BHBB011s Buněčná biologie a genetika - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (pomocník)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 7:00–8:40 A11/327
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- seznámení se s chemickým složením, strukturou a vlastnostmi hlavních buněčných komponent
- pochopení základních dějů v buňce; a pochopení principů patologie těchto dějů při nádorových a genetických onemocněních
- pochopení základních principů dědičnosti
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat složení, strukturu a funkce prokaryotických i eukaryotických buněk
- vysvětlit principy regulace a účel buněčného dělení (mitóza a meióza)
- vysvětlit základní principy dědičnosti a podstatu lidských genetických onemocnění
- popsat základní strategie tkáňového inženýrství v současné medicíně
- vysvětlit principy nádorové transformace
Osnova
 • Chemické složení buněk. Proteiny a jejich funkce
 • Architektura a funkce eukaryotické buňky
 • Bakterie a viry
 • Nukleové kyseliny. Stavba a struktura chromozomů. Replikace DNA
 • Exprese genetické informace – transkripce, translace. Lidský genom
 • Cytoskelet, molekulární motory, lokomoce buněk
 • Buněčný cyklus, mitóza a cytokineze
 • Meióza, gametogeneze. Aberace chromozomů
 • Poškození DNA, mutace, opravy DNA
 • Od genu ke znaku, Mendelovy zákony. Autozomální a gonozomální dědičnost
 • Populační genetika. Odchylky od mendelovské dědičnosti
 • Kmenové buňky a tkáňové inženýrství
 • Principy nádorové transformace
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální prezentace k seminářům jsou dostupné pouze v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu): Studijní materiály předmětu BHBB011s
  doporučená literatura
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007. 182 stran. ISBN 9788072624492. info
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
Výukové metody
Dvouhodinový seminář každý týden
Metody hodnocení
Účast na všech seminářích je povinná. Případná absence musí být omluvena na studijním oddělení do 5 dnů od začátku absence a omluvenka zavedena v ISu. Neomluvená absence může být důvodem k neúspěšnému zakončení předmětu.
Předmět je ukončen kolokviem – rozhovorem s vyučujícím, který ověří znalosti studentů a na základě těchto znalostí vyučující zhodnotí, zda student uspěl. Okruhy otázek ke kolokviu jsou zveřejněny ve Studijních materiálech předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2018/BHBB011s/um/Otazky_ke_kolokviu_2017.pdf
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2018/BHBB011s/index.qwarp
Veškeré užitečné informace najdete v interaktivní osnově předmětu (https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2018/BHBB011s/index.qwarp). Pro pochopení témat probíraných na seminářích vám mohou pomoci e-skripta "Přehled středoškolské biologie", kde je stručně a přehledně popsaná většina témat, kterými se budeme zabývat. Skripta můžete také využít při přípravě na kolokvium.(https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp).
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Základní podmínkou je absolvování všech seminářů, absence musí být omluveny cestou studijního oddělení do 5 dnů od začátku absence. Bude ukončen kolokviem – rozhovorem s vyučujícím, který ověří znalosti studentů.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.