MINP011c Přednemocniční neodkladná péče - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Michal Pluhař, DiS. (cvičící)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Ondřej Seyček, DiS. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
Gabriela Rozínková (pomocník), Ing. Igor Kuba (zástupce)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MINP011c/01: Út 6. 10. 8:00–10:30 F01B1/528, Út 20. 10. 8:00–10:30 F01B1/528, Út 3. 11. 8:00–10:30 F01B1/528, Út 1. 12. 8:00–10:30 F01B1/528
MINP011c/02: Út 13. 10. 8:00–10:30 F01B1/528, Út 27. 10. 8:00–10:30 F01B1/528, Út 10. 11. 8:00–10:30 F01B1/528, Út 24. 11. 8:00–10:30 F01B1/528, Út 8. 12. 8:00–10:30 F01B1/528
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován teoreticko-prakticky.;
Cílem je připravit všeobecnou sestru pro specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů v kritickém stavu v rámci přednemocniční neodkladné péče a specifickou činnost v rámci zdravotnického operačního střediska.
Výstupy z učení
Student se:
- orientuje se v základních postupech přednemocniční neodkladné péče;
- umí poskytovat základní podporu života (BLS;
- umí poskytovat rozšířenou podporu života (ALS) při využití pomůcek dostupných na pracovištích intenzivní medicíny,
- ovládá provádění defibrilace srdce elektrickým výbojem (AED) a stimulaci srdečního rytmu pomocí elektrod umístěných na hrudníku;
- ovládá zajištění průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek a pod odborným dohledem lékaře i s pomůckami dostupnými na pracovištích intenzivní medicíny.
- zná evropská doporučení pro KPR dle Guidelines 2015
Osnova
 • Vybavení pro poskytování PNP;
 • KPR dospělých - Základní podpora života (Basic Life Support – BLS). Postupy při kardiopulmonální resuscitaci, aktivace záchranného řetězce, využití specifických postupů s jednoduchými pomůckami. Možné komplikace. Rozšířená podpora života (Advanced Life Support – ALS). Postupy při rozšířené kardiopulmonální resuscitaci, využití specifických postupů s pomůckami a přístroji včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem, možné farmakoterapie včetně způsobů podání základních léků. Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta při rozšířené podpoře života. Anatomické a fyziologické odlišnosti dětského věku. Základní neodkladná resuscitace dětí. Rozšířená neodkladná resuscitace dětí. Zvláštní způsoby resuscitace.
 • Zajištění žilních vstupů;
 • zajištění dých .cest a oxygenoterapie;
 • Možnosti vyšetření srdce a impulzoterapie;
 • Ošetřování ran;
 • Imobilizační techniky;
 • KPR u dětí;
 • Vyprošťování a přenášení pacientů;
 • Drenáže v PNP;
 • Porod, překotný porod;
 • Mimořádná událost – hromadné neštěstí;
 • Mimořádná událost - katastrofa;
 • Komunikace s pacientem a rodinou, zvládání paniky,dětí;
 • Komunikace s volajícími;
Literatura
  povinná literatura
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Akutní stavy v první linii. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 330 s. ISBN 8071692387. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 307 s. ISBN 8024704196. info
 • ERTLOVÁ, Františka, Josef MUCHA a Jan MIKLICA. Přednemocniční neodkladná péče. IDV PZ,Vinařská 6,Brno. Brno: IDV PZ, 2000. s. 304-313. Náhlé příhody gynekologické a porodnické. ISBN 80-7013-300-7. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
 • POKORNÝ, Jiří. Lékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 351 s. ISBN 8072622145. info
 • STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 352 s. ISBN 8085824884. info
 • Memorix :neodkladné stavy v medicíně. Edited by Sönke Müller - Vlastimil Víšek. 1. vyd. Praha: Scientia medica, 1992. 345 s. ISBN 80-85526-16-6. info
 • ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 429 s. ISBN 8071696889. info
 • 10. Referátový výběr Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, sv.48 – Neodkladná resuscitace. Zvláštní číslo 2001 (Guidelines 2000), Národní lékařská knihovna, Praha
 • Odkazy na další odbornou literaturu jsou uvedeny za jednotlivými kapitolami stěžejních publikací
 • Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb.
 • Vyhl. č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě
 • Vyhl. č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti a specializované způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
 • Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • Vyhl.č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS
 • Vyhl.č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • Zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro řešení krizových stavů
 • Zákon č. 222/1992 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví, MZ ČR
 • Koncepce oboru urgentní medicína –Věst. MZ ČR
  doporučená literatura
 • PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 102 stran. ISBN 9788024755564. info
 • MALÁ, Lucie a David PEŘAN. První pomoc pro všechny situace : v souladu s evropskými doporučeními 2015. Illustrated by Radek Benda, Photo by Martin Koula. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2016. 182 stran. ISBN 9788074296932. info
  neurčeno
 • vyhláška č. 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě
 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě
 • Náhradní obsah: vyhláška 24/2012 Sb. kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
Výukové metody
cvičení, případové studie
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.