MFST081p Statistika - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 4. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 11. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 18. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 25. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 1. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 8. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 15. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 22. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 29. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 6. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 13. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 20. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 27. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 3. 6. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 10. 6. 15:00–16:40 D29/347-RCX2
Předpoklady
žádné - základní kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s principy statistického zpracování dat v oblasti biologických a klinických dat od přípravy experimentu, přes sběr dat a jejich vizualizaci až po popisnou statistiku a metodiku testování statistických hypotéz.
Výstupy z učení
V závěru kurzu jsou studenti schopni:
- definovat strukturu datového souboru pro statistickou analýzu;
- vizualizovat vstupní data pro analýzu a tyto vizualizace interpretovat;
- identifikovat vhodné metody popisné analýzy dat;
- fomulovat hypotézy statistické analýzy dat;
- vybrat korektní statistické testy pro potvrzení/vyvrácení položených hypotéz;
- interpretovat výsledky statistického hodnocení dat (jak vlastní, tak v odborné literatuře);
- posoudit vhodnost aplikace různých statistických metod na různé typy dat.
Osnova
 • 1. Práce s daty – zásady správného ukládání dat a jejich kontroly. MS Office Excel – vhodný nástroj pro manipulaci s daty.
 • 2. Úvod do statistiky. Typy dat v medicíně a biologii; nominální, ordinální, spojitá proměnná. Vizualizace kvantitativních a kvalitativních (kategoriálních) proměnných.
 • 3. Popisná statistika. Průměr, medián, kvantily, rozptyl. Frekvenční tabulka.
 • 4. Rozložení spojitých proměnných. Normální rozložení, log-normální rozložení.
 • 5. Základní principy testování hypotéz. Definice nulové a alternativní hypotézy. Hladina významnosti. Chyba I. a II. druhu.
 • 6. Ověření normality rozložení. Grafické ověření normality (histogram, normálně-pravděpodobnostný graf). Shapiro-Wilkův test k ověření normality rozložení.
 • 7. Parametrické testy: t-testy. Jednovýběrový t-test, dvouvýběrový t-test, párový t-test.
 • 8. Analýza rozptylu ANOVA.
 • 9. Neparametrické testy: jednovýběrový Wilcoxnův test, Mannův-Whitneyův U test, párový Wilcoxnův test, Kruskalův-Wallisův test.
 • 10. Definice kontingenční tabulky a její analýza: Pearsonův chí-kvadrát test, Fisherův přesný test, McNemarův test.
 • 11. Korelace. Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův korelační koeficient.
 • 12. Úvod do regresní analýzy. Lineární regrese.
Literatura
 • ZAR, Jerrold H. Biostatistical analysis. Fifth edition. Uttar Pradesh, India: Pearson India Education Services, 2014. 756 stran. ISBN 9789332536678. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5. info
Výukové metody
Teoretické přednášky doplněné komentovanými příklady, studenti jsou podporováni v kladení otázek týkajících se probírané látky.
Metody hodnocení
Předmět je uzavřen písemnou zkouškou testující uchopení principů a správnou aplikaci metod. Zkouška pokrývá celý rozsah kurzu od popisné statistiky, předpokladů statistického testovní až po aplikaci konkrétních testů na konkrétních příkladech.
Informace učitele
Výuka v jarním semestru 2021 bude probíhat online přes MS Teams. Z online schůzek budou pořizovány záznamy, které budou mít studenti k dispozici v IS-u mezi učebními materiály. Přístup k záznamům schůzek budou mít pouze studenti předmětu v daném období. Záznamy schůzek nebude možné stahovat, pouze přehrávat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MFST081p