VLBC0321c Biochemie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLBC0321c/01: St 12:00–13:40 A16/213
VLBC0321c/02: St 12:00–13:40 A16/213
VLBC0321c/03: St 8:00–9:40 A16/215, J. Gregorová
VLBC0321c/04: St 8:00–9:40 A16/215, J. Gregorová
VLBC0321c/05: Pá 12:00–13:40 A16/215, M. Králíková
VLBC0321c/06: Pá 12:00–13:40 A16/215, M. Králíková
VLBC0321c/07: St 16:00–17:40 A16/213, E. Táborská
VLBC0321c/08: St 16:00–17:40 A16/213, E. Táborská
VLBC0321c/09: St 16:00–17:40 A16/215, H. Paulová
VLBC0321c/10: St 16:00–17:40 A16/215, H. Paulová
VLBC0321c/11: St 12:00–13:40 A16/215, J. Slanina
VLBC0321c/12: St 12:00–13:40 A16/215, J. Slanina
VLBC0321c/13: Pá 14:00–15:40 A16/215, M. Hlaváčová
VLBC0321c/14: Pá 14:00–15:40 A16/215, M. Hlaváčová
VLBC0321c/15: Pá 10:00–11:40 A16/213, M. Tomandlová
VLBC0321c/16: Pá 10:00–11:40 A16/213, M. Tomandlová
VLBC0321c/17: Pá 8:00–9:40 A16/213, J. Dostál
VLBC0321c/18: Pá 8:00–9:40 A16/213, J. Dostál
Předpoklady
VLBI0222c Lékařská biologie II-cvičení && VLBF011c Biofyzika - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře i cvičení mají společnou náplň a slouží k aktivnímu procvičování probírané látky v předmětu Biochemie I. Cílem předmětu Biochemie I je získat znalosti o základních metabolických pochodech a drahách probíhajících na buněčné úrovni. Porozumění těmto procesům je základem pro pochopení metabolismu na tkáňové a orgánové úrovni, které je studováno v navazujícím předmětu Biochemie II. V úvodních přednáškách jsou shrnuty základní pojmy z chemie nezbytné pro porozumění struktury lidského těla a fyzikálně chemických procesů v něm (chemické složení lidského těla, přehled biologicky významných prvků,voda, elektrolyty, neelektrolyty, osmotický tlak, acidobazické, redoxní a srážecí děje), další lekce jsou zaměřeny na základní biochemické dráhy v buňkách.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student bude schopen:
- rozumět významu základních chemických pojmů (pH, osmolalita, elektrolyt, pufr ad.) a dokáže tuto znalost aplikovat při popisu vlastností tělních tekutin.
- Popsat roli makro- a mikrobiogenních prvků v organismu
- Diskutovat vlastnosti a funkci enzymů
- Popsat základní katabolické i anabolické dráhy buněčného metabolismu sacharidů, lipidů a bílkovin a jejich návaznosti.
- Rozumět principům získávání,využívání a ukládání energie pochody na buněčné úrovni.
-Být obeznámen s funkcí buněčných membrán a principem kompartmentace na buněčné úrovni a transportními procesy na membráně.
Má znalosti o syntéze proteinů, počínaje procesy replikace a transkripce,translace a posttranslační úpravy. Rozumí vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů.
Je obeznámen s funkcí hemoglobinu při transportu kyslíku a udržování acidobazické rovnováhy.Diskutuje principy některých chorob na molekulární úrovni.
Osnova
 • 1A: Úvod do biochemie.
 • 1B: Elektrolyty, osmolalita (osmolarita, tonicita, onkotický tlak, osmolální gap).
 • 2A: Acidobazické děje, pH tělesných tekutin.
 • 2B: Pufry, Henderson-Hasselbalchova rovnice.
 • 3A: TEST 1 (sem. 1A-2B). Biochemicky významné org. sloučeniny I (alkoholy, aldehydy, ketony).
 • 3B: Biochemicky významné org. sloučeniny II (kyseliny a deriváty).
 • 4A: Úvod do bioenergetiky, Gibbsova energie, makroergní sloučeniny. Redoxní reakce.
 • 4B: Enzymy, kinetika, saturační křivka, Km, inhibice enzymů.
 • 5A: Kofaktory enzymů. Funkce a vztah k vitaminům.
 • 5B: Citrátový cyklus, respirační řetězec, oxid. fosforylace.
 • 6A: Struktura a vlastnosti sacharidů. Sacharidy ve výživě. Trávení sacharidů. Transport glukosy do buněk. Glykolýza.
 • 6B: Glukoneogeze. Syntéza a odbourání glykogenu. Metabolismus fruktosy a galaktosy.
 • 7A: TEST 2 (sem. 3A-6B). Tenzidy (struktura, typy, použití, biologicky významné tenzidy). Lipidy (struktura).
 • 7B: Buněčné membrány, membránový transport.
 • 8A: Trávení lipidů. Lipidy ve výživě. Odbourávání mastných kyselin, tvorba a utilizace ketolátek.
 • 8B: Syntéza, desaturace mastných kyselin. Metabolismus cholesterolu.
 • 9A: Metabolismus žlučových kyselin, ikosanoidů, fosfolipidů.
 • 9B: Lipofilní vitaminy. Reaktivní formy kyslíku. Lipoperoxidace.
 • 10A: TEST 3 (sem. 7A-9B). Aminokyseliny, proteiny, struktura a vlastnosti.
 • 10B: Struktura hemoglobinu, vztah k funkci. Typy Hb v krvi zdravých osob, HbCO a MetHb, abnormální typy Hb.
 • 11A: Trávení proteinů. Přehled metabolismu proteinů. Obecné rysy přeměny aminokyselin. Syntéza močoviny.
 • 11B: Metabolismus aminokyselin I (katabolismus, syntéza neesenciálních AK, vratné přeměny, vrozené poruchy).
 • 12A: Metabolismus aminokyselin II (přeměny na specializované produkty). Syntéza hemu.
 • 12B: TEST 4 (sem. 10A-12A). Struktura bází, nukleosidů a nukleotidů, význam nukleotidů v metabolismu (kofaktory, makroergní sloučeniny, druzí poslové). Metabolismus purinových a pyrimidinových nukleotidů I.
 • 13A: Metabolismus purinových a pyrimidinových nukleotidů II.
 • 13B: Struktura DNA, RNA, replikace, transkripce.
 • 14A: Syntéza proteinů, posttranslační modifikace, syntéza kolagenu. ZÁPOČTOVÝ TEST.
 • 14B: Náhradní témata, konsultace.
Literatura
  povinná literatura
 • Seminární texty dostupné v IS.
 • Podklady k přednáškám dostupné v IS
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Translated by Vladimír Benda - Martin Vejražka - Jiří Jonák. 1. české vydání. Praha: Grada, 2012. xiv, 498. ISBN 9788024729770. info
 • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. RODWELL a P. Anthony WEIL. Harperova ilustrovaná biochemie. Translated by Bohuslav Matouš. Páté české vydání, prv. Praha: Galén, 2012. xii, 730. ISBN 9788072629077. info
Výukové metody
Kurs probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Osnova diskuzí je zahrnuta v doporučeném skriptu. Doplňkové materiály jsou zveřejňovány v sekci Studijní materiály
Metody hodnocení
Základní podmínkou je absolvování všech seminářů/cvičení. V průběhu semestru se v semináři píšou 4 průběžné testy. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 42 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek. Podmínkou pro udělení zápočtu je 14 bodů. Zápočtový test je možno psát po nahrazení veškeré zameškané výuky. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat. V závislosti na epidemiologické situaci mohou být podmínky získání zápočtu modifikovány. Aktuální podmínky budou ve Studijních materiálech předmětu v Organizačních pokynech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/VLBC0321c