MNPM071p Přístrojové vyšetřovací metody v práci nutričního terapeuta se specializací - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Věra Maryšková (přednášející)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 A21/112
Předpoklady
Základní středoškolské znalosti fyziky a absolvování biofyzikálně orientovaných předmětů v rámci bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student:
* rozumět principům metod a přístrojů používaných v medicíně s důrazem kladeným na profesi nutričního terapeuta
* rozeznat možná rizika, která jsou spojena s používáním některých lékařských zařízení (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizující záření)
* ovládat zásady bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak pro pacienty tak i pro zdravotnický personál
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student rozumět v nutném rozsahu principům přístrojů používaných v lékařství, dokáže uplatnit v praxi zásady bezpečného používání těchto přístrojů.
Osnova
 • Lékařská technika - legislativní rámec.
 • Lékařství a technika.
 • Biosignály a jejich zpracování.
 • Měření a registrace mechanických veličin.
 • Ultrazvukové zobrazovací metody.
 • Ultrazvukové dopplerovské a kombinované metody.
 • Měření a registrace teploty, termokamera.
 • Elektrodiagnostické metody.
 • Bioimpedance.
 • Optické laboratorní přístroje.
 • Optické diagnostické přístroje.
 • Konvenční rentgenové zobrazovací metody.
 • Moderní tomografické metody (CT, MRI).
 • Umělá a přirozená radioaktivita.
 • Diagnostické metody využívající radionuklidů.
 • Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením.
 • Litotripse.
 • Nanomedicína
 • Laser v medicíně ___seznam témat může být přizpůsoben dle požadavků studentů___
Literatura
 • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 524 s. ISBN 9788024711522. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
Přednášky.konzultace. K dispozici přednášky a další odkazy na literaturu,na www.med.muni.cz/biofyz
Metody hodnocení
Kolokvium realizované formou písemného testu (otázka s více možnými odpověďmi), kde student musí dosáhnout nejméně 28/50 bodů.Test lze 1x opakovat. V případném třetím opravném termínu bude student zkoušen ústně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz
Konzultační hodiny dle osobní domluvy s jednotlivými přednášejícími; zkušební otázky a volně šiřitelné studijní materiály jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálního ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro - www.med.muni.cz/biofyz Consulting hours, examination questions and study materials are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Základní podmínkou ukončení předmětu je napsání písemného testu, nejméně na 28 / 50 bodů.Student v případě nesplnění podmínek jedenkrát opakovat test. V druhém opravném termínu bude student ústně vyzkoušen (3 otázky).
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.