BLLC0111c Lékařská chemie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Martina Drabinová (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Martina Hanousková (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Nerudová
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–15:30 A16/212, Čt 13:00–15:30 A16/211
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: mimo studenty LF, max 5 posluchačů z MU, po dohodě s vedoucím ústavu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení je získat orientaci v běžné chemické laboratoři a jejím vybavení, osvojit si jednoduché laboratorní techniky, seznámit se s nejvýznamějšími separačními metodami a obsluhou jednoduchých přístrojů. Studenti se naučí zpracovávat výsledky měření do protokolů, vyhodnocovat je a provádět závěry.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
dodržovat zásady bezpečné práce v laboratoři
- manipulovat se základními laboratorními pomůckami a vybavením připravit roztok o dané koncentraci
- vysvětlit vztah mezi složením různých roztoků, nápojů a tělních tekutin a jejich pH hodnotou
- popsat obecné složení a roli pufrů, vysvětlit jejich funkci a aplikovat tuto znalost při vysvětlení role pufračních systémů v organismu, připravit vhodný pufr
- popsat podstatu tvorby nerozpustných a málo rozpustných sloučenin, identifikovat faktory, které mohou nerozpustnost sloučenin ovlivnit
- bude orientován ve vztazích mezi strukturou bioorganických sloučenin a jejich reaktivitou
- vysvětlí principy základních chromatografických metod, jejich aplikaci a využití
- umí aplikovat fotometrické metody ke stanovení koncentrace látek -
Osnova
 • Zacházení s chemickými látkami. Zákony o nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Měření objemů kapalin. Výhody a nevýhody použití plastového nádobí. Čištění skla a plastů. Zahřívání, chlazení, míchání. Termostaty. Vážení a typy vah. Demonstrace: Různé typy vah a zacházení s nimi. Demonstrace: Odměrné nádoby a další pomůcky v chemické laboratoři.
 • Odměřování malých objemů kapalin, kalibrace pipetorů, vyjádření přesnosti a správnosti. Demonstrace: Způsoby použití pipetorů a zásady správného postupu při pipetování. Úkol 2.1 Gravimetrická kalibrace mikropipetoru. Úkol 2.2 Ověření přesnosti opakovaného pipetování.
 • Příprava roztoků. Úkol 3.1 Příprava roztoků o dané koncentraci. Úkol 3.2 Fotometrické ověření koncentrace.
 • Filtrace, dialýza, ultrafiltrace a mikrofiltrace, centrifugace. Demonstrace: Použití různých typů centrifug, výpočty. Úkol 4.1 Příprava fyziologického roztoku NaCl. Úkol 4.2 Přečištění Al2O3 pro chromatografii. Úkol 4.3 Dialýza roztoku škrobu a chloridu sodného. Úkol 4.4 Oddělení vysrážených proteinů od supernatantu centrifugací.
 • Koncentrování vzorků, destilace, extrakce. Úkol 5.1 Extrakce kofeinu z černého čaje vytřepáváním a pomocí SPE Úkol 5.2 Příprava redestilované vody.
 • Měření a výpočet pH roztoků kyselin, zásad a solí, hydrolýza, pH-metry. Úkol 6.1 Měření pH roztoků kyselin, zásad a solí pH metrem a indikátorovými proužky.
 • Příprava odměrných roztoků, acidobazické titrace, titrační neutralizační křivky. Úkol 7.1 Stanovení koncentrace odměrného roztoku NaOH základním roztokem kys. šťavelové. Úkol 7.2 Stanovení koncentrace kyseliny chlorovodíkové. Úkol 7.3 Sestrojení titračních neutralizačních křivek kyseliny chlorovodíkové a octové.
 • Roztoky pufrů a způsoby jejich přípravy. Úkol 8.1 Příprava hydrogenfosfátových pufrů s různými hodnotami pH. Úkol 8.2 Titrace pufru. Zjištění pufrační kapacity.
 • Iontové reakce, ionty v pitné vodě, rozpustnost látek, iontově selektivní elektrody. Úkol 9.1 Důkaz a selektivní stanovení dusičnanů, dusitanů a amonných iontů ve vodě. Úkol 9.2 Vlastnosti a reakce fosforečnanových aniontů. Úkol 9.3 Vlastnosti a reakce uhličitanových aniontů.
 • Kapalinová chromatografie – typy a základní techniky, plynová chromatografie. Úkol 10.1 Gelová chromatografie blue dextranu a fenolové červeně. Úkol 10.2 Adsorpční chromatografie listových barviv na tenké vrstvě silikagelu. Demonstrace: Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Demonstrace: Deionizace vody, příprava ultračisté vody.
 • Spektrofotometrie. Úkol 11.1 Spektrofotometrické stanovení salicylové kyseliny – hydrolýza acetylsalicylové kyseliny, příprava kalibračních roztoků, sestrojení absorpční křivky, zhotovení kalibračního grafu, stanovení koncentrace salicylátu ve vzorku.
 • Jednoduché reakce ve zkumavce. Úkol 12.1 Oxidace alkoholů a vyčíslení redoxní rovnice. Úkol 12.2 Důkaz aldehydů a ketonů. Úkol 12.3 Stanovení ethanolu v krvi – teorie, výpočty. Úkol 12.4 Redukční vlastnosti cukrů a L-askorbové kyseliny. Úkol 12.5 Barevné reakce aminokyselin a proteinů.
 • Vlastnosti proteinů, způsoby kvantifikace proteinů. Úkol 13.1 Stanovení izoelektrického bodu kaseinu. Úkol 13.2 Rozpustnost proteinů, srážení proteinů z roztoků. Úkol 13.3 Stanovení koncentrace celkových proteinů.
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady pro praktická cvičení v IS.
Výukové metody
Výuka probíhá v laboratořích, studenti samostatně provádí jednoduché úkoly dle návodů. Na základě výsledků pokusů zpracují laboratorní protokoly
Metody hodnocení
.Podmínkou udělení zápočtů je absolvování všech cvičení a odevzdání všech protokolů. V průběhu semestru se píše 12 průběžných testů. Pokud student získá ze všech průběžných testů nejméně 70% bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek Podmínkou udělení zápočtu je získání nejméně 12 bodů. Test je možno jedenkrát opakovat.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.