VLCH11XX Chirurgie - SRZ

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: SRZk.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Gladiš, CSc. (cvičící)
Pavla Hanková (cvičící)
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kříž (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Mojmír Přívara (cvičící)
MUDr. Ivo Rovný (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Otakar Teyschl, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (cvičící)
Hana Baráčková (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Eva Kysilková (pomocník)
Garance
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLVZ9X1c Veřejné zdravotnictví -cvičení && VSDV9X22p Dermatovenerologie II-p && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && ( VLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1 || VLVL9X61c Vnitřní lékařství - blok 1 ) && VLVL9X62c Vnitřní lékařství - blok 2 && VLVL9X63c Vnitřní lékařství - blok 3 && VLVL9X64c Vnitřní lékařství - blok 4 && ( VLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 || VLVL7X65c Vnitřní lékařství - blok 5 ) && VLVL9X66c Vnitřní lékařství - blok 6 && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && VLIN9X22 Infekční nemoci II && VLSD7X1p Soudní lékařství - přednáška && VSEI7X1 Epidemiologie infekč. nemocí && VLOL7X1 Oční lékařství - př. && VSOT7X1p ORL && VSLP7X1 Lék.psychologie a psychosomat. && VLPL9X1 Preventivní lékařství && VLON091 Klinická onkologie && VLST7X1p Stomatologie - přednáška && VSLE7X1p Lékařská etika 2-přednáška && VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II - && VYCET ( 3 , VLPS07X Posudkové lékařství || VLPS071 Základy posudkového lékařství , VSAT081 Základy antimikrobiál. terapie , VLKA091 Klinická anatomie , VSNO071 Novinky v oftalmologii , VSPM071 Paliativní medicína , VLKB091 Klinická biochemie , VLKF091 Vybr.kapitoly z klin.farmak. , BMBS051 Biostatistika - základní kurz , VLPM071 Právní apekty v medicíně , VLEP041 Ekonomika zdrav.péče , VLIA081 Klin.imunol. a alergol. , VLKM081 Komunikace v medicíně , VLRL041 Léčivé rostliny , VLTL081 Tělovýchovné lékařství , VSDL071 Diagnostika a léčba v ortopedii , VSAL081 Anesteziologie a léčba bolesti , VSFP071 Fyziologie a patologie novorozeneckého období ) && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && ( VLAJ0222 Angličtina 1 II -p || VSAJ0222 Angličtina 1 II -p || VSNJ0222 Němčina 1 II -c ) && ( VSSP03X Samostatná práce-VL || VLSP03X Samostatná práce-VL )&& VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR
VLFA0822p || VLFA0722p) && VLNE9X1p && VLPY9X1p && VLVZ9X1c && VSDV9X22p && VLAM9X1p && (VLVL7X61c || VLVL9X61c ) && VLVL9X62c && VLVL9X63c && VLVL9X64c && (VLVL9X65c || VLVL7X65c) && VLVL9X66c && VLPD1033c && VLIN9X22 && VLSD7X1p && VSEI7X1 && VLOL7X1 && VSOT7X1p && VSLP7X1 && VLPL9X1 && VLON091 && VLST7X1p && VSLE7X1p && VLPG1022c && VYCET(3, VLPS07X || VLPS071, VSAT081, VLKA091, VSNO071, VSPM071, VLKB091, VLKF091, BMBS051, VLPM071, VLEP041, VLIA081, VLKM081, VLRL041, VLTL081, VSDL071, VSAL081, VSFP071) && VLCH9X33c && (VLAJ0222 || VSAJ0222 || VSNJ0222) && VSSP03X VLCH11Xpp
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Státní rigorózní skouška z chirurgie má za úkol ověřit znalosti studentů z obecné i specální chirurgie v celé šíři včetně schopnosti klinického vyšetření, základní diferenciálně diagnostické rozvahy a návrhu terapie u vyšetřovaného pacienta. Student by měl být schopen orientace a znalostí základních terapeutických postupů u akutních stavů v chirurgii.
Výstupy z učení
Po absolvování státní rigorózní zkoušky z chirurgie bude student: - schopen chirurgicky vyšetřit pacienta a správně reagovat v akutních situacích. - schopen interpretovat nálezy z klinických a paraklinických vyšetření, stanovit diferenciální diagnózu. - schopen navrhnout další diagnosticko-terapeutický postup u chirurgických nemocných. - znát možné komplikace diagnostických a terapeutických postupů v chirurgii. - znát návaznost na další obory v rámci léčby chirurgického nemocného.
Osnova
 • Státní rigorózní skouška z chirurgie
 • obecná chirurgie
 • speciální chirurgie
 • klinické vyšetření
 • základní diferenciálně diagnostická rozvaha
 • návrh terapie
 • základní terapeutické postupy u akutních stavů v chirurgii
Literatura
  povinná literatura
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014. xviii, 511. ISBN 9788074921285.
  doporučená literatura
 • FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK. Chirurgie v kostce. 2., doplněné a přepracova. Praha: Grada, 2015. 511 stran. ISBN 9788024710051. info
 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 807262329X. info
  neurčeno
 • WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. 344 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7492-211-4.
Výukové metody
příprava na státní zkoušku
Metody hodnocení
Státní rigorozní zkouška má praktickou a teoretickou část. V praktické části je požadováno komplexní klinické vyšetření pacienta s odběrem anamnestických údajů a vypracováním chorobopisu. Student musí být schopen samostatného klinického rozhodování a orientace v diferenciální diagnostice. Teoretická část sestává ze 3 otázek: jedné otázky z obecné chirurgie a 2 otázek ze speciální chirurgie. Student odpovídá na vylosované otázky před několikačlennou odbornou komisí.
Informace učitele
Rozpisy studentů do jednotlivých termínů SRZ a komisí jsou k dispozici na webových stránkách LF (studium-užitečné informace) The list of students for the state exam of surgery is available in the web of the medical faculty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Komise pro SRZ je studentovi přidělena
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: souvilsý blok 5 týdnů. Studentu jsou vypsáni na předpromoční praxi dle termínů a pracovišť.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.