péče o vybrané etnické, národnostní a náboženské skupiny žijící na území ČR. Ošetřovatelský proces při umírání, péče o zemřelého. Kvalita ošetřovatelské péče. Standardy ošetřovatelství. Možnosti vzdělávání sester v ČR. Sesterské organizace u nás a v zahraničí. Výzkum v ošetřovatelství. Strategie zdraví 21.
Literatura
  povinná literatura
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 160 s. ISBN 9788024744131. info
 • Ošetřovatelství. Edited by Ilona Plevová. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 223 stran. ISBN 9788024735580. info
 • BUŽGOVÁ, Radka, Eva JANÍKOVÁ, Darja JAROŠOVÁ, Alena MACHOVÁ, Ilona PLEVOVÁ, Lucie SIKOROVÁ, Regina SLOWIK, Martina TOMAGOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelství. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 285 stran. ISBN 9788024735573. info
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 175 s. ISBN 9788024727134. info
  doporučená literatura
 • IVANOVÁ, Kateřina a Martin ZIELINA. Etika pro vědecko-výzkumné pracovníky. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 41 s. ISBN 9788087240342. info
 • BERNARDOVÁ, Dana a Kateřina IVANOVÁ. Komunikace ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 61 s. ISBN 9788087240359. info
 • KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 27 s. ISBN 978-80-210-4996-3. info
 • ŠPIRUDOVÁ, Lenka. Multikulturní ošetřovatelství 2. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 802471213X. info
 • IVANOVÁ, Kateřina, Lenka ŠPIRUDOVÁ a Jana KUTNOHORSKÁ. Multikulturní ošetřovatelství 1. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 248 s. ISBN 8024712121. info
 • Zdraví 21 : výklad základních pojmů, úvod do evropské zdravotní stragegie : zdraví pro všechny v 21. století. Edited by Jan Holčík. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 2004. 160 s. ISBN 8085047330. info
 • FARKAŠOVÁ, Dana. Ošetrovateľstvo - teória. Martin: Osveta, 2001. 134 s. ISBN 8080630860. info
  neurčeno
 • RYŠLINKOVÁ, Markéta. Česká sestra v arabském světě : multikulturní ošetřovatelství v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 123 s. ISBN 9788024728568. info
 • GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380. ISBN 8072269968. info
 • FARKAŠOVÁ, Dana. Výskum v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2002. 87 s. ISBN 8080631115. info
Výukové metody
přednášky - diskusní skupinová práce - domácí příprava
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínky: - aktivní podíl na výuce - průběžné plnění zadaných úkolů/testů - prokázání znalostí a dovedností podle klasifikačního řádu při závěrečném ústním zkoušení.
Informace učitele
Studenti mohou využívat studijní materiály v E-learningu předmětu Teorie ošetřovatelství v IS MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BDTO0222