BSPPpv01 Podpora výuky - První pomoc

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0. Ukončení: -.
Vyučující
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podpora výuky první pomoc je koncipován jako plně funkční interaktivní e-learningový kurz, který má pomoci studentům využívat multimediální podporu výuky. První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmocerebrální resuscitace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování interaktivního e-learningového kurzu schopen:
rozhodnout o správném postupu při poskytování první pomoci dle stanovených doporučení a guidelines
definovat základní algoritmy při poskytování první pomoci
popsat postupy vedoucí k záchraně lidského života u různých modelových situací.
Osnova
 • Význam, rozdělení PP, zásady při poskytování PP, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého, FF, hodnocení vědomí. Vyproštění, transport raněných, základní léčebné polohy, druhy ran - kritéria dělení, ošetření. Druhy obvazů, kritéria rozdělení, zásady při obvazování, obsah autolékárničky, základy obvazové techniky . Bezvědomí, základy resuscitace, pomůcky k zajištění průchodnosti volných cest dýchacích, kritéria ukončení resuscitace, známky smrti. Krvácení - druhy, technika ošetření, šok - známky, dělení, pravidlo 5 T. Poškození teplem - celkové, místní, popáleniny, inhalační trauma. Poškození chladem - celkové, místní. Poleptání - kyselinou, louhem. Poranění kloubů, kostí, šlach - diagnostika, ošetření. Poranění hrudníku, břicha, páteře - vyšetření postiženého, poranění hlavy, obličeje, oka, nosu, ucha, hltanu. Překotný porod. Polytrauma, tonutí, intoxikace PP u náhle vzniklých stavů - AIM, CMP, NPB, konvulzivní stavy, DM, astma. Případové studie k probraným tématům.
Literatura
  doporučená literatura
 • Truhlář, A.Doporučené postupy pro resucitaci ERC 2015: souhrn doporučení, Urgentní medicína, Mediprax CB s.r.o.,2015, roč. 18, 60 s., ISSN 1212-1924
 • SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2. info
 • MALÁ, Lucie a David PEŘAN. První pomoc pro všechny situace : v souladu s evropskými doporučeními 2015. Illustrated by Radek Benda, Photo by Martin Koula. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2016. 182 stran. ISBN 9788074296932. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II : pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 180 s. ISBN 9788024742007. info
 • BULÍKOVÁ, Táňa a Peter HERMAN. Prednemocničná urgentná medicína. Edited by Viliam Dobiáš. 2., doplnené a prepracovan. Martin: Osveta, 2012. 740 stran. ISBN 9788080633875. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc : pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 100 s. ISBN 9788024741994. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Předlékařská první pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 117 s. ISBN 9788024723341. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • DOBIÁŠ, Viliam. Prednemocničná urgentná medicína. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007. 381 s. ISBN 9788080632557. info
 • SRNSKÝ, Pavel. První pomoc u dětí. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2007. 111 s. ISBN 9788024718248. info
Výukové metody
Jedná se o e-learningový kurz připravený jako podpora frontální a kontaktní výuky. Studenti jsou povinni prostudovat si učební materiály v jednotlivých tématech (modulech) a aktivně se účastnit diskuse, kde jsou řešeny úlohy problémového učení. Dále se účastní praktických nácviků, kde jsou nacvičovány modelové situace z první pomoci.
Metody hodnocení
Výuka v e-learningovém kurzu probíhá jako distanční studium navazující na kontaktní výuku předmětu první pomoc. Ukončení předmětu je součástí hodnocení v předmětu první pomoc a vyžaduje aktivní přístup studenta k plnění povinností a úkolů zadaných v e-kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.