MNPX0842 Praxe II

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Krobot (cvičící)
MUDr. Petra Konečná, Ph.D. (cvičící), Mgr. Martin Krobot (zástupce)
Mgr. Aleksandra Nikolić (cvičící), Mgr. Martin Krobot (zástupce)
Mgr. Zuzana Přichystalová (cvičící), Mgr. Martin Krobot (zástupce)
Mgr. Lenka Slobodníková (cvičící), Mgr. Martin Krobot (zástupce)
Mgr. Hana Ulrychová (cvičící), Mgr. Martin Krobot (zástupce)
Mgr. Veronika Volavá (cvičící), Mgr. Martin Krobot (zástupce)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Krobot
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 7:00–11:30 Vývěska Ústavu ochrany a podpory zdraví, St 8:00–12:00 Vývěska Ústavu ochrany a podpory zdraví
Předpoklady
MNPX0741 Praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem odborné praxe je ověření a uplatnění teoretických vědomostí a získání praktických dovedností pod odborným vedením ve zdravotnickém zařízení.
Osnova
 • V rámci odborné praxe budou v souladu se vzdělávacími programy specializačního vzdělávání Výživa dětí a Výživa dospělých, uveřejněnými ve Věstníku MZ ČR, plněny následující výkony:

  1. Výživa dospělých - specializovaná nutriční péče
 • Zhodnotit výživový stav pacienta na základě nutriční anamnézy, výsledků fyzikálního, antropometrického a laboratorního vyšetření
 • Edukovat rodinné příslušníky pacienta v domácí péči
 • Edukovat pacienta s vnitřním onemocněním o způsobu výživy v domácí péči

  2. Výživa dospělých - komunitní nutriční péče
 • Posouzení potřeb a sestavení plánu nutriční péče pro pacienty seniory
 • Vyhodnocení somatických i nutričních rizik s následnou dokumentací
 • Sestavování individuálních nutričních režimů dle stanovené diagnózy
 • Provádění individuálních propočtů nutričních potřeb dle stanovené diagnózy
 • Sledování pitného režimu pacienta/klienta
 • Sledování příjmu stravy a vyhodnocování množství přijatého množství

  3. Výživa dospělých - odborná praxe
 • Vyhodnocení nutričního stavu pacienta s různými onemocněními
 • Edukace pacienta s diabetem mellitem při první návštěvě v diabetologické ambulanci

  4. Výživa dětí - specializovaná nutriční péče
 • Vyhodnotit výsledky plošného nutričního screeningu a realizovat příslušná opatření
 • Zhodnotit výživový stav dětského pacienta na základě nutriční anamnézy, výsledků fyzikálního, antropometrického a laboratorního vyšetření
 • Zhodnotit rizika vzniku malnutrice
 • Vytvořit plán specializované nutriční péče u dětského pacienta s onemocněním vnitřních orgánů
 • Vytvořit edukační plán pro dětského pacienta při propuštění do domácího prostředí
 • Edukovat rodinné příslušníky dětského pacienta v domácí péči
 • Edukovat rodinné příslušníky dětského pacienta s vnitřním onemocněním o způsobu výživy v domácí péči
 • Edukovat rodinné příslušníky dětského pacienta o způsobu výživy před a po chirurgickém výkonu

  5. Výživa dětí - výživa v těžkých stavech
 • Posouzení potřeb a sestavení plánu nutriční péče u dětských pacientů v těžkých stavech
 • Vyhodnocení somatických i nutričních rizik s následnou dokumentací
 • Sestavování individuálních nutričních režimů dle stanovené diagnózy
 • Doporučování individuálních realimentačních postupů rodinným příslušníkům dětského pacienta
 • Provádění individuálních propočtů nutričních potřeb dle stanovené diagnózy
 • Doporučování změn způsobu podávání stravy
 • Sledování a vyhodnocování pitného režimu
 • Sledování příjmu stravy a vyhodnocování jejího přijatého množství
 • Doporučování výživových doplňků s přihlédnutím na druh onemocnění a věk dětského pacienta
 • Provádění propočtů enterální výživy a nutriční podpory

  6. Výživa dětí - poruchy příjmu potravy
 • Posouzení potřeb a sestavení plánu nutriční péče pro dětské pacienty s poruchami příjmu potravy
 • Vyhodnocení somatických i nutričních rizik s následnou dokumentací
 • Sestavování individuálních nutričních režimů dle stanovené diagnózy
 • Doporučování výživových doplňků s přihlédnutím na druh onemocnění a věk dítěte
 • Sledování pitného režimu dětského pacienta
 • Sledování příjmu stravy a vyhodnocování přijatého množství
 • Doporučování změn způsobu podávání výživy
 • Zpracování edukačního materiálu pro mentální anorexii a dětskou obezitu

  7. Výživa dětí - dětská onkologie
 • Posouzení potřeb a sestavení plánu nutriční péče u onkologických dětských pacientů
 • Vyhodnocení somatických i nutričních rizik s následnou dokumentací
 • Sestavování individuálních nutričních režimů dle stanovené diagnózy
 • Provádění individuálních propočtů nutričních potřeb dle stanovené diagnózy
 • Doporučování individuálních realimentačních postupů
 • Doporučování výživových doplňků s přihlédnutím na druh onemocnění a věk dítěte
 • Sledování pitného režimu onkologického dětského pacienta
 • Sledování příjmu stravy a vyhodnocování přijatého množství
 • Doporučování změn způsobu podávání výživy
 • Provádění propočtu enterální výživy a nutriční podpory
 • Edukace dítěte a osob o dítě pečujících v problematice výživy při vzniklých komplikacích u dětského onkologického pacienta
 • Zpracování edukačního materiálu pro konkrétního onkologického dětského pacienta

  8. Výživa dětí - odborná praxe
 • Vyhodnocení nutričního stavu dětských pacientů s různými onemocněními
 • Edukace dětského pacienta a osob o něj pečujících s diabetem mellitem při první návštěvě v diabetologické ambulanci

  Mimo výkony předepsané Věstníkem MZ ČR absolvují studenti prostřednictvím předmětu MNKV0822c praxi v rámci implementace intervenčního programu formou výuky na základních a středních školách.
Literatura
  doporučená literatura
 • International dietetics and nutrition terminology (IDNT) reference manual : standardized language for the nutrition care process. 4th ed. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics, 2013. iv, 427. ISBN 9780880914673. info
 • KOHOUT, Pavel. Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů. 1. vyd. v nakl. Forsapi. Praha: Forsapi, 2011. 57 s. ISBN 9788087250129. info
 • ASPDEN, William. Practical skills in food science, nutrition and dietetics. New York: Pearson Education Limited, 2011. xv, 515. ISBN 9781408223093. info
 • POLICAR, Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 223 s. ISBN 9788024723587. info
 • HOLLI, Betsy B. Communication and education skills for dietetics professionals. Edited by Betsy B. Holli. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. xiv, 396. ISBN 9780781774345. info
Výukové metody
Praxe v následujících pracovištích - Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Poradna výživy pro děti (Žerotínovo nám. 6), Kulturní centrum Líšeň, Laktační poradkyně Pavlína Kallusová (Bakalovo nábřeží 1).

Implementace intervenčního programu formou výuky na základních a středních školách.
Metody hodnocení
Zápočet je studentovi udělen po předložení záznamu o praxi, kde vedoucí jednotlivých praxí podpisem (a příp. razítkem) stvrdili studentovu účast na praxi.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.