MNNE081p Nutriční epidemiologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Fialová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (přednášející)
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 C15/308
Předpoklady
MNAB0711s Aplikovaná biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nutriční epidemiologie se zaměřuje na vztah mezi výživou a výskytem nemocí. Základním východiskem je dobré zvládnutí obecných principů epidemiologických studií, což dále rozvíjejí již specifické metodické přístupy pro hodnocení nejrůznějších parametrů stravy a výživy. Konkrétním výsledkem využití adekvátních metodických přístupů je potom vyhodnocení vztahu výživy k riziku k nejvýznamnějších konkrétních skupin nemocí, jako jsou kardiovaskulární, rakovina, diabetes, osteoporóza a další, a schopnost vymezit příslušné rizikové i protektivní faktory odpovídající aktuálnímu stavu poznání. V rámci zvládnutí předmětu se předpokládá znalost veškerých podstatných teoretických principů a poznatků, ale rovněž praktické zvládnutí metodiky týkající se individuálního hodnocení výživy, zejména ve smyslu anamnestických metod hodnocení charakteristiky stravy, ale i metod hodnocení výživového stavu.
Osnova
 • 1) Epidemiologická metodologie - pochopení epidemiologických studií při jejich provádění a hodnocení, včetně úzké vazby na medicínu založenou na důkazu (epidemiologické ukazatele, deskriptivní studie, studie případů a kontrol, kohoutové studie, intervenční studie, hodnocení výsledků epidemiologických studií, screening, základy EBM). 2) Úvod do nutriční epidemiologie: co je nutriční epidemiologie a čím se zabývá, historický vývoj a poznatky, současná nutriční epidemiologie - přehled o rozsahu, zaměření a metodice oboru, hlavní aktuální směry a cíle. Typické nutričně-epidemiologické problémy v historii a nyní. 3) Základní složky výživy (strava, potraviny, živiny, další součásti různého původu), zdroje variability ve výživě. Komplexnost výživových faktorů, faktory rizikové a protektivní. 4) Klíčové rysy epidemiologických studií: typy jejich uspořádání (design), způsoby hodnocení expozice, analýza a interpretace dat, faktory kvality a validity. 5) Komplexní přehled možných způsobů získávání údajů týkajících se výživy člověka – Nutriční hodnocení skupinová, individuální, zaměřená na skladbu stravy, na důsledky antropometrické, laboratorní, klinické. Přehled možných způsobů získávání dat o výskytu nemocí. 6) Metody hodnocení stravy – dietary assessment. Metody retrospektivní: frekvenční metody, recall, výživové zvyklosti, preference, výživová anamnéza, kombinované a stručné metody. Metody prospektivní. Jedno- či více-denní záznam. Reálně využitelný nutriční software a jeho praktické použití. 7) Antropometrické metody a indikátory nutričního stavu. 8) Význam energie v nutriční epidemiologii. Příjem a výdej, energetický metabolismus. Význam pohybové aktivity. Metody hodnocení. 9) Biochemické indikátory nutričního stavu 10) Alkohol 11) Výživa a kardiovaskulární nemoci 12) Výživa a rakovina 13) Nutriční epidemiologie a výživová doporučení
Literatura
  povinná literatura
 • WILLETT, Walter. Nutritional epidemiology. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. ix, 529. ISBN 9780199754038. info
  neurčeno
 • KUDLOVÁ, Eva. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 287 s. ISBN 9788024617350. info
 • Tuček, M: Hygiena a epidemiologie. Karolinum 2012, ISBN 978-80-246-2025-1
 • Gopfertová, Feberová, Šmerhovský: Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. Karolinum, 2007, ISBN: 9788024613147
 • Zadák Z, Květina J et al.: Metodologie předklinického a klinického výzkumu. 325s. Galén 2011, ISBN 978-80-7262-748-6
 • Adámková V: Civilizační choroby – žijeme spolu. Triton 2010, 127s, ISBN 978-80-7387-413-1
 • ŠEJDA, Jan, Zdeněk ŠMERHOVSKÝ a Dana GÖPFERTOVÁ. Výkladový slovník epidemiologické terminologie. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2005. 120 s. ISBN 8024710684. info
 • JANOUT, Vladimír. Klinická epidemiologie - nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 145 s. ISBN 8071693537. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 8070711949. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:MNNE081p!
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Písemný test, s výběrem odpovědí. Požadována více než polovina správných odpovědí.
Informace učitele
Sylabus jaro 2018: 21.2. (doc.Fiala) Nutriční epidemiologie jako obor, zaměření, cíle, hlavní metody 28.2. (Mgr. Peřina) Příklady nutričně-epidemiologického hodnocení biologických škodlivin 7.3. (Mgr.Forejt) Hodnocení výživového stavu a zdravotních dopadů výživy jako jeden z pilířů nutriční epidemiologie Nutričně-epidemiologické zjišťování antropometrických, biochemických, i klinických ukazatelů, jejich hodnocení a interpretace. 14.3. (RNDr. Zvěřina) Příklady nutričně-epidemiologického hodnocení chemických škodlivin 21.3. (Mgr. Forejt) Hodnocení stravy jako jeden z pilířů nutriční epidemiologie Způsoby a možnosti hodnocení stravy v rámci nutričně epidemiologických hodnocení. Přednosti a nedostatky jednotlivých konkrétních metod, volba vhodné metody v různých situacích. Reálné způsoby získávání výživových dat a postupy jejich zpracování, hodnocení a interpretace. 28.3. (doc.Krsek) Mikrobiom, vliv na zdraví, a možnosti ovlivnění výživou 4.4. (doc. Janoutová) Metody hodnocení vztahů mezi výživou a zdravím – I 11.4. (doc. Kachlík) Epi-info 18.4.(doc.Janoutová) Metody hodnocení vztahů mezi výživou a zdravím – II 25.4. (Mgr.Pruša) Vláknina jako nutričně epidemiologický problém + náhrada aplikované farmakologie 2.5. (doc. Kachlík) Epi-info 9.5. (doc.Fiala) Alkohol z hlediska nutriční epidemiologie – metodika zjišťování konzumace alkoholu 16.5. (Mgr.Fialová) Nutričně-epidemiologická problematika dětského stravování Specifika stravování dětí z hlediska vlivu na jejich zdraví – reálný stav, praktické zkušenosti, možnosti hodnocení 23.5. (prof. Derflerová Brázdová) Přehled hlavních chyb a zdrojů nepřesností při nutričně-epidemiologických hodnoceních 30.5. Test --------------------------------- Podmínky pro ukončení předmětu: Základní podmínkou k ukončení předmětu je absolvování povinné výuky -seminářů/cvičení. Bez absolvování povinné výuky není možno v žádném případě zápočet udělit, a student nemůže být ani připuštěn k případné zkoušce - kolokviu. Omluvená absence zůstává neabsolvovanou výukou. Zápočet je udělován na základě absolvování povinné výuky. Je-li předmět ukončován kolokviem či zkouškou, je zadán písemný test obsahující 20 otázek, s nabídkou několika odpovědí, vždy pouze 1 je správná. V případě kolokvia je pro hodnocení prospěl nutná nadpoloviční většina správně (>10 bod;], vv případě zkoušky je hodnocení F - <11 bodů, 11-12 = E, 13-14 = D, 15-16 = C, 17-18 = B, 19-20 bodů = A.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.