VLLT0121c Základy lékařské terminologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. cvičení. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Soňa Hudíková, Ph.D. (cvičící), Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamila Novotná (cvičící)
PhDr. Renata Prucklová (cvičící)
Mgr. Tereza Ševčíková (cvičící)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Žáková (cvičící), Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLLT0121c/01: St 15:30–17:10 B11/211, L. Mazalová
VLLT0121c/02: St 13:40–15:20 B11/211, L. Mazalová
VLLT0121c/03: St 13:40–15:20 B11/327, L. Švanda
VLLT0121c/04: Čt 11:20–13:00 B11/211, K. Novotná
VLLT0121c/05: Čt 13:10–14:50 KOM S116, S. Hudíková
VLLT0121c/06: Čt 11:20–13:00 B11/327, R. Prucklová
VLLT0121c/07: Út 14:00–15:40 B11/211, M. Žáková
VLLT0121c/08: Út 14:00–15:40 B11/327, S. Hudíková
VLLT0121c/09: Pá 8:00–9:40 KOM S116, T. Ševčíková
VLLT0121c/10: Út 9:20–11:00 B11/211, T. Ševčíková
VLLT0121c/11: Út 12:10–13:50 B11/228, S. Hudíková
VLLT0121c/12: Čt 10:30–12:10 B11/228, L. Švanda
VLLT0121c/13: Út 7:30–9:10 B11/211, T. Ševčíková
VLLT0121c/14: Čt 15:45–17:30 KOM S116, S. Hudíková
VLLT0121c/15: Út 7:30–9:10 B11/327, M. Žáková
VLLT0121c/16: Út 9:20–11:00 B11/327, M. Žáková
VLLT0121c/17: Út 11:10–12:50 B11/211, T. Ševčíková
VLLT0121c/18: St 11:50–13:30 B11/211, L. Mazalová
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování vysokoškolského učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná charakteristika předmětu: Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí postulovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou formu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.
Výstupy z učení:
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů;
poznat a vysvětlit gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie;
určit syntaktickou strukturu víceslovných termínů;
rozeznat sémantickou stavbu anatomických a klinických jednoslovných termínů;
vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků;
překládat vybrané výrazy z anatomie a preklinických a klinických disciplín.
Osnova
 • Rozpis výuky - cvičení:
 • 1. týden: Procvičování výslovnosti na četbě latinského textu. Nácvik skloňování substantiv a adjektiv I. deklinace.
 • 2. týden: Procvičování substantiv a adjektiv I. deklinace. Vazby s přívlastkem shodným a neshodným. Vazby s předložkami ad, e/ex, in, post, sub. Nácvik skloňování substantiv II. deklinace ve spojení s adjektivy I. a II. deklinace.
 • 3. týden: > Procvičování substantiv a adjektiv I. a II. deklinace. Vazby s přívlastkem shodným a neshodným. Vazby s předložkami ante, cum, pro. Nácvik skloňování substantiv III. deklinace (s důrazem na termíny obsahující substantivum III. deklinace a adjektivum I. a II. deklinace).
 • 4. týden: Procvičování I.-III. deklinace substantiv a I. a II. deklinace adjektiv na termínech obsahujících současně různé typy skloňování. Procvičování předložkových vazeb vazeb s důrazem na předložky contra, per.
 • 5. týden: Překlad víceslovných termínů složených ze substantiv a adjektiv dosud probraných deklinací. Nácvik skloňování i-kmenových substantiv řeckého původu.
 • 6. týden: Opakování dosud probraných typů skloňování substantiv a adjektiv. Procvičování vazeb s předložkami extra, inter, intra, propter, sine, supra. Opakování dalších probraných předložkových vazeb. Příprava na průběžný test.
 • 7. týden: Průběžný test (1.-4. lekce skripta). Nácvik skloňování adjektiv III. deklinace.
 • 8. týden: Oprava průběžného testu, komentář k jeho výsledkům. Pravidelné odvozování adjektiv III. deklinace od substantiv. Překlad a skloňování termínů obsahujících současně substantiva a adjektiva s odlišným typem skloňování.
 • 9. týden: Procvičování adjektiv I.-III. deklinace. Nácvik skloňování substantiv IV. a V. deklinace.
 • 10. týden: Procvičování substantiv IV, a V. deklinace (zvláště ve spojení s adjektivy). Procvičování předložkových vazeb, především s předložkami a/ab, adversus, apud, circum, de, infra, praeter, prope, secundum, trans . Nácvik pravidelného tvoření komparativních a superlativních tvarů adjektiv.
 • 11. týden: Procvičování pravidelného tvoření komparativů a superlativů. Nácvik překladu termínů obsahujících stupňované tvary adjektiv.
 • 12. týden: Procvičování nepravidelného, neúplného a opisného stupňování adjektiv. Procvičování I.-V. deklinace substantiv.
 • 13. týden: Souhrnné opakování: deklinační systém substantiv a adjektiv. Opakování akuzativních a ablativních předložkových vazeb. Vzorový zápočtový test.
 • 14. týden: Zápočtový test (1.-7. lekce skripta).
Literatura
  povinná literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie: základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 6. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 187 s. ISBN 978-80-210-5576-6. info
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
Výukové metody
 • Gramatický výklad. Překladová cvičení. Drilovací cvičení.
 • Propojování s poznatky nabytými v hodinách anatomie.
 • Střídání frontální výuky, práce ve skupinách a samostatné přípravy. Řízená diskuze.
 • Pro práci v hodině je nezbytná předchozí pečlivá domácí příprava dle pokynů vyučujícího.
 • Průběžný test v polovině semestru.
 • Metody hodnocení
  Požadavky pro získání zápočtu: pravidelná docházka, aktivní účast ve výuce, průběžná příprava, absolvování průběžného a zápočtového testu. Základní hranici u všech testů představuje dosažení min. 75 % úspěšnosti. Úspěšné složení průběžného testu, který je povinný, snižuje tuto hranici u zápočtového testu o 5 %. Povolena je pouze jedna neomluvená absence, každá další musí být řádně omluvena (prostřednictvím Studijního oddělení LF).
  Informace učitele
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány prostřednictvím IS MU.
  Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště: UKB, Kamenice 5, pavilon A15, tel. 549498170; úřední hodiny: pondělí 10.00-12.00, středa 10.00-12.00, pátek 9.00-11.00. Možná je také e-mailová komunikace.
  Updated information on the course, office hours, etc. is available in IS MU.
  Contact person: secretary of the Language Centre (UKB, Kamenice 5, Pavilion A15), phone: 549498170; office hours: Monday 10.00-12.00, Wednesday 10.00-12.00, Friday 9.00-11.00. Individual lecturers can also be contacted via e-mail.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.