CORE015 Bioethics I: Ethics of Life

Faculty of Medicine
autumn 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (alternate examiner)
Guaranteed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Department of Medical Ethics – Theoretical Departments – Faculty of Medicine
Contact Person: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Supplier department: Department of Medical Ethics – Theoretical Departments – Faculty of Medicine
Timetable
Thu 14:00–15:50 B11/114
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 300 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 89/300, only registered: 0/300, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/300
Course objectives (in Czech)
Cílem tohoto kursu je poskytnout studentům bakalářského studia libovolného oboru všeobecné základy bioetiky, včetně kontextu jejího vzniku, vývoje a používaných metodických přístupů. Obsahovou náplň kursu budou tvořit jednotlivá témata, s nimiž je člověk reálně konfrontován během svého života ve vztahu k biomedicíně a péči o zdraví. Přednášky se tedy budou zabývat etickými aspekty uvedených oblastí lidského života, přičemž nepůjde o stanovení (jediného) morálně správného přístupu, ale o identifikaci jednotlivých eticky relevantních momentů dané situace a zejména o kritické hodnocení různých morálních stanovisek. Během celého kursu bude na konkrétních případech demonstrována etická argumentace a zdůvodňování.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvent předmětu bude schopen:
− vysvětlit vznik a vývoj bioetiky v historickém kontextu;
− identifikovat a popsat hlavní etická dilemata v jednotlivých oblastech biomedicíny a péče o zdraví;
− pochopit a odůvodnit jednotlivé typy argumentace v modelových kazuistikách;
− poskytnout základní přehled o relevantních etických kodexech a standardech
Syllabus (in Czech)
 • 1. PROČ UŽ NESTAČÍ HIPPOKRATES? (Hippokratovská tradice a její kolaps, historické změny ve vztahu lékaře a pacienta, paternalismus vs. partnerství, skandály ve výzkumu)
 • 2. BIOETIKA: 5W1H (vztah etiky a morálky, vznik bioetiky jako nového oboru, tematické vymezení, metodické přístupy)
 • 3. OD PACIENTA KE KLIENTOVI (biomedicína a koncept lidských práv, etické kodexy a související legislativa, informovaný souhlas, výhrada svědomí)
 • 4. TOP SECRET (ochrana soukromí v kontextu péče o zdraví, ochrana osobních údajů)
 • 5. POČÁTEK LIDSKÉHO ŽIVOTA (koncept svobody reprodukce, potraty a sterilizace, možnosti a limity léčby neplodnosti, nemedicínská dostupnost asistované reprodukce)
 • 6. GENETICKÉ TESTOVÁNÍ: DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN (možnosti genetických testů, genetické vyšetření a genetický screening, prediktivní a presymptomatické testování, testování pro nemedicínské účely, rekreační genetika)
 • 7. KDYŽ SVÍCE DOHASÍNÁ (přístupy ke smrti, dysthanasie a euthanasie, odmítnutí léčby, koncept dříve vysloveného přání, medicínsky marný postup, paliativní péče a hospicové hnutí)
 • 8. NEJEN TĚLO (etická dilemata psychologie a psychoterapie, etické standardy pro výzkum v psychologii, zastřený výzkum)
 • 9. POKUSNÍ KRÁLÍCI? (etické standardy pro výzkum na člověku, terapeutický a neterapeutický výzkum, klinická hodnocení, nábor účastníků výzkumu)
 • 10. PODMAŇTE SI ZEMI (etické aspekty vztahu člověka k přírodě; antropocentrismus, biocentrismus a ekocentrismus, výzkum na zvířatech, geneticky modifikované organismy)
 • 11. LEKCE Z COVID: ETIKA V ČASECH PANDEMIE (autonomie vs. ochrana veřejného zdraví, limitace dostupnosti zdravotní péče, principy triage, profesní odpovědnost)
Teaching methods (in Czech)
Přednášky s možností bezprostředních dotazů. Za příznivé epidemiologické situace bude předmět vyučován kontaktní formou a jednotlivé přednášky budou streamovány. Záznamy přednášek pak budou zpřístupněny v IS MU prostřednictvím interaktivní osnovy spolu s dalšími doplňujícími materiály. Pro dodatečné dotazy bude také možné využívat předmětová tematická diskusní fóra v IS MU.
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium v režimu online přes aplikaci MS Teams (kapacita 6 studentů pro každý termín, trvání 90 minut). Každý student ve stanoveném předstihu před termínem kolokvia musí dodat stručný vlastní popis vybraného etického dilematu z témat probíraných v rámci předmětu. Před samotným kolokviem se studenti navzájem se svými texty seznámí a během kolokvia je diskutují. Pokud přihlášený student před kolokviem svůj text nedodá, bude identifikována nepůvodnost předloženého textu nebo pokud budou během kolokvia u studenta zjištěny zásadní neznalosti probraného učiva, student neprospěl.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2022/CORE015