BSPP011 První pomoc

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Kůřil, DiS. (cvičící)
Mgr. Michal Pluhař, DiS. (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Garance
Mgr. Pavel Kůřil, DiS.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 N03016/216a, Čt 16:00–17:40 N03016/216a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
První pomoc je teoreticko-praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmocerebrální resuscitace dle koncepce ERC doporučení z roku 2015.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
rozhodnout o správném postupu při poskytování první pomoci dle stanovených doporučení a guidelines
umět základní algoritmy při poskytování první pomoci definovat teoreticky a předvést prakticky
popsat postupy vedoucí k záchraně lidského života u různých modelových situací.
Osnova
 • Význam PP, rozdělení PP, zásady při poskytování PP, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého, hodnocení vědomí.
 • Vyproštění, transport raněných, základní léčebné polohy.
 • Druhy ran, kritéria dělení, ošetření.
 • Druhy obvazů, kritéria rozdělení, zásady při obvazování, obsah autolékárničky, základy obvazové techniky.
 • Bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, pomůcky kzajištění průchodnosti volných cest dýchacích, kritéria ukončení resuscitace, známky smrti.
 • Krvácení, druhy, technika ošetření.
 • Šok, dělení, pravidlo 5 T.
 • Poškození teplem celkové, místní, popáleniny, inhalační trauma.
 • Poškození chladem celkové, místní.
 • Poleptání kyselinou, louhem.
 • Poranění kloubů, kostí, šlach, diagnostika, ošetření.
 • Poranění hrudníku, břicha, páteře.
 • Poranění hlavy, obličeje, oka, nosu, ucha, hltanu.
 • Překotný porod.
 • Polytrauma, tonutí, intoxikace.
 • PP unáhle vzniklých stavů - AIM, ictus, NPB, konvulzivní stavy, DM, astma.
 • Případové studie k probraným tématům.
 • Exkurze na výjezdové základně Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.
Literatura
  doporučená literatura
 • Truhlář, A.Doporučené postupy pro resucitaci ERC 2015: souhrn doporučení, Urgentní medicína, Mediprax CB s.r.o.,2015, roč. 18, 60 s., ISSN 1212-1924
 • MALÁ, Lucie a David PEŘAN. První pomoc pro všechny situace : v souladu s evropskými doporučeními 2015. Illustrated by Radek Benda, Photo by Martin Koula. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2016. 182 stran. ISBN 9788074296932. info
 • SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II : pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 180 s. ISBN 9788024742007. info
 • BULÍKOVÁ, Táňa a Peter HERMAN. Prednemocničná urgentná medicína. Edited by Viliam Dobiáš. 2., doplnené a prepracovan. Martin: Osveta, 2012. 740 stran. ISBN 9788080633875. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc : pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 100 s. ISBN 9788024741994. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Předlékařská první pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 117 s. ISBN 9788024723341. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • DOBIÁŠ, Viliam. Prednemocničná urgentná medicína. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007. 381 s. ISBN 9788080632557. info
 • SRNSKÝ, Pavel. První pomoc u dětí. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2007. 111 s. ISBN 9788024718248. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004. 75 s. ISBN 8024706806. info
Výukové metody
přednášky
skupinová práce (metody k podpoře kritického myšlení, participativní a heuristické)
skupinová diskuse
cvičení
demonstrování a procvičení modelových situací
e-learningová podpora výuky
Metody hodnocení
aktivní participace na výuce a procvičování modelových situací
maximálně dvě řádně omluvené absence za semestr
zkouška ústní a praktická
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSPP011