BLKIT0121c Instrumentální technika I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0.3/0. 5. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
PharmDr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Gregorovičová
Dodavatelské pracoviště: Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem teoretické části přípravy je poskytnout teoretický základ fyzikálních principů, které jsou používány v analytické a laboratorní technice. Podrobně seznámit studenty s aplikací těchto fyzikálních principů v konkrétních přístrojích včetně existujících modifikací v aktuální výbavě medicínských laboratoří. V seminářích, demonstracích a praktických cvičeních na konkrétních případech sledovat různé varianty a modifikace s poznáním jejich účelu, výhod a kritických míst.; Po absolvování předmětu bude student schopen: Ovládat instrumentální a analytickou laboratorní techniku; Provádět předepsanou údržbu laboratorní techniky; Kontrolovat správnou činnost analyzátorů a rozpoznat případné poruchy;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- rozumět v rámci teoretického základu předmětu fyzikálním principům analytické a laboratorní techniky a aplikovat je při práci s konkrétními přístroji.
- schopen v praxi sledovat různé varianty a modifikace přístrojů s poznáním jejich účelu, výhod a kritických míst.;
- ovládat instrumentální a analytickou laboratorní techniku včetně provádění předepsané údržby;
- kontrolovat správnou činnost analyzátorů a rozpoznat případné poruchy;
Osnova
  • Praktické dovednosti; Standardní operační postupy technické (SOPT), pracovní návody na obsluhu a údržbu přístrojů, provozní deníky; Automatické analyzátory (Abbott, Bayer, Beckmann, DPC, Roche, Olympus); Komunikace s automatickými analytickými systémy, hlášení o stavu systému, chybová hlášení; Kontrola činnosti a nastavení jednotlivých součástí analyzátoru (fotometr check, ISE check, cell blank, nastavení pipetorů; Prvky denní, týdenní a měsíční údržby analyzátoru; UV/VIS spektrofotometr, emisní plamenový fotometr a atomový absorpční spektrofotometr; Osmometr; Analyzátor AB metabolismu a krevních plynů (pH,PO2,PCO2), hemoximetr; Zařízení pro elektroforézu bílkovin (manuální a automatické provedení), senzitometr; Kapalinový chromatograf, plynový chromatograf; Flow citometr; Koagulometr; Separátory; Centrifugy; Termostaty, inkubační lázně; Zařízení pro mikrovlnný rozklad-mineralizaci biologických vzorků;
Literatura
  • DASTYCH, Milan. Instrumentální technika : obor zdravotní laborant. 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 201 s. ISBN 9788021071032. info
Výukové metody
samostatné řešení úloh za použití analyzátorů, přístrojů a laboratorních zařízení ve výukové laboratoři i v rutinním provozu klinické laboratoře; Vypracování protokolu s naměřenými hodnotami, jejich vyhodnocením a závěrem; Průběžné sledování plnění zadaných úkolů, případné korekce, opravy a vyhodnocení lektorem;
Metody hodnocení
zápočet na základě aktivní účasti na praktických cvičeních, vypracovaných protokolů a ověření získaných znalostí a praktických dovedností;
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BLKIT0121c