VLFA0722p Farmakologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: -.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
Ing. Pavel Musil (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 24. 11. Út 13:00–15:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
VLFA0621c Farmakologie I - cvičení && VSAJ0222 Angličtina 1 II -p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • (26. 9. 2006) Farmakoterapie infekčních onemocnění. Antibiotika a chemoterapeutika - obecné zásady léčby, užití v pediatrii, graviditě, laktaci, u orgánových poškození. (3.10. 2006) Antitrombotická farmakoterapie. Antiagregancia (protidestičkové látky) - acidum acetylsalicylicum, sulfinpyrazon, dipyridamol a jiné látky. Antikoagulancia - přímá (heparin a heparinoidy, hirudin, syntetické trombinhibitory), nepřímá (kumarinové deriváty). Fibrinolytika - přirozená (streptokináza), syntetická. (10. 10. 2006) Farmakologické ovlivnění funkcí hypotalamu a hypofýzy. Léčiva u poruch kostní homeostázy. (17. 10. 2006) Úvod do psychofarmakologie. Neurotransmiterové mechanismy a specifické neurotransmiterové systémy. (24.10. 2006) Neuroleptika - farmakodynamika, možné mechanismy hlavních i vedlejších účinků, indikace v psychiatrii a ostatních oborech, výběr neuroleptika, depotní přípravky. Antidepresiva - thymoleptika, inhibitory MAO, antidepresiva II. a III. generace, (antidepresiva IV. generace), mechanismy působení, indikace a kontraindikace. (31.10. 2006) Neurodynamika (nootropika). Antiparkinsonika, etiologie parkinsonismu, léky dopaminergní, centrální anti-cholinergika. Farmakoterapie demencí (Alzheimerova typu, smíšených). (7.11. 2006) Toxikomanie. Typy látkových závislostí, mechanismy účinků, nežádoucí důsledky, možnosti terapie. Vlivy kouření, terapie a prevence. (14. 11. 2006) Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Léky snižující periferní resistenci - diuretika (vodní, osmotická, saluretika, kalium šetřící diuretika), vasodilatancia (přímá a nepřímá), inhibitory konvertujícího enzymu angiotenzinu (kaptopril, enalapril ). Kombinování antihypertenziv. (21. 11. 2006) Antiarytmika. Léčba srdečního selhání - digitalis a inotropika. (28.11. 2006) Farmakoterapie anginy pectoris a hyperlipoproteinémie. Léky u námahové anginy pectoris (nitráty, beta-blokátory, antagonisti kalcia). Léky u nestabilní anginy pectoris. Klasifikace poruch metabolismu lipoproteinů, výběr pacientů pro léčbu hypolipidemiky. Neresorbovatelná hypolipidemika - cholestyramin, kolestipol, probukol. Resorbovatelná hypolipidemika - bezafibrát, fenofibrát, gemfibrozil, kys. nikotinová. Inhibitory hydroxymetylglutaryl Co A reduktázy - lovastatin.
Literatura
  • Lincová, Dagmar - Farghali, Hassan a kol. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. Praha: Galén, Karolinum, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8 (Galén), ISBN 80-246-0538-4 (Karolinum).
  • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
  • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
  • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
Metody hodnocení
Přednášky: úterý 13.00-15.30 hod (v angličtině - pondělí 13:00 - 15:30 hod) Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek a cvičení, vše je povinné. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. teoretická část - multivýběrový test. II. praktická část -preskripce léků (1 magistraliter, 1 HVLP). Recepty se ohodnotí „prospěl“ – „neprospěl“. Pokud student nenapíše recepty, ale u testu prospěl, bude zkoušejícím pozván na další termín jen na recepty. Pokud student dvakrát neuspěje u testu, bude vyzkoušen ústně - student si vylosuje 1 trojotázku a 2 konkrétní léčiva.
SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika.
Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, Tomešova ul. 12: denně - 13.00 - 14.00 hod, tel.: 54949 3070. Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3, 4. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.