BROP011c Obecná psychologie a psychologie nemocných - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
15/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D. (přednášející)
Vlasta Břicháčková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Břicháčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 13:30–15:10 KOM 409
Předpoklady
Cvičení probíhá pouze v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- Pomoci studentům identifikovat vlastní zdroje motivace pro výkon profese zdravotníka
- Prostřednictvím sebezkušenostních cvičení pomoci studentům rozlišovat různé roviny pomáhající profese (zdravotník jako sociální role, člověk, pacient)
- Pomoci studentům identifikovat zdroje vlastní sebe-podpory
- Pomoci studentům osvojit si základní metody zvládání stresu
- Propojovat teoretické pozadí lékařské psychologie s osobní rovinou ve smyslu obecných lidských existenciálních témat (odpovědnost, vůle ke smyslu, smysl života, naděje, pokora, vděčnost)
- Nacvičovat základní komunikační dovednosti v různých medicínských kontextech a situacích pod přímou supervizí klinického psychologa a psychoterapeuta
- Seznámit studenty se základními psychoterapeutickými technikami v rámci individuální i skupinové psychoterapie (demonstrace, krátká sebezkušenostní cvičení) - Nácvik základních relaxačních technik
Výstupy z učení
- Student rozumí možným motivům v pozadí výkonu povolání zdravotníka
- Rozumí konceptu sebe-podpora a je schopen identifikovat vlastní zdroje sebe-podpory
- Student si osvojí základní techniky pro redukci stresu
- Student se seznámí se základními tématy existenciální psychoterapie
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při sdělování nepříznivých zpráv
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při komunikaci s dětmi v různých fázích vývoje
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty s chronickým onemocněním
- Student se naučí základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty, kteří prožívají silné emoce
- Student s naučí identifikovat fenomén přenosu a protipřenosu
- Student se naučí zásady sběru anamnézy u psychosomatických pacientů
- Student se naučí zásady vedení klinického rozhovoru
Osnova
 • - Motivace k výkonu povolání zdravotníka
 • - Vnější a vnitřní sebe-podpora
 • - Autogenní tréning
 • - Na všímavosti založený program pro redukci stresu
 • - Existenciální témata v medicíně
 • - Základní komunikační dovednosti při komunikaci s dětmi
 • - Základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty s chronickým onemocněním
 • - Základní komunikační dovednosti při komunikaci s pacienty, kteří prožívají silné emoce
 • - Základní komunikační dovednosti při sdělování špatných zpráv
 • - Vedení klinického rozhovoru
 • - Sběr anamnestických údajů u pacientů s psychosomatickým onemocněním
 • - Přenos a protipřenos
 • - Ego obranné mechanismy
 • - Supervize v medicíně
 • - Týmová supervize
Literatura
  povinná literatura
 • AYERS, Susan a Richard DE VISSER. Psychologie v medicíně. Translated by Helena Hartlová. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. xiv, 552. ISBN 9788024752303. info
 • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3., aktualiz. vyd., v nakl. Praha: Portál, 2003. 397 s. : i. ISBN 80-7178-740-X. info
  doporučená literatura
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80-200-1387-3. info
Výukové metody
Interaktivní cvičení a supervize.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení, forma ukončení kolokvium. Předpokládá se aktivní zapojení, práce ve dvojicích, skupinkách. Kolokvium má formu písemného testu, výsledek testu je bodově hodnocen v rozsahu 0-25 bodů, minimální počet bodů je 20.
Informace učitele
https://is.muni.cz/predmet/med/BAPS011c?lang=cs&obdobi=6903
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BROP011c