BPIT021 Informační systémy ve zdravotnictví

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0.5/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Garance
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Aleš Bourek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Základní obecné návyky a procedury potřebné k zacházení s daty, informacemi a znalostmi. Bazální znalost principů využívaných při práci s informačními a komunikačními technologiemi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se zaměřením na oblast zdravotnictví prokázat: 1. Schopnosti a nejběžnější postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. Zdokonalení v oblasti kritického uvažování v medicíně založené na důkazech. 3. Pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami). 4. Porozumění v základních oblastech (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí. Kurz Není zaměřen na nácvik činností s konkrétními hardwarovými či softwarovými prostředky. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Výstupy z učení
Student bude schopen samostatně a aktivně vyhledávat a využívat nástroje, postupy a procesy umožňující správné využití prostředí informační společnosti pro efektivnější studium lékařství a efektivnější poskytování medicínských služeb v jednotlivých lékařských specializacích; Student bude rozumět možnostem i rizikům digitalizace a používání digitální informačních a komunikačních nástrojů v procesu poskytování lékařských služeb; Student získá obecný přehled o přínosech informační společnosti v medicínské doméně a osvojí si základní správné návyky chování;
Osnova
  • Všeobecnou představu o předmětu lze nalézt v prezentacích na odkazu http://www.med.muni.cz/~bourek (odkazy jsou v dolní části úvodní obrazovky. V rámci seminářů budou probírány následující témata: 1.Informace (úvod, historie, pojmy, přehled a vývoj) 2.Zdravotnická informatika (historie, pojmy, náplň, perspektivy) 3.Nástroje zdravotnické informatiky I. (doporučené postupy, standardy, kvalita ve zdravotnictví) 4.Nástroje zdravotnické informatiky II. (terminologie, kódování, klasifikace) 5.Nástroje zdravotnické informatiky III. (hardware, operační systémy) 6.Nástroje zdravotnické informatiky IV. (software - kategorie, typy, volba, používání) 7.Nástroje zdravotnické informatiky V. (sítě, metody komunikace ve zdravotnictví, informační systémy) 8.Informační zdroje I. (nástroje pro přístup k informacím) 9.Informační zdroje II. (strategie vyhledávání aktuálních a věrohodných informací) 10.Informační zdroje III. (správa informací a znalostí) 11.Praktické aplikace postupů zdravotnické informatiky I. (pro studium zvoleného studijního oboru) 12.Praktické aplikace postupů zdravotnické informatiky II. (pro praxi ve zvoleném studijním oboru)
Literatura
  • MORNSTEIN, Vojtěch. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. In BOUREK, Aleš. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. 1. vyd. Brno: MU Press, 2007. s. 292-317, 27 s. ISBN 978-80-210-4228-5. info
  • BOUREK, Aleš. Dlouhodobé strategie. Praha: Grada Publishing, 2001. 3 s. Internet a medicína. ISBN 80-274-0119-7. info
  • BOUREK, Aleš. Programy kvality a standardy léčebných postupů (základní dílo včetně 1. aktualizace). In Programy kvality a standardy léčebných postupů - praktická příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. Praha: Verlag Dashöfer,s.r.o., 2002. s. vol.listy, 67 s. ISBN 80-86229-29-7. info
  • BOUREK, Aleš. Vyhledávací služby v Internetu obecně a se zaměřením pro gynekologii. Brno: Medica Publishing, 2001. Praktická gynekologie, 5/2001, č.3. ISBN 1211-6645. info
Výukové metody
cvičení / seminář / řízená diskuse
Metody hodnocení
Účast na seminářích je mandatorní. Seminář je zakončen verbálním ověřením (krátká mluvnická cvičení studentů demonstrující pochopení probírané látky) úrovně znalostí. Výuka je zakončena zápočtem.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/~bourek/
Výuka probíhá v laboratoři výpačetní techniky LF, Kamenice 126/3 2. poschodí. Základní informace lze získat na odkazu www.med.muni.cz/~bourek Další užitečné online zdroje lze nalézt na: http://www.medicalstudent.com (odkazy "Informatics" a " Evidence Based Medicine (EBM)")
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.