BZBC011c Biochemie a hematologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Nerudová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 16:00–17:40 A16/213
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Biochemie-přednáška BZBC011p. V jeho rámci jsou aplikovány a procvičovány znalosti probrané v přednáškách.
Výstupy z učení
Student po absolvování kursu je schopen:
- vypočítat a navrhnout přípravu roztoku,rozumí významu základních pojmů charakterizujících složení a vlastnosti tělních tekutin (elektrolyty, osmolalita, pH ad.)
- Je schopen vysvětlit principy trávení a metabolismu základních živin.
- Dokáže popsat zásady odběru biologického materiálu a jeho zpracování.
- Rozumí významu základních biochemických vyšetření a principům jejich interpretace. Je seznámen se základními principy odběru moči a umí provést orientační vyšetření moče pomocí diagnostických proužků.
- Je obeznámem s použitím glukometrů.
- Rozumí principu orálního glukosového tolerančního testu.
- Dokáže popsat základní fyzikální a chemické vlastnosti krve, skupinový systém AB0, Rh systém, jejich klinický význam.
Osnova
  • Základní pojmy a výpočty v chemii, vyjadřování koncentrace. Roztoky elektrolytů . Osmotický tlak, osmolalita. Test 1 (Základní chemické výpočty a pojmy) Výpočty pH, pufry, pufrační systémy v organismu. Acidobazická rovnováha, základní parametry, metody měření, interpretace výsledků Biologický materiál, jeho odběr a zpracování. Základní biochemická vyšetření, jejich význam, faktory ovlivňující výsledek. Vyšetření moče. Praktické zásady odběru moče. Orientační analýzy moči pomocí diagnostických proužků. Testy na určení akutního infarktu myokardu. Metabolismus glukosy a jeho vyšetření. Stanovení glukosemie osobním glukometrem. Orální glukosový toleranční test. Důkaz glukosy v moči. Přehled metabolismu – výživa, trávení a základní metabolické dráhy při přeměnách sacharidů, bílkovin a lipidů Úvod do hematologie, základní fyzikální a chemické vlastnosti krve Imunohematologie, skupinový systém AB0, Rh systém, jejich klinický význam
Literatura
    povinná literatura
  • Podklady pro výuku v IS.
Výukové metody
Cvičení probíhá formou samostatné diskuze studentů k zadaným tématům. Je doplněn procvičením jednoduchých úloh v laboratoři. Podkladové materiály jsou k dispozici v sekci Studijní materiál.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je plná účast a získání nejméně 50% bodů ze všech testů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.