BSZP061x Veřejné zdravotnictví, komunitní a domácí péče - odborná praxe

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2.7/0. 40. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Garance
Mgr. Dana Soldánová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BSOD0444 Odborná oš.praxe IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Veřejné zdravotnictví, komunitní a domácí péče - odborná praxe je praktický předmět, který integruje poznatky z teorie a praxe ošetřovatelství, základních vědních disciplín, přírodních, sociálních a behaviorálních věd. Předmět navazuje na předchozí odborné ošetřovatelské praxe a poskytuje upevnění a prohloubení odborných ošetřovatelských znalostí a dovedností. Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost formou klinických stáží na pracovištích poskytujících komunitní, domácí a paliativní péči. Cílem klinických stáží je poskytování léčebně-preventivní, ošetřovatelské a paliativní péče a dále edukační činnosti u pacientů v ambulanci praktického lékaře pro dospělé, v domácí péči a v hospici.
Student bude schopen: definovat specifika ošetřovatelského procesu v primární péči a paliativní medicíně, identifikovat potřeby nemocných, formulovat ošetřovatelské problémy nemocných a na jejich základě formulovat ošetřovatelské diagnózy, stanovit plán ošetřovatelské péče, zhodnotit efektivitu ošetřovatelské péče a ošetřovatelských intervencí, vyhodnotit plán ošetřovatelské péče, využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných dle kompetencí studenta.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět organizaci primární, domácí a paliativní péče
identifikovat potřeby pacienta v primární, domácí a paliativní péči
poskytovat léčebně-preventivní, ošetřovatelskou a paliativní péči
provádět edukační činnosti
vyhodnotit efektivitu poskytované primární, domácí a paliativní péče.
Osnova
 • léčebně-preventivní péče v ordinaci praktického lékaře pro dospělé
 • edukační činnosti v ordinaci praktického lékaře pro dospělé
 • ošetřovatelská péče v domácí péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta
 • paliativní péče v hospici
 • ošetřovatelský proces v primární, domácí a paliativní péči
Literatura
  povinná literatura
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra. LOGBOOK : pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 9788021071087. info
  doporučená literatura
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014. 254 stran. ISBN 9788024625102. info
 • RABENSEIFEROVÁ, Zuzana a Anna KRÁTKÁ. PRÁCE SESTRY V AGENTURÁCH DOMÁCÍ PÉČE. SESTRA, Praha: Mladá fronta a. s., 2010, roč. 20, 1/2010, s. 37-39. ISSN 1210-0404. info
 • DOLANSKÝ, Hynek. Veřejné zdravotnictví. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita, 2008. 223 s. ISBN 9788072484942. info
 • Úvod do komunitního ošetřovatelství. Edited by Darja Jarošová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 99 s. ISBN 9788024721507. info
 • JAROŠOVÁ, Darja. Veřejné zdravotnictví. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 77 s. ISBN 9788024812854. info
 • STREJČKOVÁ, Alice, Hana PINKAVOVÁ, Jana UHROVÁ a Jaromíra NOVOTNÁ. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. první. Praha: Fortuna, 2007. 119 s. ISBN 978-80-7168-943. info
 • HANZLÍKOVÁ, Alžbeta. Komunitní ošetřovatelství. 1. čes. vyd. Martin: Osveta, 2006. 271 s. ISBN 9788080632571. info
 • O'CONNOR, Margaret. Paliativní péče : pro sestry všech oborů. Translated by Jana Heřmanová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2005. 324 s. ISBN 8024712954. info
 • HAKL, Lubomír a Ondřej SLÁMA. Domácí paliativní péče. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 505-510, 6 s. ISBN 80-0279-7. info
 • ZAVÁZALOVÁ, Helena. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 154 s. ISBN 8024604671. info
Výukové metody
klinické stáže
Metody hodnocení
zápočet
podmínkou zápočtu je 100% účast na klinických stážích
Navazující předměty
Informace učitele
Klinické stáže probíhají na pracovištích: Ambulance praktického lékaře pro dospělé
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Oddělení zdravotně sociální a domácí péče
Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa Rajhrad
Clinical internships take place at workplaces: General practitioner ambulance for adults
St. Anne's Faculty Hospital in Brno, Department of Health and Social Care
House of Pain Relief with St. Joseph Rajhrad's hospice
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.