BPTE041 Psychoterapeutické techniky v porodní asistenci - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.7/0. 10. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Jahnová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Břicháčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Výuka je v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- Pomoci studentům identifikovat vlastní zdroje motivace pro výkon profese zdravotníka
- Prostřednictvím sebezkušenostních cvičení pomoci studentům rozlišovat různé roviny pomáhající profese (zdravotník jako sociální role, člověk, pacient)
- Pomoci studentům identifikovat zdroje vlastní sebe-podpory
- Pomoci studentům osvojit si základní metody zvládání stresu
- Propojovat teoretické pozadí lékařské psychologie s osobní rovinou ve smyslu obecných lidských existenciálních témat (odpovědnost, vůle ke smyslu, smysl života, naděje, pokora, vděčnost)
- Nacvičovat základní komunikační dovednosti v různých medicínských kontextech a situacích pod přímou supervizí klinického psychologa a psychoterapeuta
- Seznámit studenty se základními psychoterapeutickými technikami v rámci individuální i skupinové psychoterapie (demonstrace, krátká sebezkušenostní cvičení)
- Nácvik základních relaxačních technik
Výstupy z učení
- Student rozumí možným motivům v pozadí výkonu povolání zdravotníka
- Rozumí konceptu sebe-podpora a je schopen identifikovat vlastní zdroje sebe-podpory
- Student si osvojí základní techniky pro redukci stresu
- Student se seznámí se základními tématy existenciální psychoterapie
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při sdělování nepříznivých zpráv
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při komunikaci s dětmi v různých fázích vývoje
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty s chronickým onemocněním
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty, kteří prožívají silné emoce
- Student s naučí identifikovat fenomén přenosu a protipřenosu
- Student se naučí zásady sběru anamnézy u psychosomatických pacientů
- Student se naučí zásady vedení klinického rozhovoru
Osnova
 • - Motivace k výkonu povolání zdravotníka
 • - Vnější a vnitřní sebe-podpora
 • - Autogenní tréning
 • - Na všímavosti založený program pro redukci stresu
 • - Existenciální témata v medicíně
 • - Základní komunikační dovednosti při komunikaci s dětmi
 • - Základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty s chronickým onemocněním
 • - Základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty, kteří prožívají silné emoce
 • - Základní komunikační dovednosti při sdělování špatných zpráv
 • - Vedení klinického rozhovoru
 • - Sběr anamnestických údajů u pacientů s psychosomatickým onemocněním
 • - Přenos a protipřenos
 • - Ego obranné mechanismy
 • - Supervize v medicíně
 • - Týmová supervize
Literatura
  povinná literatura
 • AYERS, Susan a Richard DE VISSER. Psychologie v medicíně. Translated by Helena Hartlová. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. xiv, 552. ISBN 9788024752303. info
 • KUČEROVÁ, Helena. Bolest v psychiatrii. První vydání. Praha: Galén, 2018. 179 stran. ISBN 9788074923784. info
 • VAŇÁSEK, Jaroslav a Kateřina ČERMÁKOVÁ. Bolest v Ošetřovatelství. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-769-8. info
  doporučená literatura
 • BEDRNOVÁ, Eva a Daniela PAUKNEROVÁ. Management osobního rozvoje : duševní hygiena, sebeřízení, efektivní životní styl. 2., aktualizované a doplně. Praha: Management Press, 2015. 413 stran. ISBN 9788072613816. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Cvičení, tanec nebo psychoterapie? In Friedlová, Martina; Lečbych, Martin. Společný prostor/ Common Space 2014. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 16-27, 12 s. ISBN 978-80-244-4411-6. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Co je a co není psychoterapie? Duha, Brno: Moravská zemská knihovna, 2010, I, č. 1, s. 7-13. ISSN 0862-1985. info
 • LANGMEIER, Josef, Karel BALCAR a Jan ŠPITZ. Dětská psychoterapie. 3. vyd. Praha: Portál, 2010. 431 s. ISBN 9788073677107. info
 • ROKYTA, Richard. Bolest a jak s ní zacházet : učebnice pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 174 s. ISBN 9788024730127. info
Výukové metody
Interaktivní cvičení a supervize.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je nutné absolvování výuky v plném rozsahu. Zápočet probíhá ústní formou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.