MFST081c Statistika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Filip Zlámal (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 4. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 11. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 18. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 25. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 1. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 8. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 15. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 22. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 29. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 6. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 13. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 20. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 27. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 3. 6. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 10. 6. 15:00–16:40 D29/347-RCX2
Předpoklady
žádné - základní kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do praktické analýzy dat pro studenty klinických vědních oborů. Látka navazuje na přednášku MFST081p z pohledu praktického řešení problémů analýzy dat ve statistickém software. Studenti budou podrobně seznámeni se všemi aspekty práce s daty a jejich statistického hodnocení (popisná statistika, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy pro kategoriální data, ANOVA, korelační analýza, vizualizace dat). Kurz vede k osvojení základních principů statistické analýzy dat a připravuje uchazeče k jejímu samostatnému využití ve vlastní vědecké práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen používat následující metody:
- Popisná statistika, vizualizace kvantitativních i kvalitativních dat.
- Modelová rozdělení pro spojité proměnné.
- Jednovýběrové testy - parametrické i neparametrické.
- Dvouvýběrové testy - parametrické i neparametrické.
- Analýza rozptylu (ANOVA), Kruskal-Wallisův test.
- Analýza kontingenční tabulky.
- Korelace, lineární regrese.
Osnova
 • 1. Práce s daty – zásady správného ukládání dat a jejich kontroly. MS Office Excel – vhodný nástroj pro manipulaci s daty.
 • 2. Úvod do statistiky. Typy dat v medicíně a biologii; nominální, ordinální, spojitá proměnná. Vizualizace kvantitativních a kvalitativních (kategoriálních) proměnných.
 • 3. Popisná statistika. Průměr, medián, kvantily, rozptyl. Frekvenční tabulka.
 • 4. Rozložení spojitých proměnných. Normální rozložení, log-normální rozložení.
 • 5. Základní principy testování hypotéz. Definice nulové a alternativní hypotézy. Hladina významnosti. Chyba I. a II. druhu.
 • 6. Ověření normality rozložení. Grafické ověření normality (histogram, normálně-pravděpodobnostný graf). Shapiro-Wilkův test k ověření normality rozložení.
 • 7. Parametrické testy: t-testy. Jednovýběrový t-test, dvouvýběrový t-test, párový t-test.
 • 8. Analýza rozptylu ANOVA.
 • 9. Neparametrické testy: jednovýběrový Wilcoxnův test, Mannův-Whitneyův U test, párový Wilcoxnův test, Kruskalův-Wallisův test.
 • 10. Definice kontingenční tabulky a její analýza: Pearsonův chí-kvadrát test, Fisherův přesný test, McNemarův test.
 • 11. Korelace. Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův korelační koeficient.
 • 12. Úvod do regresní analýzy. Lineární regrese.
Literatura
 • ZAR, Jerrold H. Biostatistical analysis. Fifth edition. Uttar Pradesh, India: Pearson India Education Services, 2014. 756 stran. ISBN 9789332536678. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5. info
Výukové metody
Cvičení na počítačích
Metody hodnocení
Test spočívající v korektní aplikaci statistických metod.
Informace učitele
Výuka v jarním semestru 2021 bude probíhat on-line přes MS Teams.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MFST081c