EN

LF:BSSI011 Sociální interakce - Informace o předmětu

BSSI011 Sociální interakce

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 N03027/227, Čt 16:00–17:40 N03027/227
Předpoklady
nejsou vyžadovány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: - seznámit a naučit studenty využívat jednotlivé efektivní metody sociální interakce a komunikace při poskytování ošetřovatelské péče s ohledem na zdravotní stav a specifické potřeby pacientů a jejich rodinných příslušníků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat složky komunikačního procesu; - rozlišovat verbální a neverbální komunikaci; - vyjmenovat a popsat faktory ovlivňující komunikační proces; - vyjmenovat typy komunikace; - rozlišovat komunikační styly; - vést formální i neformální rozhovor s pacientem a jeho rodinou; - spolupracovat v týmu; - rozlišovat evaluační a devalvační prvky komunikačních postojů zdravotníků; - identifikovat problematické/specifické oblasti komunikačního procesu (komunikační bariéra, nespolupráce pacienta/rodiny, agresivita ve zdravotnictví, specifické potřeby pacienta a rodiny s ohledem na věk, zdravotní stav, disabilitu apod.); - využívat alternativní a augmentativní komunikační systémy; - vysvětlit postoje nemocného ke zdraví a nemoci, popsat fáze prožívání nemoci (ze strany pacienta, rodiny, postoj zdravotníka); - popsat problematiku umírání a smrti, identifikovat v uvedené problematice žádoucí dovednosti zdravotníka; - využívat efektivní komunikační strategie při poskytování ošetřovatelské praxe - uplatňovat produktivní chování a komunikační dovednosti v praxi.
Osnova
 • - Komunikace - definice, složky komunikačního procesu, verbální a neverbální komunikace, typy komunikace - Obecní zásady komunikace - Faktory ovlivňující komunikaci - Bariéry v komunikačním procesu - Ne/Efektivní komunikace - Komunikace v práci všeobecné sestry - Specifika komunikace u různých věkových skupin - Specifika komunikace s ohledem na disabilitu (smyslová, mentální, tělesná) - Prožívání nemoci (z pohledu pacienta, jeho rodiny, zdravotníka), komunikace s nemocným v jednotlivých fázích nemoci - Umírání a smrt - Komunikační styly - Asertivita - Konflikt a zvládaní konfliktních situací - Agresivita ve zdravotnictví - Syndrom vyhoření - Sebehodnocení
Literatura
  povinná literatura
 • PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. 1. vydání. 247 stran. ISBN 9788024729688. info
 • POKORNÁ, Andrea. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 3. doplněné vydání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 104 s. ošetřovatelství. ISBN 978-80-7013-524-2. info
 • POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. první. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 s. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8. info
  doporučená literatura
 • TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 134 stran. ISBN 9788027100644. info
 • ZACHAROVÁ, Eva. Komunikace v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 121 stran. ISBN 9788027101566. info
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Jaroslava KRÁLOVÁ. Základní otázky komunikace : komunikace (nejen) pro sestry. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 135 s. ISBN 9788072625994. info
 • VENGLÁŘOVÁ, Martina a Gabriela MAHROVÁ. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 144 s. ISBN 8024712628. info
  neurčeno
 • Cesta k vyrovnanému životu : jak úspěšně řešit konflikty v práci i osobním životě. Translated by Svatoslav Gosman. Vyd. 1. Praha: Práh, 2014. 161 s. ISBN 9788072525355. info
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. 143 s. ISBN 978-80-247-1740-1. info
 • LINHARTOVÁ, Věra. Praktická komunikace v medicíně : pro mediky, lékaře a ošetřující personál. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 152 s. ISBN 9788024717845. info
Výukové metody
Přednáška a praktická cvičení s využitím interaktivních technik výuky (skupinová diskuse - práce ve skupině - simulace specifických potřeb v komunikaci - hraní rolí)
Metody hodnocení
V průběhu semestru proběhne blok cvičení (studenti jsou rozděleni do skupin). Metody hodnocení: pohovor, diskuse ve výuce, splnění průběžných požadavků při řešení problémových úloh v rámci výuky.
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast ve výuce (akceptována bude omluva dvou hodin za semestr v IS MU), aktivita ve výuce, skupinová diskuse s ověřením získaných znalostí, splnění průběžných požadavků při řešení problémových úloh v rámci výuky. Předmět připravuje studenty na odbornou klinickou praxi. Studenti musí být schopni využívat mezipředmětové vazby.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSSI011