VLFA0722c Farmakologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Předpoklady
VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. den (Pondělí) 1 - OPAKOVÁNÍ OBECNÉ RECEPTURY Předepisování individuálně připravovaných a hromadně vyráběných léčivých přípravků, úvod do recepturní terminologie - opakování. 2 - TUHÉ A POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY PRO HROMADNOU VÝROBU A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVU (OPAKOVÁNÍ) Způsob předepisování - opakování, ukázky Předepisování omamných a psychotropních látek Speciální receptura analgetik a antipyretik Příprava na další den: Opakování: Přehled latinské terminologie, obecná pravidla pro předepisování léčivých přípravků Tekuté lékové formy Základní psychické funkce. Receptory CNS. Opakování farmakologie VNS. 2. den (Úterý) 3 - PSYCHOTROPNÍ LÁTKY Klasifikace psychotropik podle ovlivnění základních psychických funkcí. Anxiolytika, mechanismus účinku benzodiazepinů. Videozáznamy: Benzodiazepiny. Etologická analýza. Práce s PC - Úvod do studia chování zvířat, ataxie, antidepresiva, účinky morfinu, celková anestetika, éter. 4 - TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO VNITŘNÍ A POVRCHOVOU APLIKACI (OPAKOVÁNÍ) Způsob předepisování - opakování, ukázky. Speciální receptura hypnosedativ a psychostimulancií, ukázky drog. Příprava na další den: Souhrnné opakování latinské recepturní terminologie, speciální receptura analgetik, antipyretik, hypnosedativ, psychostimulancií, předepisování infundibilií. 3. den (Středa) 5 - PÍSEMNÝ TEST Z LATINSKÉ TERMINOLOGIE, SPECIÁLNÍ RECEPTURY ANALGETIK, ANTIPYRETIK, HYPNOSEDATIV, PSYCHOSTIMULANCIÍ,INFUNDIBILIÍ (obsah viz téma 4 - příprava na další den). ANTIHISTAMINIKA Účinky histaminu, možnosti jejich antagonizování. Histaminové receptory. Rozdělení a přehled H1-antihistaminik. Videozáznam: Účinek histaminu a antihistaminik u morčete. 6 - ANTIASTMATIKA Přehled, místa zásahu, mechanismy účinku antiastmatik. Videozáznam: Terapie astmatu. Koreferáty studentů: Anafylaktický šok a jeho léčba. Speciální receptura antitusik, expektorancií a antiastmatik. Ukázky drog. NA DALŠÍ DEN PŘEZŮVKY A PLÁŠTĚ! 4. den (Čtvrtek) 7 - LOKÁLNÍ ANESTETIKA Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky. Speciální receptura lokálních anestetik. Videozáznam: Inhalační a injekční celková anestetika - stomatologický směr! Experimenty - celková a lokální anestetika (1. Charakter tlumivého účinku celkových anestetik a neuroleptik na CNS; 2. Průkaz adsorpční schopnosti aktivního uhlí u myší; 3. Závislost účinku léčiva na koncentraci). 8 - ANTIMYKOTIKA. POVRCHOVĚ PŮSOBÍCÍ LÁTKY. LÉČIVA CHOROB DUTINY ÚSTNÍ. Speciální receptura v dermatologii, chirurgii, ORL, oftalmologii, vybrané infúzní přípravky. Úvod do stomatologické preskripce. Příprava na další den: Opakování patofyziologie diabetes mellitus a vředové choroby gastroduodena. 5. den (Pátek) 9 - TERAPIE DIABETES MELLITUS Terapie DM, insuliny. Perorální antidiabetika. Příklady HVLP. 10 - TERAPIE VŘEDOVÉ CHOROBY. ANTIEMETIKA. Speciální receptura léčiv onemocnění trávicího ústrojí, přípravky užívané v očním lékařství Příprava na další den: Souhrnné opakování probrané látky za PS - témata 3, 5-10 (psychofarmaka, léčiva respiračního ústrojí, lokální anestetika, antimykotika, povrchově působící látky, léčba DM, antiulcerosa, antiemetika). 6. den (Pondělí) 11 - NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST Z PROBRANÉ LÁTKY (obsah viz téma 10 - příprava na další den) GLUKOKORTIKOIDY. Přehled, mechanismus účinku, farmakologické použití. Videozáznam: Kortikosteroidy. 12 - CYTOSTATIKA A IMUNOSUPRESIVA Přehled, mechanismy účinku antitumorózních látek. Koreferáty studentů: Imunomodulace, imunosuprese. OPAKOVÁNÍ SPECIÁLNÍ RECEPTURY pro závěrečný test. Příprava na další den: Rozdělení antimikrobiálních látek, rezistence, mechanismy účinku antibiotik a chemoterapeutik. 7. den (Úterý) 13 - ZÁVĚREČNÝ PÍSEMNÝ TEST ZE SPECIÁLNÍ RECEPTURY (antitusika, expektorancia, antiastmatika, LA, dermatologika, léčiva GIT, léčiva užívaná v očním lékařství. ANTIBIOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA Obecná část: Klasifikace, mechanismy účinku, kombinace ATB. 14 - CHEMOTERAPEUTIKA MOČOVÝCH A STŘEVNÍCH INFEKCÍ. ANTIVIROTIKA CELKOVÁ A LOKÁLNÍ. Koreferáty studentů: Současná antiretrovirová terapie, Léčba AIM, Léčba erektilní dysfunkce. Práce s PC: Řešení terapeutických situací (antibakteriální terapie). Příprava na další den: Souhrnné opakování probrané látky za JS a PS: Obecná farmakologie (farmakodynamika, farmakokinetika), speciální farmakologie z probrané látky). 8. den (Středa) 15 - ZÁVĚREČNÝ TEST Z OBECNÉ A SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE. Práce s PC: Řešení terapeutických situací (úlohy 1, 2, 3, 6 -10, 12 -14, 16 -18) Videozáznam: EPS (Extrapyramidová symptomatologie) - následek léčby neuroleptiky. Náhradní a opravné testy ze speciální receptury. Oprava testů ze speciální receptury. ZÁPOČET.
Literatura
  • Lincová, Dagmar - Farghali, Hassan a kol. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. Praha: Galén, Karolinum, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8 (Galén), ISBN 80-246-0538-4 (Karolinum).
  • Hadašová, Eva - Nováková, Jana - Pistovčáková, Jana - Vinklerová, Jana - Šulcová, Alexandra - Starobová, Olga. Praktická cvičení z farmakologie. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-3295-2.
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek (kontinuálně po celý semestr) a cvičení (blokově), vše je povinné. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. praktická část -preskripce léků, II. teoretická část - ústní projev, student si vylosuje 1 trojotázku a písemný projev, multivýběrový test.
SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika.
Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy.
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, Tomešova 12. Úřední hodiny sekretariátu denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 54949 3070. Literatura základní: 1, 2. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.