EN

LF:BSOD0444 Odborná oš.praxe IV - Informace o předmětu

BSOD0444 Odborná ošetřovatelská praxe IV

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/24/0. 354. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Kůřil, DiS. (přednášející)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 6:00–12:00 N03017, Čt 6:00–12:00 N03017, Pá 6:00–12:00 N03017
Předpoklady
BSOD0343 Odborná oš.praxe III
BSOD0343
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Odborná praxe je předmět praktický, který integruje poznatky z předmětů teorie a praxe ošetřovatelství, základních vědních oborů, přírodních, sociálních a behaiviorálních věd a komunikace. Předmět poskytuje prohloubení a upevnění získaných odborných ošetřovatelských dovedností a znalostí. Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost na jednotlivých klinických odděleních zdravotnických zařízení, v sociálních ústavech a v zařízeních péče o zdraví. Cílem předmětu je: - formování profesionálních vlastností sestry
- nácvik, osvojení a upevnění ošetřovatelských postupů v klinickém prostředí
- aplikace teoretických vědomostí získaných studiem na řešení konkrétních problémů zdravotnické praxe
- nácvik adekvátních komunikačních dovedností
- realizace ošetřovatelské péče vycházející z ošetřovatelského procesu
- stanovení, realizace a hodnocení individuální ošetřovatelské péče za využití ošetřovatelského plánu vycházejícího z Aliance 3N (Ošetřovatelské diagnózy NANDA – I., Ošetřovatelské intervence NIC, Očekávané výsledky NOC)
Výstupy z učení
Studenti budou schopni ústně formulovat a dokumentovat problémy a potřeby nemocného v oblasti biologické, poznávací, emocionální, sociální a spirituální - Studenti budou schopni zajistit příjem, překlad a propuštění nemocného
- Studenti budou schopni na základě svých vědomostí o zajištění potřeb nemocných přijmout a předat ústní hlášení při předání služby
- Studenti budou schopni aktivně pracovat se sesterskou dokumentací
- Studenti budou schopni realizovat opatření v prevenci nozokomiálních nákaz a zajistit péči o použité pomůcky (mechanická očista, dezinfekce pomůcek, příprava pomůcek ke sterilizaci, manipulace se sterilními pomůckami)
Osnova
 • Odborná ošetřovatelská praxe je orientována na oblast sekundární a terciární péče. Studenti si prohlubují schopnosti zhodnotit prostředí (materiální a personální), které odpovídají potřebám jedince, jednotlivě se naučí zhodnotit individuální zdravotní stav a potřeby klientů z hlediska ošetřovatelské péče. Studenti se zdokonalují v základních ošetřovatelských dovednostech na standartních chirurgických odděleních, na chirurgických jednotkách intenzivní péče. Prohloubí si znalosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče klientům/pacientům v zařízeních různého typu a druhu péče.
Literatura
  doporučená literatura
 • LUCKEROVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii. Vydání první. 132 stran. ISBN 9788070135693. info
 • FRANCŮ, Milada, HODOVÁ, Silvie, et al. Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Brno: NCONZO, 2011. ISBN 978-80-7013-537-2.
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X. url PURL html epub info
 • JAROŠOVÁ, Darja, Kamila MAJKUSOVÁ, Radka KOZÁKOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 144 stran. ISBN 9788024754260. info
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4. URL URL URL URL info
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra, Alena POSPÍŠILOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Miroslava KYASOVÁ a Erna MIČUDOVÁ. Klasifikační systém ošetřovatelských intervencí NIC v intenzivním a chirurgickém ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 198 s. ISBN 978-80-210-7549-8. info
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra. LOGBOOK : pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 9788021071087. info
 • NANDA International, Inc. nursing diagnoses : definitions & classification 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru. Tenth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xxviii, 48. ISBN 9781118914939. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • JAROŠOVÁ, Darja a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelství založené na důkazech : Evidence Based Nursing. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. 136 stran. ISBN 9788024753454. info
 • Nursing Interventions Classification (NIC). Edited by Gloria M. Bulechek. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xxviii, 60. ISBN 9780323100113. info
 • Nursing Outcomes Classification (NOC) : measurement of health outcomes. Edited by Sue Moorhead. 5th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xix, 751. ISBN 9780323100106. info
 • JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii : pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 249 s. ISBN 9788024744124. info
 • POKORNÁ, Andrea a Alena KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univezita, 2013. ISBN 978-80-210-6331-0. info
 • JOHNSON, Marion. NOC and NIC linkages to NANDA-I and clinical conditions : supporting critical thinking and quality care. 3rd ed. Maryland Heights, MO: Elsevier Mosby, 2012. ix, 422. ISBN 9780323077033. info
 • JEDLIČKOVÁ, Jaroslava. Ošetřovatelská perioperační péče. Edited by Ilona Drápelová. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 268 s. ISBN 9788070135433. info
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
 • BUŽGOVÁ, Radka, Eva JANÍKOVÁ, Darja JAROŠOVÁ, Alena MACHOVÁ, Ilona PLEVOVÁ, Lucie SIKOROVÁ, Regina SLOWIK, Martina TOMAGOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelství. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 285 stran. ISBN 9788024735573. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Zdeněk ŠILHART a Irena HAMTILOVÁ. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. ISBN 978-80-7013-536-5. info
 • KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8. info
 • KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR a Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1. info
 • KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR a Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1. info
 • PAVLÍKOVÁ, Slavomíra. Modely ošetřovatelství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 150 s. ISBN 8024712113. info
Výukové metody
- klinické stáže (dle rozpisu)
- skupinové semináře a diskuse
- domácí příprava
- seminární práce - tvorba za využití elektronické opory na adrese: http://seminarni-prace-vs.cz/ (dle Henderson)
Metody hodnocení
Praktická výuka na klinických pracovištích je ukončena zkouškou. Požadavky ke splnění předmětu: - ověření teoretických znalostí a praktických dovedností v klinickém prostředí (FN Brno, Klinika úrazové chirurgie C)
- 100 % účast ve výuce - možnost náhrady absence v rámci Individuální ošetřovatelské praxe II
- zpracovaní seminární práce dle Henderson v elektronické opoře na adrese: http://seminarni-prace-vs.cz/ - pokyny při zahájení praxe
- seminární práce budou vytištěny a trvale založeny v Logbooku
- seminární práce se odevzdávají elektronicky po předchozí konzultaci s vyučujícím prostřednictvím odevzdávárny (nutná kontrola s negativním výsledekm systémem odhalujícím plagiátorství -výsledek sdělí vyučující studentovi)
- plnění úkolů zadaných ve výuce
Student je povinen se na hodiny praktické výuky řádně připravovat dle doporučení vyučujícího
Navazující předměty
Informace učitele
Klinické stáže probíhají ve FN Brno (Bohunice). Studenti rozděleni dle rozpisu - podrobné informace obdrží při zahájení praxe. K převlékání využívá šatnu pod GYN -POR Čas: 6:00 -12:00 Klinika úrazové chirurgie (KUCHC), Klinika popálenin a plastické chirurgie (KPPCHF, KPPCH JIP, KPPCH IMP); 6:30 - 12:30 Klinika neurochirurgie (NCHA, NCHKB), Dialáza; 7:00 -13:00 Centrální operační sály (COS), Ambulantní trakt (ÚA, CHA, DIAB, INT); 7:30 -13:30 Rehabilitace (RHB1, RHB2,RHB3, RHB4),Endoskopické centrum, angiolinka). Požadavky na studenta: - Dochvilnost - Evidence docházky v logbooku - Správné vedení logbooku - Včasné omluvení nepřítomnosti (na oddělení i vyučujícímu Pomůcky - upravený student (čistý, nezmačkaný pracovní oděv) - uniforma (bílé: kalhoty, triko/halena, obuv) - ruce bez šperků/hodinek - krátké nenalakované nehty - jmenovka - psací potřeby (papír, modrá, červená, zelená propiska) - Logbook
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BSOD0444