BSBC011p Biochemie a hematologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 17:10–18:50 N03009/209
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na znalosti chemie a biochemie získané na střední škole a poskytnout znalosti nezbytné pro komplexní chápání dalších předmětů. Předmět poskytne ucelený pohled na základní metabolické procesy v lidském těle související s fungováním lidského organismu. Seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti metabolismu základních živin, zejména aminokyselin a poruch jejich metabolismu, sacharidů, lipidů, bílkovin, nukleotidů. Studenti získávají znalosti o biologickém materiálu pro klinicko-biochemické vyšetření, metodách a technikách odběru, označení vzorků, jejich uchování a odeslání ke zpracování do klinicko- biochemických laboratoří a s referenčními hodnotami. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické hematologie. Podává informace o základních a speciálních vyšetřovacích metodách v hematologii.
Výstupy z učení
Student má po ukončení předmětu rozumět fyzikálně chemickým principům důležitým pro biologické procesy. Umí vysvětlit základní principy metabolismu živin, diskutuje principy regulace.Rozumí, jak je produkována, využívána a ukládána energie v lidském těle. Popíše biochemické procesy v základních orgánech (srdce, játra, ledviny sval, nervová tkáň). Umí vysvětlit základní principy homeostázy a jejího sledování. Je seznámen s účinky hlavních hormonů a principu jejich působení prostřednictvím receptorů. Dokáže popsat složení a funkci hlavních tělních tekutin, způsob odběru jejich vzorků a zpracování pro klinicko-biochemické analýzy.Rozumí procesům hemokoagulace.
Osnova
  • Úvod do biochemie lidského organismu. Bílkoviny v živých organismech. Enzymy. Hemoglobin. Katabolismus živin. Produkce energie. Vitaminy. Metabolismus sacharidů. Metabolismus lipidů. Metabolismus aminokyselin a bílkovin. Hormony v lidském těle a jejich funkce. Metabolismus za různých stavů. Homeostáza vody a iontů. Sodík, draslík, vápník, fosfáty. Acidobazická rovnováha organismu. Regulace metabolismu. Nervový systém. Receptory hormonů a neurotransmiterů.Nukleové kyseliny. Exprese genetické informace. Biochemie jater. Metabolismus Fe. Biochemie pojivové tkáně. Biochemie ledvin. Biochemie svalu.Biochemie krve. Biologický materiál pro klinicko-biochemické analýzy, způsob odběru a zpracování
Literatura
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hod týdně.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška má dvě části. První částí je jednoduchý test na počítači, druhá část je ústní. Test zahrnuje 25 bazálních otázek z celé probrané látky včetně kapitol 1-4 doporučeného skripta a výpočtů koncentrace, pH roztoků, osmolarity. Vzor testu je dostupný na IS MUNI. Pro postoupení k ústní zkoušce je požadováno získání nejméně 14 bodů. Ústní zkoušení zahrnuje 3 otázky, které student losuje ze tří okruhů Seznam otázek ke zkoušce je uveden v sekci "Učební materiály" předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BSBC011p