VLFA072 Farmakologie

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/3/0. 19 kr. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
prof MUDr. PhDr. Jan Kovařík, DrSc. (přednášející), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (zástupce)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
prof MUDr. Hans Armin Dieterich (přednášející), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (zástupce)
prof MUDr. F. Saborowski (přednášející), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (zástupce)
Ing. Pavel Musil (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • PODZIMNÍ SEMESTR
  • PŘEDNÁŠKY:
  • 27. 9. Úvod do psychofarmakologie. Neurotransmiterové mechanismy a specifické neurotransmiterové systémy. 4.10. Neuroleptika - farmakodynamika, možné mechanismy hlavních i vedlejších účinků, indikace v psychiatrii a ostatních oborech, výběr neuroleptik, depotní přípravky. Antidepresiva - thymoleptika, inhibitory MAO, antidepresiva II. a III. generace, (antidepresiva IV. generace), mechanismy působení, indikace a kontraindikace. 11. 10. Neurodynamika (nootropika). Antiparkinsonika, etiologie parkinsonismu, léky dopaminergní, centrální anti-cholinergika. Farmakoterapie demencí (Alzheimerova typu, smíšených) 18. 10. Farmakoterapie infekčních onemocnění. Antibiotika a chemoterapeutika - obecné zásady léčby, užití v pediatrii, graviditě, laktaci, u orgánových poškození 25.10. Farmakologické ovlivnění funkcí hypotalamu a hypofýzy. Léčiva u poruch kostní homeostázy. 1.11. Antitrombotická farmakoterapie. Antiagregancia (protidestikové látky) - acidum acetylsalicylicum, sulfinpyrazon, dipyridamol a jiné látky. Antikoagulancia - přímá (heparin a heparinoidy, hirudin, syntetické trombinhibitory), nepřímá (kumarinové deriváty). Fibrinolytika - přirozená (streptokináza), syntetická. 8.11. Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Farmakoterapie hypertenze. Léky sniující výdej srdení - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Léky sniující periferní resistenci - diuretika (vodní, osmotická, saluretika, kalium etící diuretika), vasodilatancia (pímá a nepímá), inhibitory konvertujícího enzymu angiotenzinu (kaptopril, enalapril ). Kombinování antihypertenziv 15. 11. Antiarytmika. Léba srdeního selhání - digitalis a inotropika 22. 11. Farmakoterapie anginy pectoris a hyperlipoproteinémie. Léky u námahové anginy pectoris (nitráty, beta-blokátory, antagonisti kalcia). Léky u nestabilní anginy pectoris. Klasifikace poruch metabolismu lipoprotein, výbr pacient pro lébu hypolipidemiky. Neresorbovatelná hypolipidemika - cholestyramin, kolestipol, probukol. Resorbovatelná hypolipidemika - bezafibrát, fenofibrát, gemfibrozil, kys. nikotinová. Inhibitory hydroxymetylglutaryl Co A reduktázy - lovastatin 29.11. Toxikomanie. Typy látkových závislostí, mechanismy úink, neádoucí dsledky, monosti terapie. Vlivy kouení, terapie a prevence
  • CVIENÍ: 1. den (Pondlí) 1 - OPAKOVÁNÍ OBECNÉ RECEPTURY Pedepisování individuáln pipravovaných a hromadn vyrábných léivých pípravk, úvod do recepturní terminologie - opakování. 2 - TUHÉ A POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY PRO HROMADNOU VÝROBU A INDIVIDUÁLNÍ PÍPRAVU (OPAKOVÁNÍ) Zpsob pedepisování - opakování, ukázky Pedepisování omamných a psychotropních látek Speciální receptura analgetik a antipyretik Píprava na dalí den: Opakování: Pehled latinské terminologie, obecná pravidla pro pedepisování léivých pípravk Tekuté lékové formy Základní psychické funkce. Receptory CNS. Opakování farmakologie VNS. 2. den (Úterý) 3 - PSYCHOTROPNÍ LÁTKY Klasifikace psychotropik podle ovlivnní základních psychických funkcí. Anxiolytika, mechanismus úinku benzodiazepin. Videozáznamy: Benzodiazepiny. Etologická analýza. Práce s PC - Úvod do studia chování zvíat, ataxie, antidepresiva, úinky morfinu, celková anestetika, éter. 4 - TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO VNITNÍ A POVRCHOVOU APLIKACI (OPAKOVÁNÍ) Zpsob pedepisování - opakování, ukázky. Speciální receptura hypnosedativ a psychostimulancií, ukázky drog. Píprava na dalí den: Souhrnné opakování latinské recepturní terminologie, speciální receptura analgetik, antipyretik, hypnosedativ, psychostimulancií, pedepisování infundibilií. 3. den (Steda) 5 - PÍSEMNÝ TEST Z LATINSKÉ TERMINOLOGIE, SPECIÁLNÍ RECEPTURY ANALGETIK, ANTIPYRETIK, HYPNOSEDATIV, PSYCHOSTIMULANCIÍ,INFUNDIBILIÍ (obsah viz téma 4 - píprava na dalí den). ANTIHISTAMINIKA Úinky histaminu, monosti jejich antagonizování. Histaminové receptory. Rozdlení a pehled H1-antihistaminik. Videozáznam: Úinek histaminu a antihistaminik u morete. 6 - ANTIASTMATIKA Pehled, místa zásahu, mechanismy úinku antiastmatik. Videozáznam: Terapie astmatu. Koreferáty student: Anafylaktický ok a jeho léba. Speciální receptura antitusik, expektorancií a antiastmatik. Ukázky drog. NA DALÍ DEN PEZVKY A PLÁT! 4. den (tvrtek) 7 - LOKÁLNÍ ANESTETIKA Pehled, klasifikace, mechanismus úinku, neádoucí úinky. Speciální receptura lokálních anestetik. Videozáznam: Inhalaní a injekní celková anestetika - stomatologický smr! Experimenty - celková a lokální anestetika (1. Charakter tlumivého úinku celkových anestetik a neuroleptik na CNS; 2. Prkaz adsorpní schopnosti aktivního uhlí u myí; 3. Závislost úinku léiva na koncentraci). 8 - ANTIMYKOTIKA. POVRCHOV PSOBÍCÍ LÁTKY. LÉIVA CHOROB DUTINY ÚSTNÍ. Speciální receptura v dermatologii, chirurgii, ORL, oftalmologii, vybrané infúzní pípravky. Úvod do stomatologické preskripce. Píprava na dalí den: Opakování patofyziologie diabetes mellitus a vedové choroby gastroduodena. 5. den (Pátek) 9 - TERAPIE DIABETES MELLITUS Terapie DM, insuliny. Perorální antidiabetika. Píklady HVLP. 10 - TERAPIE VEDOVÉ CHOROBY. ANTIEMETIKA. Speciální receptura léiv onemocnní trávicího ústrojí, pípravky uívané v oním lékaství Píprava na dalí den: Souhrnné opakování probrané látky za PS - témata 3, 5-10 (psychofarmaka, léiva respiraního ústrojí, lokální anestetika, antimykotika, povrchov psobící látky, léba DM, antiulcerosa, antiemetika). 6. den (Pondlí) 11 - NÁSLEDN DISKUTOVANÝ TEST Z PROBRANÉ LÁTKY (obsah viz téma 10 - píprava na dalí den) GLUKOKORTIKOIDY. Pehled, mechanismus úinku, farmakologické pouití. Videozáznam: Kortikosteroidy. 12 - CYTOSTATIKA A IMUNOSUPRESIVA Pehled, mechanismy úinku antitumorózních látek. Koreferáty student: Imunomodulace, imunosuprese. OPAKOVÁNÍ SPECIÁLNÍ RECEPTURY pro závrený test. Píprava na dalí den: Rozdlení antimikrobiálních látek, rezistence, mechanismy úinku antibiotik a chemoterapeutik. 7. den (Úterý) 13 - ZÁVRENÝ PÍSEMNÝ TEST ZE SPECIÁLNÍ RECEPTURY (antitusika, expektorancia, antiastmatika, LA, dermatologika, léiva GIT, léiva uívaná v oním lékaství. ANTIBIOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA Obecná ást: Klasifikace, mechanismy úinku, kombinace ATB. 14 - CHEMOTERAPEUTIKA MOOVÝCH A STEVNÍCH INFEKCÍ. ANTIVIROTIKA CELKOVÁ A LOKÁLNÍ. Koreferáty student: Souasná antiretrovirová terapie, Léba AIM, Léba erektilní dysfunkce. Práce s PC: eení terapeutických situací (antibakteriální terapie). Píprava na dalí den: Souhrnné opakování probrané látky za JS a PS: Obecná farmakologie (farmakodynamika, farmakokinetika), speciální farmakologie z probrané látky). 8. den (Steda) 15 - ZÁVRENÝ TEST Z OBECNÉ A SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE. Práce s PC: eení terapeutických situací (úlohy 1, 2, 3, 6 -10, 12 -14, 16 -18) Videozáznam: EPS (Extrapyramidová symptomatologie) - následek léby neuroleptiky. Náhradní a opravné testy ze speciální receptury. Oprava test ze speciální receptury. ZÁPOET.
Literatura
  • Lincová, Dagmar - Farghali, Hassan a kol. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. Praha: Galén, Karolinum, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8 (Galén), ISBN 80-246-0538-4 (Karolinum).
  • Hadaová, Eva - Nováková, Jana - Pistováková, Jana - Vinklerová, Jana - ulcová, Alexandra - Starobová, Olga. Praktická cviení z farmakologie. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita v Brn, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-3295-2.
  • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestráln, formou pednáek (kontinuáln po celý semestr) a cviení (blokov), ve je povinné. Ukonení - rigorózní zkouka sloená ze 2 ástí: I. praktická ást -preskripce lék, II. teoretická ást - ústní projev, student si vylosuje 1 trojotázku a písemný projev, multivýbrový test.
SYLABUS POADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Zpsoby aplikace lék, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy úink lék, receptorová teorie úink lék, vztah dávka-úinek a koncentrace-úinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Neádoucí úinky lék, toxické vedlejí úinky, alergické reakce, sekundární vedlejí úinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi slokami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivující sympatický nervový systém, pímá a nepímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptor, sympatolytika.
Látky ovlivující parasympatický nervový systém, pímá a nepímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, títné lázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky sniující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekní látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnní, blokátory mitosy, alkylaní inidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy.
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, Tomeova 12. Úední hodiny sekretariátu - denn od 13.00 do 14.00 h, tel. 54949 3070. Literatura základní: 1, 2. Literatura doplková: 3. Pi opakování pedmtu je nutné absolvovat výuku v plném pedepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2005/VLFA072