VLHE0221c Histologie a embryologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLHE0221c/01: Čt 13:00–15:30 F01B1/126
VLHE0221c/02: Čt 13:00–15:30 F01B1/126
VLHE0221c/03: St 14:00–16:30 F01B1/126
VLHE0221c/04: Čt 13:00–15:30 F01B1/126
VLHE0221c/05: Pá 11:00–13:30 F01B1/126
VLHE0221c/06: Pá 11:00–13:30 F01B1/126
VLHE0221c/07: Pá 11:00–13:30 F01B1/126
VLHE0221c/08: Po 12:00–14:30 F01B1/126
VLHE0221c/09: St 14:00–16:30 F01B1/126
VLHE0221c/10: Pá 7:30–10:00 F01B1/126
VLHE0221c/11: Po 12:00–14:30 F01B1/126
VLHE0221c/12: Po 12:00–14:30 F01B1/126
VLHE0221c/13: Po 15:00–17:30 F01B1/126
VLHE0221c/14: Po 15:00–17:30 F01B1/126
VLHE0221c/15: Pá 7:30–10:00 F01B1/126
VLHE0221c/16: Pá 7:30–10:00 F01B1/126
VLHE0221c/17: Út 7:30–10:00 F01B1/126
VLHE0221c/18: Út 7:30–10:00 F01B1/126
Předpoklady
VLAN0121s Anatomie I - seminář && VLBI0121c Biologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit postup zpracování tkání pro účely světelné a elektronové mikroskopie;
porozumět stavbě buňky, pochopit základní stavební principy a funkce pojivových tkání, základní charakteristiky epitelové tkáně, rozdíly ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně, popsat stavbu a funkci nervové tkáně;
identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech;
popsat mikroskopickou stavbu některých orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů;
orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury;
popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze;
správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;
charakterizovat jednotlivá období embryonálního vývoje.
Osnova
 • 1. Úvod do praktických cvičení, studijní pomůcky. Přehled histologických vyšetřovacích metod Základní etapy přípravy buněk a tkání pro zobrazení ve světelném a elektronovém mikroskopu (s použitím videozáznamu). Základy histochemie a imunohistochemie.
 • 2. Cytologie: Ultrastruktura jádra v interfázi. Ultrastruktura buněčných organel I (mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum a lyzosomy). Pomůcky: EM atlas
 • 3. Ultrastruktura buněčných organel II (peroxisomy, centrioly). Buněčné inkluze. Modifikace buněčných povrchů a intercelulární spoje. Pomůcky: EM atlas
 • 4. Embryologie Interaktivní opakování Základů časného vývoje člověka. Placentace a rozdělení placent. Vývoj placenty u člověka. Stavba a funkce lidské placenty. Vývoj pupečníku. Anomálie placenty a pupečníku. Děloha a těhotenství. Hasseho pravidlo. Fyziologické uložení plodu v děloze (poloha, postavení, držení a naléhání plodu). Porod. Znaky zralého plodu. Vícečetná těhotenství – uspořádání plodových obalů. Prenatální diagnostika a medicína. Základy teratologie. Kritické periody vývoje. Přehled teratogenů. Pomůcky: sada embryologických schémat I, II
 • 5. Obecná histologie. Zásady správného mikroskopování, nejčastější chyby. Demonstrace výsledků barvení struktur pomocí základních metod [hematoxylin-eosin (HE), hematoxylin-eosin-šafrán (HEŠ), azokarmín-anilinová modř-oranž G (azan)].
 • Tkáň pojivová I – přehled vaziv. Preparáty: funiculus umbilicalis, oesophagus, zadní segment oční, lien, aorta.
 • 6. Tkáň pojivová II – hyalinní a elastická chrupavka. Kostní tkáň a její histogeneze (osifikace). Primární a sekundární osifikace. Remodelace kostní tkáně, hojení fraktur. Preparáty: trachea, auricula, elastická chrupavka, kost lamelózní, chondrogenní osifikace. EM atlas.
 • 7. Tkáň epitelová – povrchové (krycí) epitely a žlázový epitel. Preparáty: ren, vesica fellea, trachea, oesophagus, ureter, palpebra, intestinum tenue, gl. parotis, gl. submandibularis. EM atlas.
 • 8. Tkáň svalová a tkáň nervová. Preparáty: Apex linguae, intestinum crassum, myokard (HE a Heidenhein); cortex cerebri, cerebellum, medulla spinalis, ganglion, periferní nerv, motorická ploténka. EM atlas
 • 9. Mikroskopická anatomie. Stavba kardiovaskulární soustavy: srdce, tepny a žíly, vlásečnice. Preparáty: myokard, arterie a véna, aorta, vena cava. EM atlas.
 • 10.Složení periferní krve. Zhotovování a barvení krevních nátěrů. Cytomorfologie červených a bílých krvinek. Diferenciální bílý krevní obraz a hodnocení odchylek od normy. Krevní destičky. Pomůcky: nátěr z periferní krve člověka, EM atlas
 • 11. Krvetvorba (hematopoeza). Hematopoetické kmenové buňky, diferenciace a růstové faktory řídící hematopoezu. Kostní dřeň a další hematopoetické orgány. Vývoj červených krvinek, vývoj granulocytů , vývoj krevních destiček – vývojové řady. Prenatální a postnatální hematopoeza. Pomůcky: nátěr z kostní dřeně člověka, EM atlas
 • 12. Stavba lymfatických orgánů a lymfatických cév. Preparáty: lymphonodus, lien, thymus, tonsilla palatina, tonsilla lingualis.
 • 13. Přehled stavby dýchacího systému Preparáty: Concha nasi, epiglottis, larynx, trachea, pulmo. EM atlas. Zápočty.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. info
  neurčeno
 • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 134 s. ISBN 9788024723938. info
Výukové metody
Výuka probíhá v mikroskopickém sále formou řízeného studia histologických preparátů a elektronově mikroskopických snímků. Studenti mohou k přípravě na praktická cvičení využívat elektronické výukové texty na www stránkách ústavu http://www.med.muni.cz/histology/education
Metody hodnocení
Průběžná kontrola znalostí je prováděna formou testů. Každý student absolvuje během semestru 4 dílčí testy. Testy jsou hodnoceny udělením bodu za správnou odpověď a nadpoloviční počet správných odpovědí (bodů) je hodnocen "ANO" . Pokud student neuspěl, je výsledek hodnocení "NE" a v tom případě je pouze 1x možná oprava. Jednou z podmínek pro získání zápočtu je nutnost splnit všechny testy na ANO, tzn. že je třeba splnit testy na ANO 4x z 4 testů nebo s jednou opravou 4x z 5 testů. Nesplní-li student tuto podmínku, následuje ve stejném zkouškovém období opravný zápočtový test pokrývající celý semestr a v případě neúspěchu u opravného testu, nebude zápočet udělen.
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Absolvování všech praktických cvičení (100% účast, všechny absence musí být řádně omluvené (IS) a nahrazené).
2. Úspěšné absolvování všech testů ( dílčích, event. 1 opravného či zápočtového).
3. Předložení všech protokolů k zápočtu (řádně vyplněné formuláře protokolů, podepsané vyučujícím).
Informace učitele
Veškeré informace o výuce jsou zveřejněny na vývěsce Ústavu histologie a embryologie, Kamenice 3 před mikroskopickým sálem a rovněž na www stránkách ústavu.
Information about HE teaching is available on the Department board in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.