BPPG041p Edukace v porodní asistenci - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0.7/0/0. 10. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Liana Greiffeneggová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je chápán jako teoreticko praktický. Předmět je zaměřen na význam, cíle, základní pojmy a zásady výchovně-vzdělávacího procesu a zásady tvorby a prezentace edukačního projektu v práci porodní asistentky. Soustředí se na specifika edukačního procesu v péči o ženu, dítě a celou rodinu ve všech jejích vývojových etapách. Je východiskem formování osobnosti studentky pro výkon profese porodní asistentky.
Výstupy z učení
Studentka bude schopna:
- objasnit základní informace o významu a cílech edukačního procesu, a základní pojmy;
- vysvětlit vztah a význam výchovy a vzdělávání - edukace - pro profesi porodní asistentky;
- vysvětlit rámec pro tvorbu a prezentaci výchovně-vzdělávacího projektu a edukačního plánu;
- vyhodnotit edukační potřebu;
- charakterizovat subjekt edukace a dovednosti edukátora (vč. práce s informacemi);
- objasnit základní informace o významu a cílech edukačního procesu, a základní pojmy;
- vysvětlit vztah a význam výchovy a vzdělávání - edukace - pro profesi porodní asistentky;
- vysvětlit rámec pro tvorbu a prezentaci výchovně-vzdělávacího projektu a edukačního plánu;
- vyhodnotit edukační potřebu;
- charakterizovat subjekt edukace a dovednosti edukátora (vč. práce s informacemi);
Osnova
 • Obsah - přednáška
 • - historická východiska a osobnosti výchovně vzdělávacího procesu;
 • - pedagogika jako věda o edukaci a její vztah k profesi porodní asistence;
 • - edukační realita (základní pojmy, vztahy a kategorie);
 • - edukační proces (průběh, etapy, cíle, obsah, složky, podmínky, prostředky, formy a metody);
 • - edukační výchovně -vzdělávací projekt – metodologie (výběr problému a jeho metaanalýza, práce s informačními zdroji, analýza subjektu, cíle, struktura, evaluace);
 • - subjekt edukace;
 • - osobnost edukátora, charakteristiky a dovednosti;
 • - edukace zprostředkovaná médiem;
 • - komunikace v edukačním procesu (zásady komunikace a prezentace, podpora aktivního učení a kritického myšlení);
 • - zásady tvorby recenzí pedagogických publikací;
 • - výchova ke zdraví;
Literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a do. Praha: Portál, 2017. 483 stran. ISBN 9788026212287. info
 • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 141 s. ISBN 9788024729657. info
 • ZÁVODNÁ, Vlasta. Pedagogika v ošetrovateĺstve. [1. vyd.]. Martin: Osveta, 2002. 95 s. ISBN 8080631085. info
Výukové metody
Přednáška, audiovizuální prezentace, diskuze.
Metody hodnocení
Hodnocení: kolokvium - vědomostní test, vytvořený a prezentovaný projekt, recenze pedagogické publikace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.