EN

LF:BRKR0321p Klinická radioterapie - př. - Informace o předmětu

BRKR0321p Klinická radioterapie - ozařovací techniky - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
3/0/0. 45. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Buček (pomocník)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiační onkologie - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRRF0222p Rad. fyz. a radiobiol. II - př && BRZB0211p Zákl. biofyziky - př.
Základy radiobiologie, biofyziky a radiofyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět má za úkol naučit studenty aplikovat ionizující záření ve všech oblastech humánní léčby. Naučit plánovat tuto terapii zvolit optimální techniku aplikace. Praktická část probíhá pod dohledem pověřeného radiologického asistenta s příslušným vzděláním.
Výstupy z učení
• zisk teoretických dovedností • utváření správných návyků práce na oddělení • respektování všech zákonných ustanovení i bezpečnosti a ochraně zdraví při práci • umí zachovat důvěrné zdravotnické informace
Osnova
  • 1. Využití klinické dozimetrie – metody, význam, provedení, osobní ochrana 2. Plánování radioterapie – zdravotnická dokumentace, ozařovací protokol, činnosti při vytváření ozařovacího plánu, RTG simulátor, CT simulátor, plánovací CT a MR vyšetření, stanovení ozařovací polohy, zakreslení značek, ozařovaných polí a tetováž, fotografická a rtg dokumentace, fixační zařízení a jejich zhotovení. Plánování radioterapie ve 2D, 3D a 4D, izodozní plány s použitím modifikací průchodu svazku záření – klíny, individuální vykrývací bloky a jejich zhotovení. Ozařovací techniky, frakcionační režimy. Výpočty jednoduššího ozáření ručně a využití výpočetní techniky. 3. Rtg ozařovače - přístroje a jejich obsluha, bezpečnost práce. Současné postavení a možnosti rtg povrchového a hloubkového záření, indikace, konstrukce přístrojů, tubusy, reprodukce záření a nastavení nemocných. Vedení dokumentace, pokyny pro pacienty, ošetřování akutních i chronických změn po ozáření. 4. Megavoltové ozařovače – radionuklidové (cesiové, kobaltové) a urychlovače. Skladba a obsluha jednotlivých přístrojů, bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení. Nastavení pacienta včetně fixačních pomůcek, reprodukce ozařovacích podmínek, vedení dokumentace, používání klínů, bloků a bolusů. Ozáření statické a pohybové, izocentrické. Zajištění spolupráce nemocných, komunikace s pacienty včetně pokynů na řešení akutních i chronických postradiačních změn. 5. Brachyradioterapie – plánování, využití, způsoby zavedení zářičů. Vedení dokumentace, rtg snímkování na sálku. Afterloadingové techniky, příprava před aplikací. Nejčastější indikace BRT. Bezpečnostní předpisy, havarijní plán a provozní řád. 6. Verifikace záření – in vivo dozimetrické ověření, snímky na ozařovači s korelací proti BEV a DRR, portálové snímkování.. Moderní techniky radioterapie - IMRT, IGRT, stereotaktické ozařování, TBI, terapie hadrony.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠLAMPA, Pavel, J. PETERA a M. VOŠMIK. Principy radiační onkologie. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 351-397, 47 s. 2. díl. ISBN 978-80-8063-302-8. info
  • HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, BURKOŇ, Irena ČOUPKOVÁ a Pavel TOBIÁŠ. Radiační onkologie - učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2009. 242 s. ISBN 978-80-86793-13-9. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BRKR0321p