VLFA0822 Pharmacology II

Faculty of Medicine
Spring 2000
Extent and Intensity
2/3/0. 14 credit(s). Type of Completion: RZk (examination).
Teacher(s)
prof Dr. Hans Armin Dieterich (lecturer), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (deputy)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (lecturer)
prof. Dr. F. Saborowski (lecturer), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (deputy)
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (lecturer)
MUDr. Zuzana Justinová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Olga Starobová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jana Unar Vinklerová, Ph.D., MBA (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Department of Pharmacology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • PŘEDNÁŠKY:
 • 1. Analgetika, současné pohledy na mechanismus účinku morfinu a kyseliny acetylsalicylové. Farmakoterapie některých speciálních typů bolestí. Antiepileptika. Psychofarmaka - přehled.
 • 2. Neurodynamika (nootropika). Antiparkinsonika, etiologie parkinsonismu, léky dopaminergní, centrální anti- cholinergika. Farmakoterapie demencí (Alzheimerova typu, smíšených).
 • 3. Neuroleptika - farmakodynamika, možné mechanismy hlavních i vedlejších účinků, indikace v psychiatrii a ostatních oborech, výběr neuroleptika, depotní přípravky. Antidepresiva - thymoleptika, inhibitory MAO, antidepresiva II. a III. generace, (antidepresiva IVI. generace), mechanismy působení, indikace a kontraindikace.
 • 4. Farmakoterapie infekčních onemocnění. Antibiotika a chemoterapeutika - obecné zásady léčby, užití v pediatrii, graviditě, laktaci, u orgánových poškození.
 • 5. Antitrombotická farmakoterapie. Antikoagulancia - přímá (heparin a heparinoidy, hirudin, syntetické trombinhibitory), nepřímá (kumarinové deriváty). Fibrinolytika - přirozená (streptokináza), syntetická. Protidestičkové látky - acidum acetylsalicylicum, sulfinpyrazon, dipyridamol a jiné látky.
 • 6. Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Léky snižující periferní resistenci - diuretika (vodní, osmotická, saluretika, kalium šetřící diuretika), vasodilatancia (přímá a nepřímá), inhibitory konvertujícího enzymu angiotenzinu (kaptopril, enalapril). Kombinování antihypertenziv.
 • 7. Farmakoterapie srdečního selhání. Inotropní léčba: srdeční glykosidy - výběr, farmakodynamika, farmakokinetika, nežádoucí účinky, interakce, léčení toxických projevů, ostatní inotropika. Farmakoterapie srdečních arytmií. Klasifikace srdečních arytmií a třídění antiarytmik. Antiarytmika I., A: membránová s chinidinovým účinkem (chinidin, prokainamid, dizopyramid, ajmalin). Antiarytmika I., B: membránová s anestetickým účinkem (trimekain, mexiletin, fenytoin, tokainid). Antiarytmika I., C: lorkainid, flekainid, propafenon. Antiarytmika II.: beta-blokátory. Antiarytmika III.: prodlužující trvání akčního potenciálu (amiodaron). Antiarytmika IV.: antagonisti kalcia (verapamil, nifedipin, diltiazem).
 • 8. .Farmakoterapie anginy pectoris a hyperlipoproteinémie. Léky u námahové anginy pectoris (nitráty, beta-blokátory, antagonisti kalcia). Léky u nestabilní anginy pectoris. Klasifikace poruch metabolismu lipoproteinů, výběr pacientů pro léčbu hypolipidemiky. Neresorbovatelná hypolipidemika - cholestyramin, kolestipol, probukol. Resorbovatelná hypolipidemika - bezafibrát, fenofibrát, gemfibrozil, kys. nikotinová. Inhibitory hydroxymetylglutaryl Co A reduktázy - lovastatin.
 • 9. Průnik cizorodých látek do potravinových řetězců - antibiotika, pesticidy, hnojiva apod.
 • 10. Toxikomanie. Typy látkových závislostí, nežádoucí důsledky, možnosti terapie. Vlivy kouření, terapie a prevence.
 • CVIČENÍ:
 • 1. I. ANALGETIKA Analgetika morfinového typu, analgetika - antipyretika. Farmakoterapie bolesti. Speciální receptura analgetik a antipyretik, ukázky HVLP.II. ANTIREVMATIKA, ANTIFLOGISTIKA, ANTIURATIKA. Přehled, klasifikace, místa zásahu, mechanismy účinku. Videozáznam: Peroxinorm
 • 2. I. PSYCHOTROPNÍ LÁTKY Klasifikace psychotropik podle ovlivnění základních psychických funkcí. Anxiolytika, mechanismus účinku benzodiazepinů. Videozáznamy: Benzodiazepiny. Etologická analýza. Práce s PC: Úvod do studia chování zvířat, ataxie, antidepresiva, účinky morfinu, celková anestetika, éter. Speciální receptura hypnosedativ a psychostimulancií, ukázky HVLP a drog. II. CELKOVÁ ANESTETIKA Inhalační a injekční celková anestezie, kombinované anestezie. HVLP celkových anestetik, ukázky. Videozáznamy: Inhalační a injekční celková anestetika Experimenty: - I.v. celková anestezie thiopentalem u králíka - Srovnání charakteru centrálně tlumivého účinku injekčního anestetika a neuroleptika u myší
 • 3. I. TEST NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ z probrané látky. ANTIHISTAMINIKA. Účinky histaminu, možnosti jejich antagonizování. Histaminové receptory. Rozdělení a přehled H1-antihistaminik. Videozáznam: Účinek histaminu a antihistaminik u morčete. Speciální receptura chorob trávicího ústrojí. Ukázky HVLP a drog. II. ANTIASTMATIKA Přehled, místa zásahu, mechanismy účinku antiastmatik. Videozáznam: Terapie astmatu. Koreferáty studentů: Anafylaktický šok a jeho léčba. Speciální receptura antitusik, expektorancií a antiastmatik. Ukázky HVLP a drog.
 • 4. I. ANTIBIOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA Přehled, klasifikace, mechanismy účinku, farmakokinetika, možnosti kombinací, nejužívanější HVLP. Koreferáty studentů. Práce s PC: Řešení terapeutických situací II (úlohy 4 a 5d,11) II. CHEMOTERAPEUTIKA BAKTERIÁLNÍCH INFEKCÍ, ANTIVIROTIKA Sulfonamidy, chemoterapeutika močových a střevních infekcí. Antivirotika celková a lokální. Koreferáty studentů.
 • 5. I. PÍSEMNÝ TEST z receptury CNS, dýchacího a trávicího ústrojí. LOKÁLNÍ ANESTETIKA. Přehled, klasifikace, mechanismus účinku. Speciální receptura lokálních anestetik, ukázky HVLP. Experimenty: - Srovnání intenzity a trvání účinku lokálních anestetik u morčete. - Povrchová anestezie rohovky králíka. II. POVRCHOVĚ PŮSOBÍCÍ LÁTKY. ANTIMYKOTIKA. LÉČIVA CHOROB DUTINY ÚSTNÍ. Speciální receptura v dermatologii, chirurgii, ORL, oftalmologii, vybrané infúzní přípravky. Úvod do stomatologické receptury.
 • 6. II. TEST NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST z probrané látky. GLUKOKORTIKOIDY. Přehled, mechanismus účinku, farmakologické použití, ukázky HVLP. Videozáznam: Kortikosteroidy. II. CYTOSTATIKA A IMUNOSUPRESIVA Přehled, klasifikace, mechanismy účinku antitumorózních látek. Imunomodulace a imunosuprese. Práce s PC: Řešení terapeutických situací (úlohy 16, 17). OPAKOVÁNÍ SPECIÁLNÍ RECEPTURY pro závěrečný test.
 • 7. I. ZÁVĚREČNÝ PÍSEMNÝ TEST ze speciální receptury. TERAPIE DIABETES MELLITUS. Terapie IDDM, insuliny. Perorální antidiabetika. Příklady HVLP. II. TERAPIE VŘEDOVÉ CHOROBY. ANTIEMETIKA.
 • 8. I. ZÁVĚREČNÝ TEST. Koreferáty studentů: Volné téma. Práce s PC: Řešení terapeutických situací (úlohy 1, 2, 3, 6 -10, 12 -14, 18). Náhradní a opravné testy ze speciální receptury. Oprava testů ze speciální receptury. ZÁPOČET
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006.
 • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2000/VLFA0822