BPKM011p Komunikace v porodní asistenci - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Jahnová (přednášející)
Vlasta Břicháčková (pomocník)
Garance
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Břicháčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:40 KOM 343
Předpoklady
Výuka probíhá pouze v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pomoci studentům identifikovat vlastní zdroje motivace pro výkon profese zdravotníka
- Prostřednictvím sebezkušenostních cvičení pomoci studentům rozlišovat různé roviny pomáhající profese (zdravotník jako sociální role, člověk, pacient)
- Pomoci studentům identifikovat zdroje vlastní sebe-podpory
- Pomoci studentům osvojit si základní metody zvládání stresu
- Propojovat teoretické pozadí lékařské psychologie s osobní rovinou ve smyslu obecných lidských existenciálních témat (odpovědnost, vůle ke smyslu, smysl života, naděje, pokora, vděčnost)
- Nacvičovat základní komunikační dovednosti v různých medicínských kontextech a situacích pod přímou supervizí klinického psychologa a psychoterapeuta
- Seznámit studenty se základními psychoterapeutickými technikami v rámci individuální i skupinové psychoterapie (demonstrace, krátká sebezkušenostní cvičení) - Nácvik základních relaxačních technik
Výstupy z učení
Student rozumí možným motivům v pozadí výkonu povolání zdravotníka
- Rozumí konceptu sebe-podpora a je schopen identifikovat vlastní zdroje sebe-podpory
- Student si osvojí základní techniky pro redukci stresu
- Student se seznámí se základními tématy existenciální psychoterapie
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při sdělování nepříznivých zpráv
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při komunikaci s dětmi v různých fázích vývoje
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty, kteří prožívají silné emoce
- Student s naučí identifikovat fenomén přenosu a protipřenosu
- Student se naučí zásady vedení klinického rozhovoru
Osnova
  • Úvod do komunikace - informace, sdělování informace, komunikační kanál, obecná pravidla komunikace. Teoretická východiska komunikace, komunikace z pohledu transakční analýzy, Rogerovský přístup. Komunikační dovednosti - naslouchání, respekt, empatie, zájem, podpora, interpretace. Neverbální komunikační dovednosti - smysly, mimika, proxemika, haptika, posturologie, kinezika, gesta, papalingvistika, teorie osobních zón. Verbální komunikační dovednosti - řeč, rozhovory, typy rozhovorů, typy otázek, sdílení emocí. Strukturovaný zdravotnický rozhovor I. - navázání kontaktu, vytvoření dohody o tématu konzultace Strukturovaný zdravotnickýský rozhovor II. - objasnění problému klientky, ukončení rozhovoru, povzbuzující prvky v rozhovoru. Dialogický rozhovor, nedirektivní empatický rozhovor. K omunikace mezi klientkou a porodní asistentkou, motivace, compliance, terapeutický vztah, terapeutická zakázka. Komunikace s klientkou v krizové situaci Komunikace s vybranými skupinami klientek - úzkostné, agresivní, depresivní, s duševním onemocněním. Komunikace s klientkou smyslově postiženou. Komunikace s klientkou se závažným onkologickým onemocněním. Sdělování nepříznivých informací a extrémně nepříznivých zpráv, komunikace s rodinnými příslušníky. Relaxačně sugestivní techniky (Autogenní trénink podle Schultze), asertivní techniky, prevence syndromu vyhoření, Bálintovské skupiny
Literatura
    povinná literatura
  • LINHARTOVÁ, Věra. Praktická komunikace v medicíně : pro mediky, lékaře a ošetřující personál. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 152 s. ISBN 9788024717845. info
    doporučená literatura
  • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 397 s. ISBN 80-7178-740-X. info
  • HONZÁK, Radkin. Komunikační pasti v medicíně : praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 1999. 165 s. ISBN 8072620320. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou skupinové výuky s prvky individuální práce, klade důraz na sebezkušenost. Je doplněna nácvikem relaxačních technik, audio i video ukázkami.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolovium, podmínkou pro jeho naplnění je absolvování výuky, vypracování seminární práce podle zadaných kritérií, znalostní test a závěrečná rozprava.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BPKM011p