BVLC011p Lékařská chemie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Roman Sándor (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 17:00–18:50 A11/334
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout znalosti z chemie, které jsou nezbytné pro porozumění chemických principů uplatňujících se v dalších předmětech, zejména v biochemii. Student má získat informace o vlastnostech roztoků, seznámit se s obecnými fyzikálně chemickými zákony. Jsou prezentovány  vlastnosti prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii. Předmět má dále poskytnout přehled přehled o sloučeninách a reakcích uplatňujících se v metabolismu a o toxikologicky významných organických sloučeninách.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen:
- aplikovat obecné fyzikálně chemické zákony na procesy v živých organismech.
- popsat vlastnosti nejdůležitějších biogenních prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii.
- popsat a diskutovat vlastnosti a reakce organických a bioorganických sloučenin významných pro pochopení biochemických pochodů.
Osnova
 • Úvod do předmětu. Disperzní soustavy. Difuze, koligativní vlastnosti. Osmotický tlak. Koloidně disperzní soustavy. Povrchově aktivní látky.
 • Roztoky elektrolytů, aktivita, iontová síla. Acidobazické reakce – základní pojmy, výpočty pH, hydrolýza solí, pufrační systémy.
 • Chemická termodynamika. Bioenergetika. Chemická kinetika.
 • Oxidačně redukční reakce – základní pojmy, elektrodový potenciál, vztah ke Gibbsově energii a rovnovážné konstantě. Biochemicky významné redoxní systémy. Rozpustnost solí, srážecí reakce.
 • Biologicky významné prvky a jejich sloučeniny.
 • Biologicky významné reakce a vztahy mezi organickými sloučeninami (přeměny alkoholů, citrátový cyklus, transaminace, oxidace a redukce).
 • Biologicky významné heterocyklické sloučeniny.
 • Struktura a vlastnosti monosacharidů, disacharidy, oligosacharidy.
 • Homopolysacharidy. Heteropolysacharidy.
 • Mastné kyseliny, triacylglyceroly, fosfolipidy, glykolipidy.
 • Steroidy. Steroidní hormony. Kalcioly. Eikosanoidy.
 • Kódované aminokyseliny – třídění podle polarity, závislost struktury na pH. Biochemické přeměny. Nekódované aminokyseliny.
 • Struktura proteinů. Příklady globulárních, fibrilárních a membránových proteinů. Biologicky aktivní peptidy. Glykoproteiny, hemoproteiny.
 • Nukleosidy. Nukleotidy. Nukleové kyseliny.
Literatura
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek. Doplňují výuka cvičení a seminářů probíhá v předmětech VSLC011c a VSLC011c.
Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtů z praktických cvičení a seminářů.
Metody hodnocení
Předmět je vyučován formou přednášek. Doplňují výuka cvičení a seminářů probíhá v předmětech VSLC011c a VSLC011c.
Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtů z praktických cvičení a seminářů.
Zkouška z Lékařské chemie je písemná a skládá se ze dvou částí.
První část je řešena elektronicky na počítačích v počítačové učebně Biochemického ústavu: výpočty koncentrace, pH kyselin, zásad a pufrů, osmotický tlak) - viz semináře o další část testu obsahuje krátké jednoduché otázky, v nichž student vybírá správné odpovědi z nabídnutých nebo píše krátkou, většinou jednoslovnou odpověď. Součástí testu jsou i otázky, v nichž má student poznat a pojmenovat sloučeniny, jejichž struktura je uvedena – viz průběžné testy v seminářích. Druhá část zkoušky je písemná a zaměřuje se na aktivní znalost strukturních vzorců nejdůležitějších sloučenin, vyjádření nejvýznamnějších reakcí chemickými rovnicemi a schopnost odvodit základní fyzikálně chemické vztahy, vč. grafických vyjádření. Podrobnější instrukce ke zkoušce jsou uvedeny v samostatných dokumentech, viz Studijní materiály - Organizační pokyny - Informace ke zkoušce.
Informace učitele
Informace o zkoušce: Zkouška z Lékařské chemie je písemná a skládá se ze dvou částí.
První část obsahuje celkem 25 otázek a je řešena elektronicky na počítačích v počítačové učebně Biochemického ústavu (čas 45 minut): o 4-5 příkladů (výpočty koncentrace, pH kyselin, zásad a pufrů, osmotický tlak) - viz semináře o další část testu obsahuje krátké jednoduché otázky, v nichž student vybírá správné odpovědi z nabídnutých nebo píše krátkou, většinou jednoslovnou odpověď. Součástí testu jsou i otázky, v nichž má student poznat a pojmenovat sloučeniny, jejichž struktura je uvedena – viz průběžné testy v seminářích. o Každá správná odpověď v této části je hodnocena jedním bodem, v jedné otázce lze získat za správné odpovědi až tři body – celkem lze získat maximálně 27 bodů. Počet bodů uvidí uchazeč hned po skončení testu.
Ve druhé části písemné zkoušky (45 minut) jsou požadovány aktivní odpovědi vždy ke třem tématickým okruhům vybraným ze tří bloků otázek (obecná a anorganická chemie, výběr z ot. 1-34, organická chemie ot. 35-62, statická biochemie ot. 63-91). Každé téma zahrnuje 5 podotázek, za správnou odpověď lze získat u každé podotázky maximálně 2 body. Otázky se týkají příslušných chemických principů a jejich pochopení. Předpokládá se např. zapsání rovnice, vztahu nebo vzorce a formulování jedné nebo několika stručných vět vysvětlujících podstatu problému. Formulace odpovědí musí být konkrétní a jasná. V této části testu lze získat maximálně 30 bodů.
Pište velmi čitelně, nečitelné odpovědi nebudou hodnoceny!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BVLC011p