BRKZ0321p Komunikace ve zdravotnictví - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
15/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Terézia Knejzlíková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Břicháčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. 8:00–12:50 409, Út 24. 9. 8:00–12:50 409, St 25. 9. 8:00–12:50 409, Čt 26. 9. 8:00–12:50 409, Pá 27. 9. 8:00–12:50 409
Předpoklady
BROP011p Obec. psych. a psych. nem.-př.
Přednáška je pouze v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- Integrovat psychologii do kontextu základního medicínského vzdělání budoucích profesionálů ve zdravotnictví
- Představit psychologii jako nezbytnou součást kompetentní medicínské praxe
- Poskytnout teoretický kontext/pole pro možnost integrace doposavad získaných informací o fungování těla s principy fungování psychiky
- Prezentovat komplexní výstupy psychologické vědy a klinické praxe na úrovni principů, které lze aplikovat v práci profesionála ve zdravotnictví, ku prospěchu jeho, pacientů, ale i celých zdravotnických týmů
- Seznámit studenty se základními psychologickými a psychoterapeutickými principy, jejichž pochopení je nezbytné nejen pro chápání psychosociálních souvislostí zdraví a nemoci ale také pro komunikaci s pacienty v těchto stavech
- Seznámit studenty s bio-psycho-sociálním modelem zdraví a nemoci
- Seznámit studenty s chápáním lidské bytosti jako psychofyziologické jednoty
- Přestavit základní východiska teorie pole, holistického přístupu a modelu „Spojení a zdraví“/autoregulace a alostáza
- Seznámit studenty se základními komunikačními algoritmy, které lze aplikovat v různých kontextech a situacích medicínské praxe
- Specifikovat možnosti aplikace psychologie v různých oborech medicíny
Výstupy z učení
- Student chápe proč je psychologie v medicíně důležitá a rozlišuje rozdílné přístupy k nemoci a zdraví
- Student rozumí vztahu emocí, motivace a zdraví
- Student chápe interakční přístup ke stresu a vztah stresu, zdraví a nemoci
- Student chápe rizika stresu při výkonu povolání lékaře/profesionála ve zdravotnictví, dokáže je identifikovat a zná zásady jejich managementu a prevence v procesu rozvoje syndromu vyhoření
- Student umí vysvětlit podíl různých psychologických faktorů na tělesných symptomech
- Chápe efekt placeba a noceba a jejich vliv na onemocnění a uzdravení
- Student rozumí důležitosti vztahu chování a zdraví, umí vysvětlit různé modely chování vůči zdraví a dovede tyto modely uplatnit v klinické praxi
- Student se seznámí s psychosociálními souvislostmi chronických a nevyléčitelných onemocnění
- Student se seznámí, jak vývojové změny v průběhu celého života ovlivňují komunikaci mezi lékařem a pacientem
- Student se seznámí se základními komunikačními dovednostmi potřebnými pro vedení klinického rozhovoru
- Student bude znát základní teoretická východiska psychoterapeutických směrů, které se používají v medicínském prostředí, bude chápat možnosti užití psychoterapeutických technik v klinické praxi
- Student bude rozumět vlivu psychických faktorů na fungování různých somatických systémů
- Student se seznámí s psychosomatickým paradigmatem v medicíně
- Student bude znát základní psychodiagnostické metody a bude chápat výstupy psychologického vyšetření
Osnova
 • - Psychologie a medicína, proč je psychologie důležitá pro medicínskou praxi
 • - Definice zdraví, porovnání bio-medicínského přístupu s přístupem bio-psycho-sociálním
 • - Motivace, emoce a zdraví
 • - Stress a zdraví
 • - Symptomy nemoci a nemoc
 • - Zdraví a chování
 • - Chronická nemoc, smrt a umírání
 • - Vývojová psychologie v medicínském kontextu
 • - Vedení klinického rozhovoru
 • - Psychoterapeutické směry, obecné psychoterapeutické intervence v praxi profesionála ve zdravotnictví
 • - Psychosomatické paradigma v medicíně, psychofyziologická integrace, „body-mind“ integrace
 • - Základní výkladové modely vzniku psychosomatických onemocnění
 • - Psychologické vyšetření
Literatura
  povinná literatura
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80-200-1387-3. info
 • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3., aktualiz. vyd., v nakl. Praha: Portál, 2003. 397 s. : i. ISBN 80-7178-740-X. info
Výukové metody
Teoretická příprava, sebe-zkušenostní cvičení, nácvik komunikačních dovedností.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení, forma ukončení kolokvium. Předpokládá se aktivní zapojení, práce ve dvojicích, skupinkách. Kolokvium má formu písemného testu, výsledek testu je bodově hodnocen v rozsahu 0-25 bodů, minimální počet bodů je 20.
Informace učitele
https://is.muni.cz/predmet/med/BAPS011p?lang=cs&obdobi=6903
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BRKZ0321p