MFPL071 Preventivní lékařství

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Fialová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student schopen vysvětlit vztahy člověka a prostředí, jeho faktory fyzikální, chemické, biologické a psychosociální, a jejich vzájemné interakce. Bude schopen vyjádřit význam adaptace a jejího posilování pro podporu pozitivního rozvoje zdraví jednotlivců i populace;
Definuje základní mechanismuy působení hlavních faktorů životního a pracovního prostředí na člověka, jejich účinků zdraví a jeho poškození: hluk, záření, mikroklima, světlo, biologické rytmy. Bude schopen odvodit možnosti preventivních opatření v oblasti čistoty ovzduší, vody, odpadů, pracovního a obytného prostředí. Bude schopen chápat a vysvětlit různé druhy prevence, jejich cíle a metody jejich realizace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
pojmenovat hlavní rizikové faktory životního prostředí a životního stylu a jejich dopady na zdraví;
vyjmenovat preventivní opatření ke snížení či odstranění expozice riziku životního prostředí a životního stylu;
popsat mechanismus účinku rizikových faktorů v etiologii významných nepřenosných onemocnění hromadného výskytu;
vyjmenovat obdobným způsobem faktory podporující zdraví a mechanismus jejich působení.
Osnova
 • Prevence. Člověk a prostředí: druhy, cíle a metody práce; epidemiologické studie; interakce fyzikálních, biologických, chemických a sociálních faktorů; zdraví a nemoc, determinanty zdraví; homeostáza, adaptace, kompenzace.
 • Ovzduší a zdraví: nejčastější kontaminanty zevního ovzduší; prachové částice; smog a jeho druhy; zdravotní následky expozice.
 • Výživová doporučení: zásady tvorby a jejich fyziologický význam; preventivní programy na podporu vý živových doporučení.
 • Voda a zdraví: hodnocení zdravotní nezávadnosti pitné vody, ochrana zdrojů pitné vody; nemoci související s pitnou vodou. Význam vody pro podporu zdraví.
 • Kouření a zdraví: kouření jako nejvýznamnější jednotlivý rizikový faktor závažných onemocnění a předčasných úmrtí, i jako potentní droga vyvolávající závislost. Zhoubné nádory plic, bronchů, hlavy a krku; principy léčby závislosti na tabáku.
 • Ionizující a neionizující záření: druhy a zdroje ionizujícího záření, následky ozáření na zdraví, preventivní opatření; hlavní zdravotně významné zdroje neionizujícího záření, účinky na zdraví, prevence; zhoubné nádory kůže, epidemiologie a prevence.
 • Termický komplex: termoregulační mechanismy, zdravotní důsledky jejich selhání; horké provozy, termická zátěž únosná krátkodobě a dlouhodobě; pitný režim.
 • Stres: hlavní zdroje, reakce organismu, prevence.
 • Zvuk a hluk: rušivé a škodlivé účinky nemoci související s expozicí hluku; protihluková opatření; principy tvorby hygienických norem pro ochranu před hlukem.
 • Biologické rytmy, význam pro práci a odpočinek: druhy biologické rytmicity, souvislosti s kolísáním výkonnosti člověka; směnná práce jako rizikový faktor pro zdraví; aktivní a pasivní odpočinek, hygiena spánku.
 • Práce a zdraví: základní charakteristika nemoci z povolání a nemoci související s prací; rizikové práce ve zdravotnictví; filosofie tvorby nejvýše přípustných koncentrací.
 • Vybrané nemoci srdce a cév: epidemiologie, etiologie, prevence.
 • Hlavní zhoubné nádory: rakovina ledvin a močového měchýře, slinivky břišní, reprodukčního systému, gastrointestinálního systému (žaludek, střevo, konečník), lymfatického ústrojí a krve - epidemiologie, etiologie, prevence.
 • Významné preventivní programy: Zdraví 21, Zdraví 2020; dílčí programy na LF MU.
Literatura
  doporučená literatura
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014. 254 stran. ISBN 9788024625102. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zkouška ve formě písemného testu, skládajícího se z 20 otázek s nabídkou odpovědí. Hodnocení bude následující: 19-20 správně – A 17-18 správně - B 15-16 správně – C 13-14 správně – D 11-12 správně – E < 11 správně - F Otázky se budou týkat odpřednášených témat dle sylabu, pro úspěšné složení testu je tedy potřeba absolvovat přednášky, které jsou spolu s doprovodnými materiály hlavním zdrojem informací.
Informace učitele
https://is.muni.cz/www/2422/um
Věnujte pozornost interaktivní osnově předmětu ve studijních materiálech. Budou v ní sdělovány i aktulní informace k výuce, včetně aktuálního sylabu - seznamu přednášek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.