EN

LF:BSAJ0222 Angličtina II - cvičení - Informace o předmětu

BSAJ0222 Angličtina II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (cvičící)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící)
Mgr. Tereza Kochová (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Žaneta Stýblová (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BSAJ0222/01: Po 13:30–15:10 KOM S116, Ž. Stýblová
BSAJ0222/02: Po 15:15–16:55 KOM S116, Ž. Stýblová
Předpoklady
BSAJ0121 Angličtina I - cv.
Úroveň obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERRJ. Znalost odborné slovní zásoby předmětu BSAJ0121 Angličtina 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby, prezentační dovednosti a dovednosti písemného projevu pro akademické prostředí, stejně jako dovednosti pro efektivní komunikaci s pacientem, kolegy lékaři a ošetřujícím personálem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen popsat a vysvětlit pojmy týkající se tělních systémů (jmenovitě systém vylučovací, endokrinní, rozmnožovací, nervový a smyslový), jejich orgánů, funkcí a onemocnění; ovládá praktickou odbornou slovní zásobu; je schopen aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, lékaři a ošetřujícím personálem, interpretovat odborné texty, prezentovat a diskutovat na odborné téma, argumentovat, oponovat názory kolegů, napsat motivační dopis; ovládá vybrané gramatické struktury typické pro odborný a akademický jazyk.
Osnova
 • 1. týden: Úvod, e-learningová podpora předmětu, požadavky, hodnocení, opakování, motivační dopis. 2. týden: Presentations and Public Speaking in English, Language of Presentations I. 3. týden: Presentations and Public Speaking in English, Language of Presentations II. 4. týden: Urinary and Reproductive Systems - Anatomy. Student Presentations. 5. týden: Urinary and Reproductive Systems - Pathological Conditions. Student Presentations. 6. týden: Endocrine System - Anatomy. Student Presentations. 7. týden: STÁTNÍ SVÁTEK 8. týden: Endocrine System - Pathological Conditions. Student Presentations. 9. týden: MIDTERM TEST 10. týden: Nervous System - Anatomy. Student Presentations. 11. týden: Nervous System - Pathological Conditions. Student Presentations. 12. týden: Sensory System: Eye - Anatomy and Pathological Conditions. Student Presentations. 13. týden: Sensory System: Ear - Anatomy and Pathological Conditions. Student Presentations. 14. týden: OPAKOVÁNÍ 15. týden: FINAL TEST Probírané gramatické jevy: podmínkové věty, přímá a nepřímá řeč. Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení a psaní - na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce. Probírána jsou také témata, která jsou pro daný obor důležitá: Všeobecná sestra (např. komunikace mezi pacientem a sestrou, odběr krve, nemocnice).
Literatura
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189064. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 2. 2008. ISBN 978-0-19-456988-0. info
 • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 1. 2007. ISBN 978-0-19-456977-4. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
 • Anglicko-český tematický slovník :člověk po stránce fyzické. Edited by Miroslav Jaroščák. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 863 s. ISBN 8071821942. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 107 s. ISBN 80-210-1771-6. info
 • GYŐRFFY, Mária. English for doctors : authentic consulting - room activities for doctors, dentists, students and nurses with accompanying recorded material. 2nd ed. [Praha]: Triton, 2001. 226 s. ISBN 8072542036. info
 • GOUGH, Chris. English vocabulary organiser : 100 topics for self-study. Hove: LTP language, 2001. 224 s. ISBN 1899396365. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Výše uvedená témata jsou procvičována všemi studijními dovednostmi (čtení, poslech, mluvení a psaní). Doplňkové učební materiály v tištěné i elektronické podobě dodává vyučující. Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence přes Studijní oddělení. Výuka je ukončena zkouškou (zk), která ověřuje znalosti z podzimního i jarního semestru. Zkouška se skládá z části písemné a části ústní. Podmínkou k připuštění k písemné části zkoušky je prezentace na odborné lékařské téma v jednom ze seminářů. Podmínkou k připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písemné části zkoušky (tj. skóre min. 60 procent).
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na webových stránkách oddělení cizích jazyků - http://www.med.muni.cz/cjv
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem na úrovni B2 ERR (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku v rámci hromadného předtermínu konaného během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BSAJ0222