EN

LF:BRFY0211c Fyzika - cv. - Informace o předmětu

BRFY0211c Fyzika (včetně matematiky, matematické statistiky a matematicky vědeckého výzkumu - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Janík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Musilová, Ph.D. (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník), prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 F3,03015
Předpoklady
Středoškolská matematika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět úvodem do základů matematické analýzy, lineární algebry a teorie pravděpodobnosti. Je určen studentům bakalářských programů. Jeho cílem je naučit studenty používat matematické postupy běžné v přírodních vědách, nikoli však jako pouhé rutinní procedury, ale s pochopením jejich podstaty. Výklad problematiky je založen spíše na názorném zavádění pojmů motivovaném potřebou konkrétního výpočetního aparátu přírodních věd (fyziky, chemie, biologie, věd o Zemi). Student získá praxi ve výpočtech z oblasti lineární algebry (řešení soustav lineárních rovnic), základů matematické analýzy (elementární funkce, derivování) a základní orientaci v oblasti počtu pravděpodobnosti a zpracování měření.
Osnova
 • 1. Lineární algebra (lineární geometrické útvary - přímky a roviny, soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminace, počítání s vektory a maticemi). 2.Funkce jedné proměnné (elementární funkce, řešení rovnic a nerovnic algebraických, goniometrických, logaritmických, exponenciálních, grafy funkcí, základy diferenciálního a integrálního počtu). 3. Aritmetika (vlastnosti čísel přirozených, celých, reálných, komplexních). 4. Pravděpodobnostech a statistika (kombinatorika, základní informace o pravděpodobnostech, náhodné jevy, základy statistiky a zpracování měření).
Literatura
  povinná literatura
 • CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro gymnázia. 5. vydání. Praha: Prometheus, 2010. 170 stran. ISBN 9788071963653. info
 • POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia. 5. vydání. Praha: Prometheus, 2008. 206 stran. ISBN 9788071963585. info
 • CHARVÁT, Jura, Jaroslav ZHOUF a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia : rovnice a nerovnice. 1. vyd. v bodovém písmu. Brno: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně, 2005. S. 157-439. ISBN 8021038276. info
 • BUŠEK, Ivan a Emil CALDA. Matematika pro gymnázia : základní poznatky z matematiky. 1. vyd. v bodovém písmu. Brno: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně, 2005. 214 s. ISBN 8021038233. info
 • ODVÁRKO, Oldřich. Matematika pro gymnázia :posloupnosti a řady. 2. upr. vyd. Praha: Prometheus, 2002. 126 s. ISBN 80-7196-195-7. info
 • KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia :analytická geometrie. 2. upr. vyd. Praha: Prometheus, 2000. 220 s. ISBN 80-7196-163-9. info
 • ODVÁRKO, Oldřich. Matematika pro gymnázia :goniometrie. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1999. 127 s. ISBN 80-7196-000-4. info
 • CALDA, Emil. Matematika pro gymnázia :komplexní čísla. 2. upr. vyd. Praha: Prometheus, 1999. 134 s. ISBN 80-7196-153-1. info
 • POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia :stereometrie. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1999. 223 s. ISBN 80-7196-079-9. info
 • HRUBÝ, Dag a Josef KUBÁT. Matematika pro gymnázia :diferenciální a integrální počet. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1997. 195 s. ISBN 80-7196-063-2. info
 • ODVÁRKO, Oldřich. Matematika pro gymnázia :funkce. 1. vyd., 2. vyd. v Prometheu. Praha: Prometheus, 1994. 160 s. ISBN 80-85849-09-7. info
  doporučená literatura
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Brno: VUTIUM, 2006. 281 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-214-2914-3. info
 • KVASNICA, Jozef. Matematický aparát fyziky. Vyd. 2., opr. Praha: Academia, 1997. 383 s. ISBN 8020000887. info
Výukové metody
Cvičení: teoretické cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh, včetně úloh komplexnějšího charakteru.
Metody hodnocení
Písemné testy
Informace učitele
http://physics.muni.cz/~pavla/teaching.php
http://physics.muni.cz/~pavla/teaching.php
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BRFY0211c