VSAT081 Základy antimikrobiální terapie

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
14 x 2 hodiny. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Renata Tejkalová (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh
St 25. 2. až St 27. 5. St 16:30–18:10 N01008
Předpoklady
( VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič. && VLLM0522c Lékařská mikrobiologie II cv. ) || ( STLM0421c Lékařská mikrobiologie && STLM0522c Lék. mikrobiologie cvičení )
Předmět je v současnosti koncipován jako povinně volitelný (je administrativně zařazen v rozvrhu 5. ročníku LF, ale je otevřený i pro studenty jiných ročníků se splněnými prerekvizitami). Určen je zejména pro studenty 4. a 5. ročníku. Je vhodné, když student má vedle mikrobiologie za sebou i farmakologii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozšiřuje znalosti o antibioticích a jejich použití v lékařské mikrobiologii. Hlavní cíle mohou být shrnuty následovně:
* zopakovat přehled lékařsky významných antimikrobiálních látek, získat více praktických informací o jednotlivých skupinách antibiotik (zejména z pohledu obvodního lékaře)
* získat přehled faktorů bakteriální rezistence, vědět, které jsou multiresistentní kmeny bakerií a jaký je jejich význam (MRSA, producenti ESBL, VRE atd.) * dozvědět se o základních pravidlech léčkby infekcí dýchacích cest, gastrointestinálního traktu, močových cest, pohlavních orgánů, krevního řečiště, tkání; a také nemocničních nákaz
* znát zásady léčby imunokompromitovaných osob, těhotných a kojících žen, novorozenců a malých dětí
Osnova
 • I. Úvod teoretický základ působení antimikrobiálních látek
 • 1. Rozdělení antimikrobiálních látek, srovnání s dekontaminačními metodami. Pojem antibiotikum, primárně baktericidní a bakteriostatická antibiotika.
 • 2. Jednotlivé skupiny antibiotik podle chemické příbuznosti a mechanismu účinku - I Betalaktamová antibiotika, peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy, polypeptidy, chinolony
 • 3. Jednotlivé skupiny antibiotik podle chemické příbuznosti a mechanismu účinku - II Aminoglykosidy, amfenikoly, tetracykliny, makrolidy (včetně azalidů a ketolidů), linkosamidy, sulfonamidy, glykopeptidy, ansamyciny, jiná a nezařazená antibiotika
 • 4. Přehled hlavních mechanismů rezistence. Rezistence na betalaktamová antibiotika: betalaktamázy, alterace PBP, snížení permeability. Betalaktamázy obecně. In vitro testování citlivosti a rezistence.
 • 5. Epidemiologicky významné faktory rezistence. ESBL. MRSA a MRSCN. Rezistence na glykopeptidy, VRE, VISA a VRSA. Zmínka o dalších významných faktorech rezistence (k aminoglykosidům, k makrolidům zejména typ MLS u streptokoků a stafylokoků). Význam nozokomiálních kmenů vybavených faktory zvýšené rezistence, jejich surveillance a opatření při výskytu. Průkaz jednotlivých faktorů rezistence
 • II. Léčba infekcí jednotlivých orgánových soustav v praxi
 • 6. Zásady antibiotické léčby infekcí krevního řečiště, správné odběry hemokultur, interpretace nálezu ve vazbě na terapii
 • 7. Zásady léčby infekcí pohybového systému, hnisavých a anaerobních infekcí. Průnik jednotlivých skupin antibiotik do tkání. Zásady antibiotické léčby infekcí nervového systému a oka
 • 8. Antibiotická léčba u infekcí gastrointestinálního traktu, včetně stomatologických záležitostí. Zásady antibiotické léčby dýchacích infekcí a otitid.
 • 9. Zásady antibiotické léčby infekcí močových, kožních a pohlavních. 10. Zásady použití antivirotik, antimykotik a antiparazitárních látek u různých infekcí
 • III. Léčba speciálních případů. Zásady správné praxe, ekonomika léčby
 • 11. Léčba neutropenických pacientů.
 • 12. Základní pravidla pro léčbu při poruchách jater, ledvin, v těhotenství, při kojení a u dětí
 • 13. Základy správné antibiotické praxe, antibiotická střediska, preskripční omezení, ekonomika antimikrobiální léčby.
 • 14. Téma reservováno.
Literatura
 • Powerpointové prezentace, dostupné ve studijních materiálech. - Powerpoint slideshows, available in Study materials
Metody hodnocení
Časové rozvržení: Předmět probíhá formou dvouhodinových seminářů.
Podmínkou udělení kolokvia je úspěšné napsání kolokviálního testu, a také účast na výuce (nejvýše 3 absence, lze částečně nahradit referátem, bližší informace na první dvouhodinovce).
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt - E-mail and phone contact:
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
doc. MUDr. Vladana Woznicová: vladana.woznicova@fnusa.cz, TEL 543 183 097
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113, MOB 777 031 969
odb. as. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 117
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
odb. as. Mgr. Radek Horváth, PhD: horvath@geneproof.cz
odb. as. RNDr. Ivo Sedláček CSc.: ivo@sci.muni.cz
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
Předmět převážně vyučuje as. Zahradníček.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.