BROC011p Ošetřovatelská péče v chirurgii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (přednášející)
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Svoboda (cvičící)
Hana Baráčková (pomocník)
Jitka Halouzková (pomocník)
MUDr. Milan Krtička, Ph.D. (pomocník)
Jana Šmehlíková (pomocník)
Garance
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–14:50 N05184
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Ošetřovatelská péče v chirurgii patří mezi teoreticko-praktické předměty. Vychází z poznatků odborných předmětů zejména ošetřovatelských a medicinských. Po ukončení předmětu budou studenti schopni charakterizovat základní principy ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických problematik; studenti si osvojí základní postupy měření a hodnocení vitálních funkcí; budou mít základní nácvik aplikace injekcí, budou se umět orientovat v související odborné literatuře a budou schopni využívat základní ošetřovatelskou terminologii v praxi.
Osnova
 • Ošetřovatelství (charakter, koncepce, stručná historie, ošetřovatelská péče). Etický kodex. Práva pacientů. Ošetřovatelský proces - struční přehled metody a jednotlivých fáz. Kategorie lidských potřeb a jejich saturace. Fyziologické funkce, praktický nácvik. Způsoby aplikace léků, praktický nácvik. Ošetřovatelská péče na chirurgickém oddělení- organizace a systém práce, vybavení oddělení. Chirurgické obory. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací. Diagnostika v chirurgii - vyšetření pacienta z pohledu sestry. Předoperační, intraoperační a pooperační období. Pooperační komplikace (úkol sestry v péči o pacienty na JIP a ARO). Chirurgie hlavy a krku (rozdělení; kraniocerebrální poranění; Glasgow koma skóre; struma). Chirurgie hrudníku (chirurgické onemocnění hrudníku, prsu, jícnu). Chirurgie páteřě (poranění, operace). Chirurgie břicha, NPB. Stomie - exkurze v stomaporadně. Ošetřovatelská péče o jedince po transplantaci orgánů. Vybrané aspekty ošetřovatelské péče o jedince na traumatologickém, ortopedickém a urologickém oddělení.
Literatura
 • VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 448 s. ISBN 9788024737423. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Zdeněk ŠILHART a Irena HAMTILOVÁ. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. ISBN 978-80-7013-536-5. info
 • HOCH, Jiří a Jan LEFFLER. Speciální chirurgie. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Maxdorf, 2011. 589 s. ISBN 9788073452537. info
 • ČOUPKOVÁ, Hana. Ošetřovatelství v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 264 s. ISBN 9788024731292. info
 • SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 300 s. ISBN 9788024731308. info
 • KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8. info
 • KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR a Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1. info
 • ZACHOVÁ, Veronika. Stomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN 9788024732565. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • VALENTA, Jiří. Základy chirurgie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 277 s. ISBN 9788024613444. info
 • ČERVINKOVÁ, Eliška. Ošetřovatelské diagnózy. 4. vyd. Brno: NCONZO, 2006. 190 s. ISBN 8070134437. info
 • KUBICOVÁ, Ľudmila. Chirurgické ošetrovateľstvo. 1. vyd. Martin: Osveta, 2005. 151 s. ISBN 808063176X. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. : Vydavatelství Galén Praha, Cena ČSARIM ČLS JEP Praha - nejlepší publikace v oboru ARIM za rok 2003, 2004. info
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 237 s. ISBN 8024606445. info
 • VYHNÁNEK, František. Chirurgie 1 : pro střední zdravotnické školy. 2. přepr. vyd. Praha: Informatorium, 2003. 224 s. ISBN 8073330059. info
 • VYHNÁNEK, František. Chirurgie 2 : pro střední zdravotnické školy. 2. přepr. vyd. Praha: Informatorium, 2003. 238 s. ISBN 8073330075. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. Edited by Miloslav Ludvík - Jana Nováková. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 72 s. ISBN 8024707047. info
 • Chirurgie v kostce : vybrané kapitoly. Edited by Alexander Ferko. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 591 s. ISBN 8024702304. info
 • TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV PZ, 1999. info
Výukové metody
Procvičování ve skupinách, prezentace projektu, diskuse ve skupinách, domácí příprava.
Metody hodnocení
Studijní obor - Radiologický asistent; předmět: Ošetřovatelská péče v chirurgii, cvičení = předmět je ukončen zápočtovým testem.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.