MNPX1044 Praxe IV

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Krobot (cvičící)
Bc. Věra Andrášková (cvičící), Mgr. Martin Krobot (zástupce)
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (cvičící)
Garance
MVDr. Halina Matějová
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Krobot
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MNPX0943 Praxe III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí do praxe, prohloubení odborných dovedností v oblasti nutriční péče. Praxe se uskutečňuje v přímém kontaktu s pacientem/klientem/rodinou. Odborná praxe je organizována formou průběžné nebo souvislé (blokové) výuky. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je vedení Logbooku o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Odborná praxe je uskutečňována na pracovištích zdravotnických zařízení s přihlédnutím na studovanou odbornost/oblast vzdělávání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: •dodržovat zásady pro vypracování dietního systému a standardů nutriční péče, •implementovat výsledky práce nutričního týmu do každodenní praxe, •definovat úkoly a cíle stupňovité nutriční péče, •využívat výsledky nutričního plošného screeningu, •posoudit výživový stav pacienta/klienta a sestavit plán individuální nutriční péče, •používat odlišnosti v komunikaci při práci, ovládat komunikační techniky při edukaci,vytvářet edukační materiály a provádět edukaci pacientů/klientů i osob o ně pečující v oblasti specializované nutriční péče.
Osnova
  • Standardizace nutriční péče: Systematické posuzování výživového stavu pacienta, včasné zahájení nutriční péče – odpovídající složení a úprava stravy včetně použití prostředků enterální klinické výživy. Hodnocení účinků nutriční intervence. Nastavení systému kontrolní činnosti s důrazem na transparentnost. Dietní systém: Definice, porovnání jeho významu a změn během doby. Aktuální význam, úloha a uplatnění. Metody zpracování. Kompetence zpracovatelů. Specifikace obsahu Plošný nutriční screening: Metodika tvorby screeningových dotazníků pro jednotlivé typy zařízení. Vyhodnocování získaných dat. Práce se získanými daty. Kompetence. Nutriční tým: Definice nutričního týmu a jeho účel. Složení, úkoly a způsob práce. Stupňovitá nutriční péče: Definice, hlavní úkoly a cíle. Nutriční poradenství: Základy vedení zdravotnické dokumentace. Práce s informačními systémy určenými pro ambulance a poradny. Vybavení poradny. Evidence pacientů/klientů. Využití edukačních materiálů. Preventivní a akutní péče v nutriční poradně. Plnění praktických výkonů daných akreditací programu, příprava podkladů pro kazuistický seminář.
Literatura
  • International dietetics and nutrition terminology (IDNT) reference manual : standardized language for the nutrition care process. 4th ed. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics, 2013. iv, 427. ISBN 9780880914673. info
  • KOHOUT, Pavel. Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů. 1. vyd. v nakl. Forsapi. Praha: Forsapi, 2011. 57 s. ISBN 9788087250129. info
  • ASPDEN, William. Practical skills in food science, nutrition and dietetics. New York: Pearson Education Limited, 2011. xv, 515. ISBN 9781408223093. info
  • POLICAR, Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 223 s. ISBN 9788024723587. info
  • Communication and education skills for dietetics professionals. Edited by Betsy B. Holli. 5th ed. Philadelphia: Wolter Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. xiv, 396. ISBN 9780781774345. info
Výukové metody
praxe
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je vypracovaní průběhu a hodnocení praxe včetně kazuistik a splnění praktických výkonů daných akreditací programu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.