CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (náhr. zkoušející)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13. 2. až Čt 6. 4. St 14:00–15:50 B11/114, Po 17. 4. až Pá 26. 5. St 14:00–15:50 B11/114; a St 12. 4. 14:00–15:50 B11/334
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 300 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 105/300, pouze zareg.: 0/300, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/300
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout absolventům mezioborový vhled do vybraných etických dilemat, která jsou historicky či aktuálně vnímána jako kontroverzní a u nichž v současnosti neexistuje společenský konsensus ohledně správného řešení. Zvolená témata jsou spojena s především s pokroky v biomedicínském výzkumu a v klinické medicíně, v některých případech ale půjde i o přesahy do dalších oborů. Metodicky nepůjde o stanovení (jediného) morálně správného přístupu, ale o identifikaci jednotlivých eticky relevantních momentů dané situace a zejména o kritické hodnocení různých morálních stanovisek.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen: - identifikovat a popsat hlavní etická dilemata ve vybraných kontroverzních oblastech biomedicíny a péče o zdraví včetně jejich historického kontextu; - pochopit a odůvodnit jednotlivé typy argumentace v modelových kazuistikách; - poskytnout základní přehled o relevantních etických kodexech a standardech
Osnova
 • 1. EUGENIKA: LEKCE Z HISTORIE (definice eugeniky, pozitivní a negativní eugenika, historický kontext vzniku a rozvoje eugeniky, teorie rasové hygieny, eugenika v současnosti)
 • 2. DĚTI NA OBJEDNÁVKU (principy a metody asistované reprodukce, dárcovství gamet a embryí, náhradní mateřství, věkové limity, nemedicínská dostupnost asistované reprodukce)
 • 3. HELLO, DOLLY! (tvorba hybridů a chimér, principy a metody klonování živočichů, historie klonování, reprodukční klonování, klonování pro výzkumné účely, klonování člověka)
 • 4. HRY NA STVOŘITELE (principy transgenoze a genových manipulací, geneticky modifikované organismy, editování genomu, zásahy do lidského genomu, genové terapie)
 • 5. BRAVE NEW WORLD (transhumanismus a jeho historický kontext, definice enhancementu, genový a negenový enhancement, biohacking)
 • 6. PRVNÍ ZÁKON ROBOTIKY (historický kontext etiky umělé inteligence a roboetiky, umělí morální aktéři, autonomní vozidla, autonomní vojenské systémy, humaniodní roboti)
 • 7. STORED TISSUE ISSUE (účel biobankingu, zdroje biologického materiálu, identifikovatelnost vzorků, národní projekty biobankingu, biobanking kmenových buněk)
 • 8. DAR ŽIVOTA (historie transplantační medicíny, zdroje orgánů a princip předpokládaného ne/souhlasu, koncept mozkové smrti a jeho kritika, čekací listiny, zásady alokace orgánů)
 • 9. MILOSRDNÁ SMRT?(koncept milosrdné smrti, definice euthanasie a asistovaného suicida, historický kontext, současná praxe)
 • 10. ČERNÍ PASAŽÉŘI (historie vývoje vakcín a očkování, eliminace a eradikace infekčních nemocí, promořování a stádní imunita, povinná vs. dobrovolná vakcinace, antivax hnutí)
 • 11. FAIR PLAY (vědecká integrita, podvody ve vědě, publikační etika – autorství a plagiátorství, predátoři ve vědě, ochrana účastníků výzkumu, úloha etických komisí)
Výukové metody
Přednášky s možností bezprostředních dotazů. Za příznivé epidemiologické situace bude předmět vyučován kontaktní formou a jednotlivé přednášky budou streamovány. Záznamy přednášek pak budou zpřístupněny v IS MU prostřednictvím interaktivní osnovy spolu s dalšími doplňujícími materiály. Pro dodatečné dotazy bude také možné využívat předmětová tematická diskusní fóra v IS MU.
Metody hodnocení
Kolokvium v režimu online přes aplikaci MS Teams (kapacita 6 studentů pro každý termín, trvání 90 minut). Každý student ve stanoveném předstihu před termínem kolokvia musí dodat stručný vlastní popis vybraného etického dilematu z témat probíraných v rámci předmětu. Před samotným kolokviem se studenti navzájem se svými texty seznámí a během kolokvia je diskutují. Pokud přihlášený student před kolokviem svůj text nedodá, bude identifikována nepůvodnost předloženého textu nebo pokud budou během kolokvia u studenta zjištěny zásadní neznalosti probraného učiva, student neprospěl.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zápis předmětu nejsou vyžadovány prerekvizity, kvůli znalosti základního kontextu se však doporučuje předchozí absolvování některého z úvodních kursů bioetiky či lékařské etiky, případně předmětu SUZ CORE015 Bioetika: etika života.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/CORE021