BFFI0222c Biofyzika, Informatika II

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Mgr. Leona Dunklerová (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 13:00–16:20 N04009/309, Pá 10:40–14:00 N04009/309
Předpoklady
BFFI0121p Biofyzika, Informatika I
Předpokladem pro informatickou část cvičení je zvládnutí základních návyků v oblasti obecného zpracovávání dat, informací a znalostí a práce s informačními a komunikačními technologiemi. Praktické úlohy z biofyziky mohou být měřeny na základě předchozí teoretické přípravy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony; ovládat základní biofyzikální přístroje; hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání;porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů; rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi;
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se zaměřením na oblast zdravotnictví také prokázat: 1. Schopnosti a nejběžnější postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. Zdokonalení v oblasti kritického uvažování v medicíně založené na důkazech. 3. Pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami). 4. Porozumění v základních oblastech (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí. Kurz Není zaměřen na nácvik činností s konkrétními hardwarovými či softwarovými prostředky. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Osnova
 • Praktická cvičení.
 • (Praktická výuka je členěna na výuku v laboratořích, semináře a demonstrace)
 • 1. Úvod. Organizace a bezpečnost práce v praktických cvičeních. Základy fyzikálních měření. Úvod do praktického bloku. Principy elektrických přístrojů a jejich používání.
 • 2. Informace (Přehled a vývoj).Lékařská informatika (náplň, pojmy). Informační technologie (hardware, software, OS, LAN, WAN)
 • 3. Informační zdroje (data mining - data warehousing) Informační systémy (NIS, expertní systémy, AI, CME)
 • 4. Měření viskozity kapalin. Měření povrchového napětí kapalin.
 • 5. Absorpční křivka eosinu. Stanovení koncentrace hemoglobinu. Refraktometrické stanovení koncentrace NaCl. Polarimetrie. Měření optické mohutnosti čoček.
 • 6. Audiometrie. Měření krevního tlaku. Ergometr. Stanovení vizu.
 • 7. Měření povrchové kožní teploty termistorem. Měření teploty termočlánkem. Měření parametrů prostředí (hluk).
 • 8. Hemolýza suspenze erytrocytů terapeutickým ultrazvukem. Měření absorbce ionizujícího záření.
 • 9. Měření napětí a frekvence el. signálů osciloskopem. Měření kožního odporu. Analýza akustických prvků lidského hlasu. Měření impedance tkáně.
 • 10. Elektromagnetické vlnění a jeho vnímání. Refrigerace. Katatermometr. Měření osvětlení, Luxmetr.
 • 11. Kontaktní a bezkontaktní termografie. Termokamera, termovize. Současné fyzikální metody v rehabilitační praxi.
 • 12. Vyšetřovací metody. Elektrodiagnostické metody. Individuální měření EKG. Elektrické dráždění. Účinky stejnosměrných a střídavých proudů. Vyšetření oka.
 • 13. Zobrazovací metody. Ultrazvuk a „Dopplerovské“ metody měření rychlosti. RTG, Tomografie. NMR.
 • 14. Zápočtový test.
 • V rámci části "zdravotní informatika" je předmět zaměřen na seznámení: 1. s postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. zdokonalení se v oblasti kritického uvažování 3. pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami) 4. seznámení se se základními oblastmi (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí Semináře nejsou zaměřen na nácvik činností s konkrétními hardwarovými či softwarovými prostředky. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Literatura
  doporučená literatura
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika : (se zaměřením na zubní lékařství). [1. vydání]. Brno: Neptun, 2007. 352 stran. ISBN 9788086850023. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. viii, 381. ISBN 8090289614. info
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Jiří LECHNER, Věra MARYŠKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzikální praktikum. editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 150 s. ISBN 80-210-1416-4. info
Výukové metody
cvičení / seminář / řízená diskuse
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je povinná. Některé získané znalosti mohou být ověřeny verbálně nebo krátkým písemným testem.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/~bourek/
Podmínkou k udělení zápočtu z praktických cvičení je absolvování všech praktických úloh, zpracované protokoly a znalosti o měřených úlohách dle požadavků uvedených ve skriptech pro praktická cvičení. Pro část zdravotní informatiky lze další užitečné online zdroje nalézt na: http://www.medicalstudent.com (odkazy "Informatics" a " Evidence Based Medicine (EBM)")
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.