BSPR051 Zdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Divoký (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Helena Malenová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 17. 9. 16:00–17:50 A11/114, Út 24. 9. 16:00–17:50 A11/114, Út 1. 10. 16:00–17:50 A11/114, Út 8. 10. 16:00–17:50 A11/114, Út 15. 10. 16:00–17:50 A11/114, Út 22. 10. 16:00–17:50 A11/234, Út 29. 10. 16:00–17:50 A11/114, Út 5. 11. 16:00–17:50 A11/114, Út 12. 11. 16:00–17:50 N02000, Út 19. 11. 16:00–17:50 A11/114
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je seznámení se základy sytému práva a jednotlivých právních odvětví. Zvláštní důraz je kladen na právní problematiku vyskytující se při poskytování zdravotní péče a to na všech úrovních.
Osnova
 • Tematické zaměření přednášek
 • 1. Stát a právo - základní pojmy teorie práva, právní odvětví, prameny práva, soukromé a veřejné právo, dělba moci, základy ústavního práva
 • 2. Veřejná správa - základní pojmy z veřejné správy, státní správa a samospráva, základní prameny správního práva, správní řízení
 • 3. Základy práva občanského - základní prameny občanského práva, občanský zákoník, věcná práva, závazková práva, vybrané smluvní typy, kupní smlouva, právní úprava dědění, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení, základy občanského práva procesního, zásady civilního procesu
 • 4. Základy práva rodinného - vztahy mezi manžely, vztahy mezi rodiči a dětmi, vzájemná vyživovací povinnost
 • 5. Základy práva obchodního - základní prameny obchodního práva, obchodní zákoník - struktura, hospodářská soutěž, obchodní společnosti a družstvo, obchodní závazkové vztahy, některé vybrané smluvní typy
 • 6. Základy práva pracovního - základní prameny pracovního práva, zákoník práce - struktura, subjekty pracovního práva, odborové organizace - vznik a poslání, pracovní poměr - vznik, trvání a zánik, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odpovědnostní vztahy, pracovní podmínky žen a mladistvých, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouvy, stávka, výluka, mzdové a platové předpisy
 • 7. Zdravotnické právo - prameny zdravotnického práva, veřejné zdravotní pojištění, subjekty zúčastněné na zdravotním pojištění, práva a povinnosti pojištěnců a plátců pojistného, zdravotní pojišťovny, práva a povinnosti jednotlivých subjektů v péči o zdraví, odpovědnostní vztahy, mlčenlivost, ochrana soukromí, detence, státní správa a samospráva ve zdravotnictví, stavovské komory
 • 8. Základy trestního práva a přestupkové právo - prameny trestního práva, zásady trestního práva hmotného a procesního,vybrané trestné činy, druhy trestů, průběh trestního řízení, přestupky - pojem a průběh řízení, sankce
Literatura
 • PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 4. dopl. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 77 s. ISBN 807013433X. info
 • STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 352 s. ISBN 8085824884. info
 • MACH, Jan, Lukáš PRUDIL, Dagmar MARKOVÁ, Eva TYKALOVÁ a Aleš BURIÁNEK. Zdravotnictví a právo - komentované předpisy. 1. vyd. Praha: Orac, 2003. 351 s. ISBN 80-86199-50-9. info
 • PRUDIL, Lukáš. Vybrané kapitoly práva pro zdravotnický management. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 132 s. ISBN 8024413043. info
 • Sbírka zákonů
 • ŠTĚPÁN, Jaromír. Právní odpovědnost ve zdravotnictví [2. vyd., 1970]. 2. zcela přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1970. 370 s. info
 • HERVEY, Tamara K. a Jean V. MCHALE. Health law and the European Union. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. lxix, 469. ISBN 9780521605243. info
 • KENNEDY, Ian a Andrew GRUBB. Medical law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. lxxvii, 23. ISBN 0406903255. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BSPR051