EN

LF:BSTO0121 Teorie ošetřovatelství I - Informace o předmětu

BSTO0121 Teorie ošetřovatelství I

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (přednášející)
Garance
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 A11/334
Předpoklady
Předmět je koncipován jako teoretický základ, který systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy, výzkumem, vzděláváním pracovníků, národními a mezinárodními organizacemi. Seznamuje s historickým a současným vývojem ošetřovatelství v ČR a ve světě, s multikulturní dimenzí ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, s hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje, jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systémů a se zajišťováním kvality péče o zdraví populace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání, rozšíření a upevnění znalostí o oboru ošetřovatelství. Student dokáže vyhledávat, zpracovávat a aplikovat aktuální otázky českého ošetřovatelství. Student bude po absolvování předmětu schopen aplikovat teoretické znalosti a současné trendy o oboru ošetřovatelství v ošetřovatelské péči o pacienta v praxi. Dokáže získané vědomosti a dovednosti uplatnit v průběhu navazující odborné ošetřovatelské praxe, v předmětu ošetřovatelské postupy a v rámci mezipředmětových vazeb horizontálních (např. anatomie, fyziologie, klinická propedeutika) a vertikálních (ošetřovatelství v klinických oborech ve vnitřním lékařství, chirurgii, pediatrii apod.).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout základní pojmy týkající se oboru ošetřovatelství - shrnout základní součásti oboru ošetřovatelství - popsat koncepci ošetřovatelství - určit a popsat současné trendy týkající se oboru ošetřovatelství - napsat případovou studii zaměřenou z pohledu teoretických modelů - popsat základní metody ošetřovatelské péče, popsat složení MTD týmu a ošetřovatelského týmu - shrnout průřez historickými fakty až po současnost obor ošetřovatelství
Osnova
 • - Historie ošetřovatelství a významné osobnosti. - Charakteristika oboru ošetřovatelství, vymezení oboru a faktory ovlivňující ošetřovatelství. - Koncepce ošetřovatelství. - Práva pacientů. Práva hospitalizovaných dětí. - Osobnost a profesní role sestry. - Etický kodex sestry. - Struktura zdravotnického zařízení. - Organizační systémy ošetřovatelské péče. - Koncepce zdraví a nemoci. - Role nemocného a rodiny. - Model nemoci, holistické teorie vzniku nemoci. - Metaparadigma ošetřovatelství. - Paradigma ošetřovatelství. Teorie a koncepční modely. - Marjory Gordon – Model funkčních vzorců zdraví. - Florence Nightingale – teorie. - Virginia Henderson – Teorie základní ošetřovatelské péče. - Dorothea Elisabeth Orem – Teorie deficitu sebepéče. - Nancy Roper, Winifred Logan, Alison Tierney – Model životních aktivit. - Callista Roy – Adaptační model. - Myra Estrin Levine – Teorie čtyř konzervačních principů. - Zdravotnická a ošetřovatelská dokumentace. Vybrané objektivizační a hodnotící techniky v ošetřovatelství.
Literatura
  povinná literatura
 • Ošetřovatelství. Edited by Ilona Plevová. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 223 stran. ISBN 9788024735580. info
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 206 s. ISBN 9788024732244. info
 • PAVLÍKOVÁ, Slavomíra. Modely ošetřovatelství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 150 s. ISBN 8024712113. info
  doporučená literatura
 • NANDA International, Inc. nursing diagnoses : definitions & classification 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru. Tenth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xxviii, 48. ISBN 9781118914939. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ a Hana PINKAVOVÁ. Ošetřovatelství v geriatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 193 s. ISBN 978-80-247-4316-5. info
 • TRACHTOVÁ, Eva, Gabriela TREJTNAROVÁ a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 185 s. ISBN 9788070135532. info
 • BUŽGOVÁ, Radka, Eva JANÍKOVÁ, Darja JAROŠOVÁ, Alena MACHOVÁ, Ilona PLEVOVÁ, Lucie SIKOROVÁ, Regina SLOWIK, Martina TOMAGOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelství. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 285 stran. ISBN 9788024735573. info
  neurčeno
 • PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 120 s. ISBN 9788073685065. info
 • MAREČKOVÁ, Jana. NANDA -International diagnostika v ošetřovatelském procesu, NIC a NOC klasifikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 80 s. ISBN 8073681099. info
 • MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 8024713993. info
 • ŽIAKOVÁ, Katarína a Juraj ČÁP. Ošetřovatelství : konceptuální modely a teorie. Edited by Darja Jarošová. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 232 s. ISBN 8073680688. info
 • BLÁHA, Karel a Marta STAŇKOVÁ. Sestra a pacient : (komunikace v praxi). Edited by Lubomír Vondráček - Miloslav Ludvík. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 67 s. ISBN 8070133880. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír a Miloslav LUDVÍK. Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 74 s. ISBN 8070133767. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Sestra - reprezentant profese. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. 78 s. ISBN 8070133686. info
 • FARKAŠOVÁ, Dana. Ošetrovateľstvo - teória. Martin: Osveta, 2001. 134 s. ISBN 8080630860. info
Výukové metody
přednášky - diskusní skupinová práce - domácí příprava
Metody hodnocení
Zápočet podmínky splnění: - aktivní podíl na výuce; - průběžné plnění zadaných úkolů/testů; - 75% účast na výuce; - splnění kritérií zápočtového testu.
Informace učitele
V rámci předmětu je možno využít studijních materiálů v podobě interní e-learningové podoby v IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSTO0121