BRRF0222p Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
3/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 9:00–11:30 B11/228
Předpoklady
BRRF0121c Radiol. fyz. a radiobiol. - cv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Složení zkoušky je podmíněno složením zkoušky z BRRF0121p
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu, který je biofyzikálním pokračováním stejnojmenného kurzu vyučovaného v prvním semestru, bude student schopen: vysvětlit principy vybraných zobrazovacích a dalších fyzikálních metod v medicíně; porozumět působení ionizujícího záření na normální i nádorové tkáně; rozeznat rizika spojená z používáním ionizujícího záření v medicíně, a to jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál; chápat fyzikální principy dozimetrie a rozumět dozimetrickým veličinám
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu, který je biofyzikálním pokračováním stejnojmenného kurzu vyučovaného v prvním semestru, student:
vysvětlí principy vybraných zobrazovacích a dalších fyzikálních metod v medicíně;
bude rozumět působení ionizujícího záření na normální i nádorové tkáně;
pojmenuje a rozezná rizika spojená z používáním ionizujícího záření v medicíně, a to jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál;
bude chápat fyzikální principy dozimetrie a rozumět dozimetrickým veličinám
Osnova
  • 1. Tepelná energie v diagnostice a terapii: Teplo a teplota v termodynamice, mechanismy výměny tepla s okolím, termoregulace, léčba teplem, vodoléčba, diatermie elektrickým proudem, tepelné účinky ultrazvuku, měření tělesné teploty, termografie. 2. Ultrazvuk: Fyzikální principy ultrasonografie a ultrazvukových dopplerovských metod - ultrazvuková terapie – rázové vlny v medicíně. Ultrazvuková kavitace. 3. Tomografie: Hlavní tomografické metody používané v lékařství – CT, SPECT, PET, MRI. 4. Dosimetrie: Primární a sekundární záření, lineární přenos energie (LET), dosimetrické veličiny, dávkový ekvivalent, efektivní dávka, dozimetrické principy a přístroje. 5. Radiochemie: Radiochemie vody, vyjádření výtěžku reakce, lapače radikálů, Frickeův dosimetr, přímý a nepřímý účinek, poškození a reparace DNA, věrnost reparace 6. Teorie a modely buněčného přežití: křivky přežití, single hit, multi-target, molekulární model, lineárně-kvadratický (LQ) model, duální teorie účinku záření, repair-misreapir model buněčného přežití atd. 7. Radiosensitivita a radioresistence: Modifikace odpovědi na ozáření – teplota, kyslíkový efekt, thioly, aromatické nitrosloučeniny. 8. Radiobiologie normálních tkání: Stochastické a deterministické účinky, akutní a pozdní účinky. Buněčná smrt, poškození buněčné populace zářením, modely přežití buněk, testovací modely normálních tkání in vivo, rozdělení tkání podle druhu odpovědi (F, H, F-H a nádorová). Akutní odpověď na ozáření u savců. 9. Radiobiologie nádorových tkání: teorie růstu nádorové populace, modely přežití buněk. 10. Pozdní účinky na normální tkáně: Účinky na jednotlivé orgány, účinky frakcionovaného a dlouhodobého ozařování, fraktionace v radioterapii. 11. Radiační karcinogeneze. 12. Bezpečnost pacientů: Ochrana pacientů před ionizujícím zářením a kvalita zdravotní péče: Kvalita rentgenového zobrazení a jeho diagnostická přesnost. 13. Přirozené a umělé zdroje záření. Bezpečnost práce při používání lékařských přístrojů.
Literatura
    doporučená literatura
  • PODZIMEK, František. Radiologická fyzika : fyzika ionizujícího záření. 1. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. 334 stran. ISBN 9788001053195. info
  • MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika : (se zaměřením na zubní lékařství). [1. vydání]. Brno: Neptun, 2007. 352 stran. ISBN 9788086850023. info
    neurčeno
  • KUDRYASHOV, Yurii Borisovich. Radiation biophysics (ionizing radiations). Edited by Mikhail F. Lomanov. New York: Nova Science Publishers, 2008. xxxv, 327. ISBN 9781600212802. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Ústní závěrečná zkouška. Studenti si náhodně vybírají tři otázky ze seznamu publikovanémho na začátku semestru.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/radiologieBC.htm
Při přípravě na zkoušku je kladen zvýšený důraz na přednášky zpřístupněné na uvedené webové stránce.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.