VLPL9X1 Preventivní lékařství

Lékařská fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/5/0. 30 hodin celkem. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Anna Klimová (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. (přednášející), prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (zástupce)
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (přednášející)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
RNDr. Jiří Totušek, CSc. (přednášející)
Zdeňka Jochová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Ústav preventivního lékařství - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Miroslava Pilná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: mimo studenty LF max. 16 studentu
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Sylabus seminářů a praxí pro LF - všeob. a stomatol. PRIMÁRNÍ PREVENCE A PODPORA ZDRAVÍ
 • Hlavní preventabilní příčiny nemocnosti a úmrtnosti populace. Zásady primární a sekundární prevence. Úloha lékaře v primární prevenci, spolupráce s ostatními odborníky.
 • KOUŘENÍ A ZDRAVÍ
 • Kouření jako rizikový faktor pro zhoubné nádory, nemoci srdce a cév, obstrukční respirační nemoci, reprodukci. Riziko expozice nekuřáků cigaretovému kouři, následky pro zdraví dětí a dospělých. Diskuse o aktivitách za nekouření. Kouření lékařů jako etický problém.
 • ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
 • Kouření jako fyzická a psychická závislost. Výhody zanechání kouření Specifická úloha lékařů při odvykání kouření - program 4P (4A). Farmakologie náhradní nikotinové terapie.
 • PRÁCE A ZDRAVÍ
 • Nezaměstnanost jako faktor morbidity a mortality. Nemoci z povolání a nemoci související s prací. Základy pracovní anamnézy a jejího vyhodnocení. Profesiogram. Riziková pracoviště. Hlavní pracovní rizika v profesi lékaře.
 • PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
 • Hlavní metodologické principy programů výchovy ke zdraví. Významné programy podpory zdraví na LF MU (5x denně, , Výživová pyramida, Elixír M Kouření a já, Znej a zlepši zdraví, Podpora kojení).
 • PRAXE: NORMÁLNÍ JE KOJIT A NEKOUŘIT
 • Intervenční program pro rodičky v porodnicích k ovlivnění jejich výživových zvyklostí, kuřáckého chování a podporující kojení.Student kontaktuje cca 5 žen, vyhodnotí získané anamnestické údaje a poskytne cílenou individuální radu. Vliv intervence na další chování matek je sledován za 3 a za 6 měsíců po pohovoru s medikem.
 • PRAXE: POMOC HOSPITALIZOVANÝM KUŘÁKŮN PŘI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
 • Intervenční program pro hospitalizované pacienty ve fakultních nemocnicích. Student individuálně kontaktuje cca 5 pacientů, vyhodnotí získané anamnestické údaje a poskytne cílenou individuální motivaci pro zanechání kouření. Vysvětlí zvládání fyzické a psychické závislosti na kouření, zváží doporučení náhradní nikotinové terapie a vysvětlí její účinné užívání.
Informace učitele
Studenti, kteří se nedostaví na výuku praxe v prvním dnu, nebudou připuštěni do další výuky a budou muset absolvovat v náhradním termínu.
Sledujte nástěnky pro studenty vedle posluchárny ve IV. patře budovy.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: kolokvium je nutna prerekvizita k SRZk pro studenty LF, pro ostatni studenty MU nikoliv
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
pro studenty MU mimo LF nutny souhlas garanta.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.